Ktl-icon-tai-lieu

danh mục các tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi Khanh Nha
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC

Tên tổ chức

Nội dung thông tin

Địa chỉ

Biodiversity

Conservation Thông tin về các cơ sở dữ liệu theo chuẩn quốc
tế liên quan đến đa dạng sinh học. BCIS là một trong những đối
Information
System (BCIS) Tích hợp và phổ biến các cơ sở dữ liệu và thông tác của IUCN có nhiệm vụ hỗ
tin sử dụng cho quá trình ra quyết định theo trợ cho quá trình ra quyết định
chuẩn quốc tế phục vụ cho mục đích trao đổi về môi trường và các hoạt
thông
tin.động có ảnh hưởng đến hiện
Các thông tin về các tổ chức quốc tế hoạt động trạng của các vùng cảnh quan
trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên là thành viên và các vùng có tính đa dạng
của IUCN như: tổ chức Bird Life International, ủy sinh học cao ở cả cấp địa
ban quản lý hệ sinh thái thuộc IUCN (IUCN phương, cấp quốc gia, cấp
Commission on Ecosystem Management), ủy ban vùng và cấp toàn cầu bằng
vì sự sống còn các giống loài thuộc IUCN (IUCN cách cung cấp thông tin, tư vấn
Species Survival Commission), trung tâm về Luật và các dịch vụ có liên quan
môi trường thuộc IUCN (IUCN Environmental khác.
Law Centre), tổ chức quốc tế về bảo tồn thực vật
(Botanic Gardens Conservation International),
(IUCN World Commission on Protected Areas),
(The
Nature
Conservancy),
(TRAFFIC
International), (Wetlands International), World
Conservation
Monitoring
Centre).
Các thông tin và cơ sở dữ liệu có liên quan đến
công
ước
CITES.
Cung cấp cac dịch vụ hỗ trợ cho các công ước
quốc tế có liên quan đến đa dạng sinh học như
công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Công ước
về các loài di trú (Migratory Species Convention),
CITES, Công ước RAMSAR về đất ngập nước và
Công ước về các di sản thế giới.
Brazil Tropical

Trang Web này của Braxin và có chứa các thông
Database
tin về đa dạng sinh học, các cơ sở dữ liệu về đa index_en.html
Cơ sở dữ liệudạng sinh học, từ trang Web này bạn cũng có khả
về nhiệt đới củanăng kết nối với các mạng lưới thông tin môi email:webmaster@bdt.org.br
Braxin
trường khác. Các cơ sở dữ liệu trong trang Web
này thường về: chim, các loài sinh sống trên cây,
hệ danh pháp các loài vi khuẩn, các chất kiểm

soát sinh học, các ngành công nghiệp về công
nghệ sinh học. Trang Web này cũng có chức
năng tìm kiếm các thông tin nhanh và đơn giản.
CI là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm 
Conservation mục đích bảo vệ các khu giàu tính đa dạng sinh
International học nhất trên thế giới và giúp đỡ ...
DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ
BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
Tên tổ chức Nội dung thông tin Địa chỉ
Biodiversity
Conservation
Information
System (BCIS)
Thông tin về các sở dữ liệu theo chuẩn quốc
tế liên quan đến đa dạng sinh học.
Tích hợp phổ biến các sở dữ liệu thông
tin sử dụng cho quá trình ra quyết định theo
chuẩn quốc tế phục vụ cho mục đích trao đổi
thông tin.
Các thông tin về các tổ chức quốc tế hoạt động
trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên thành viên
của IUCN như: tổ chức Bird Life International, ủy
ban quản hệ sinh thái thuộc IUCN (IUCN
Commission on Ecosystem Management), ủy ban
sự sống còn các giống loài thuộc IUCN (IUCN
Species Survival Commission), trungm về Luật
môi trường thuộc IUCN (IUCN Environmental
Law Centre), tổ chức quốc tế về bảo tồn thực vật
(Botanic Gardens Conservation International),
(IUCN World Commission on Protected Areas),
(The Nature Conservancy), (TRAFFIC
International), (Wetlands International), World
Conservation Monitoring Centre).
Các thông tin sở dữ liệu liên quan đến
công ước CITES.
Cung cấp cac dịch vụ hỗ trợ cho c công ước
quốc tế liên quan đến đa dạng sinh học như
công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Công ước
về các loài di trú (Migratory Species Convention),
CITES, Công ước RAMSAR về đất ngập nước
Công ước về các di sản thế giới.
http://www.biodiversity.org
BCIS một trong những đối
tác của IUCN nhiệm vụ hỗ
trợ cho quá trình ra quyết định
về môi trường các hoạt
động ảnh hưởng đến hiện
trạng của các vùng cảnh quan
các vùng tính đa dạng
sinh học cao cả cấp địa
phương, cấp quốc gia, cấp
vùng cấp toàn cầu bằng
cách cung cấp thông tin, tư vấn
các dịch vụ liên quan
khác.
Brazil Tropical
Database
sở dữ liệu
về nhiệt đới của
Braxin
Trang Web này của Braxin chứa các thông
tin về đa dạng sinh học,c sở dữ liệu v đa
dạng sinh học, từ trang Web này bạn cũng có khả
năng kết nối với các mạng lưới thông tin môi
trường khác. Các sở dữ liệu trong trang Web
này thường về: chim, các loài sinh sống trên cây,
hệ danh pháp các loài vi khuẩn, các chất kiểm
http://www.bdt.fat.org.br/
index_en.html
email:webmaster@bdt.org.br
danh mục các tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Trang 2
danh mục các tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Người đăng: Khanh Nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
danh mục các tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 9 10 404