Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục sản phẩm kinh doanh

Được đăng lên bởi songbvtvk43-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI:

Nhóm sản phẩm

I/ THUỐC XỬ LÝ GIỐNG

II/ THUỐC TRỪ CỎ

Tên thương mại

Hoạt chất

Cruiser Plus 312,5 FS

Thiamethoxam 262.5g/l + Difenoconazole
25g/l + Fludioxonil 25g/l

Jivon 6 WP

Ipconazole

Anco 600 SL

2,4 D

Ankill A 40 WP

Bensulfuron Methyl 6% + Quinclorac 34%

Anstrong 10 EC

Cyhalofop-butyl

Butan 60 EC

Butachlor

Gesapax 500 FW

Ametryn

Glyphosan 480 SL

Glyphosate

Glyphosan 757 SG

Glyphosate

Gramoxone 20 SL

Paraquat

Meco 60 EC

Solito 320 EC

Butachlor
Pretilachlor 300g/l + chất an toàn
Fenclorim 100g/l
Pretilachlor 300g/l + Pyribenzoxim 20g/l

Actara 25 WG

Thiamethoxam

Anboom 40 EC

Chlorpyrifos Ethyl

Angun 5 WG

Emamectin Benzoate

Anproud 70 DF

Buprofezin

Anpyral 800WG

Jetan 50 EC

Fipronil
Lambda-cyhalothrin
Thiamethoxam 141g/l
Fenobucarb (BPMC)

Cyperan 5 EC

Cypermethrin

Cyperan 10 EC

Cypermethrin

Cyo Super 200 WP
Chess 50 WG

Dinotefuran
Pymetrozine

Sofit 300 EC
III/ THUỐC TRỪ SÂU, RẦY

Alika 247 SC

106g/l

+

1/3

Diazan 10 GR

Diazinon

Diazan 40 EC
Diazan 50 EC

Diazinon
Diazinon

Diazan 60 EC

Diazinon

Kinalux 25 EC

Quinalphos

Match 50 EC

Lufenuron

Obamax 25 EC

Quinalphos
Emamectin benzoate 35g/kg + Indoxacarb
60g/kg
Permethrin

Obaone 95WG
Peran 50 EC
Polytrin P 440 EC
Virtako 40 WG
Amistar 250 SC
Amistar Top 325 SC

Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole
125g/l

Bonanza 100 SL

Cyproconazole

Carban 50 SC
Domark 40 ME

Carbendazim
Tetraconazole
Propiconazole 125g/l
400g/l

Filia 525 SE
IV/ THUỐC TRỪ BỆNH

Fuan 40 EC

Isoprothiolane

Insuran 50WG

Dimethomorph

Isacop 65.2WG

Copper Oxychloride
Difenoconazole
Difenoconazole 150g/l
150g/l

Score 250 EC
Tilt Super 300 EC

V/ PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP
VI/ THUỐC TRỪ ỐC

Cypermethrin 40 g/l + Profenofos 400 g/l
Chlorantraniliprole 20% (100g/l) + 20%
(200g/l) Thiamethoxam
Azoxystrobin

+ Tricyclazole

+Propiconazole

Totan 200 WP

Bronopol

Topan 70 WP
Validan 3 SL

Thiophanate Methyl
Validamycin

Validan 5 SL

Validamycin

Boom Flower - n

Nitrobenzen

Vitazyme

Brassinosteroid, Triacontanol, Cu, Zn...

Anhead 6 GR

Metaldehyde

Anhead 12 GR

Metaldehyde
2/3

VII/ THUỐC KHÁC

Anpuma 700WP

Niclosamide

Biosar – 3

CuCl2

Trico - ĐHCT

Nấm Trichoderma spp.

Trico – Lúa Von

Nấm Trichoderma spp.

Rất mong quý anh (chị) đại lý mua bán các sản phẩm của Công Ty theo đúng kênh phân phối để
tránh gặp hàng gian, hàng giả….nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho bà con nông dân.

3/3

...
DANH MC SN PHM CÔNG TY SN XUT VÀ PHÂN PHI:
Nhóm sản phẩm Tên thương mại Hoạt chất
I/ THUỐC XỬ LÝ GIỐNG
Cruiser Plus 312,5 FS
Thiamethoxam 262.5g/l + Difenoconazole
25g/l + Fludioxonil 25g/l
Jivon 6 WP Ipconazole
II/ THUỐC TRỪ CỎ
Anco 600 SL 2,4 D
Ankill A 40 WP Bensulfuron Methyl 6% + Quinclorac 34%
Anstrong 10 EC
Cyhalofop-butyl
Butan 60 EC Butachlor
Gesapax 500 FW Ametryn
Glyphosan 480 SL Glyphosate
Glyphosan 757 SG Glyphosate
Gramoxone 20 SL Paraquat
Meco 60 EC Butachlor
Sofit 300 EC
Pretilachlor 300g/l + chất an toàn
Fenclorim 100g/l
Solito 320 EC Pretilachlor 300g/l + Pyribenzoxim 20g/l
III/ THUỐC TRỪ SÂU, RẦY
Actara 25 WG Thiamethoxam
Anboom 40 EC Chlorpyrifos Ethyl
Angun 5 WG Emamectin Benzoate
Anproud 70 DF Buprofezin
Anpyral 800WG Fipronil
Alika 247 SC
Lambda-cyhalothrin 106g/l +
Thiamethoxam 141g/l
Jetan 50 EC Fenobucarb (BPMC)
Cyperan 5 EC Cypermethrin
Cyperan 10 EC Cypermethrin
Cyo Super 200 WP Dinotefuran
Chess 50 WG Pymetrozine
1/3
Danh mục sản phẩm kinh doanh - Trang 2
Danh mục sản phẩm kinh doanh - Người đăng: songbvtvk43-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục sản phẩm kinh doanh 9 10 825