Ktl-icon-tai-lieu

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành

Được đăng lên bởi hienthach0711
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2862 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành

MỞ ĐẦU
Nhiều năm trước đây cuộc sống của người dân Việt Nam gắn liền với cây ăn
trái và chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi heo không chỉ cung cấp phần lớn thịt tiêu thu
hằng ngày, là nguồn cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng. Với những đặc tính riêng
của nó như tăng trọng nhanh, chăn nuôi heo luôn được quan tâm. Trong những năm
gần đây, nền kinh tế tỉnh Trà Vinh đang trên đà phát triển, đời sống của nhân dân ta
không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần, chủ trương và chính sách kinh
tế chung của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát
triển, nhất là các chính sách ưu đãi đầu tư với kinh tế trang trại.
Bên cạnh những mặt tích cực, vấn đề môi trường do ngành chăn nuôi gây ra
đang được dư luận và các nhà làm công tác môi trường quan tâm. Ở Trà Vinh, khía
cạnh môi trường của ngành chăn nuôi chỉ được quan tâm trong vài năm trở lại đây
khi tốc độ phát triển chăn nuôi ngày càng tăng.
Hiện tại cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành đã đi vào hoạt động vào năm
2010 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi
trường. Cơ sở có địa chỉ ấp Xẻo Cạn, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Nay cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành tiến hành lập bản đề án bảo vệ môi
trường đơn giản và trình Uỷ ban nhân dân huyện xem xét xác nhận.
Căn cứ pháp lý để lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Nhằm thực hiện tốt quy định của Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng
8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính
phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,
cam kết bảo vệ môi trường.
- Căn cứ Nghị đinh số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 04 năm 2014 sửa đổi...
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ s chăn nuôi heo Đặng Văn Thành


!"#$!%&'!()**+,-.
/ 0 1)**23&1#245-
670!%&!89#:&2
+0';(: - *<0
'!=8>?) +03 5'
; @A&'?8& *+';*
<0) 5@+';A#
B-A245C0)!& !
8?   !!9#D: 0'5
A! !(89& EA
'*<!  #
FA3E!%&G4: @ &&A &
HIJI;K6)L?'MN>';N>&!
#$3E6,()*OP&$A0L@:0$+QR0(: #
3E!%&G4: ; ?*N>N>&!
3> STUNL%LVL?#
 !"!#
W/C9,X?B>&!8Y
$ZL@[!9 H\]JJ]HII^_
W,,`I]HIIa]GW$b \`HIIa$5*
9,; K X?B>&!_
W$c,,HJ]HII`]GW$b H`IHHII`$5
*de0Ne,,`I]HIIa]GW$b \
`HIIa$5*9,;K 
X?B>&!_
W$c,,H\]HIJJ]GW$b J`IfHIJJ$5
*9,!;80!0
';N>&!#
W$c,g^]HIJf]GW$b H\IfHIJfdeNe
,,H\]HIJJ]GW$b J`IfHIJJ
$5*9,!;80!
0';N>&!#
W$c!HH]HIJf]::WB:h: I^I^HIJfY
,K ,,g^]HIJf]GW$b H\If
J
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành - Người đăng: hienthach0711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cơ sở chăn nuôi heo Đặng Văn Thành 9 10 70