Ktl-icon-tai-lieu

Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình

Được đăng lên bởi Bui Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
Số:

/ĐA-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày

tháng

năm 2016

DỰ THẢO

ĐỀ ÁN
Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình
giai đoạn 2016 - 2020
Phần I
CƠ SỞ PHÁP LÝ, PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ
về kinh tế trang trại;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về
khuyến nông;
Căn cứ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính
phủ về phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định về tiêu chí và thủ tục
cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh
Bình giai đoạn 2015-2020.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Phạm vi áp dụng: Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Đối tượng điều chỉnh: Trang trại trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
3. Đối tượng thực hiện: Các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan
chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trang trại.
4. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.
1

III. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN
A. THỰC TRẠNG KINH TẾ TRANG TRẠI, GIA TRẠI TỈNH NINH BÌNH
(ĐẾN 31/12/2015)

1. Thống kê số lượng trang trại, gia trại trên địa bàn tỉnh
Căn cứ kết quả điều tra, rà soát, tính đến ngày 31/12/2015, trên địa bàn
toàn tỉnh có 939 trang trại, gia trại. (269 trang trại và 670 gia trại).
Biểu 1: Tổng số trang trại trên địa bàn tỉnh

Stt

Tổng số
TT,GT

Tên huyện

1

Huyện Yên Khánh

2

Trang
trại

Gia Trại

Số trang
trại đã
được cấp
GCNKTTT

Số trang trại đủ
điều kiện nhưng
chưa được cấp
Giấy CNKTTT

92

44

48

0

44

Huyện Kim Sơn

106

29

77

7

22

3

Huyện Yên Mô

53

24

29

7

17

4

Huyện Hoa Lư

45

8

37

1

7

5

Huyện Nho Quan

204

41

163

21

20

6

Huyện Gia Viễn

273

76

197

45

31

7

TP Ninh Bình...
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: /ĐA-UBND
Ninh Bình, ngày tháng năm 2016
DỰ THẢO
ĐỀ ÁN
Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình
giai đoạn 2016 - 2020
Phần I
CƠ SỞ PHÁP LÝ, PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI
VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội ớc Cộng hòa
XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của Chính phủ
về kinh tế trang trại;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về
khuyến nông;
Căn cứ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ v
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;
n cứ Quyết định s1956/-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính
phvề pduyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao độngng thôn đến năm 2020;
Căn cứ Thông số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định về tiêu chí và thủ tục
cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh Ninh
Bình giai đoạn 2015-2020.
II. PHẠM VI ÁP DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH
1. Phạm vi áp dụng: Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Đối tượng điều chỉnh: Trang trại trên đa bàn tỉnh đã được cơ quan
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
3. Đối tượng thực hiện: Các quan quản Nhà nước, các quan
chuyên môn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trang trại.
4. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.
1
Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình - Người đăng: Bui Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Ninh Bình 9 10 381