Ktl-icon-tai-lieu

Đề án tốt nghiệp cao cấp LLCC

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 9510 lần   |   Lượt tải: 47 lần
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề án này là trung
thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện đề án này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong đề án đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./.
TÁC GIẢ

Lê Văn Tiến

ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện đề án tốt nghiệp Cao
cấp lý luận chính trị, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhiều thầy, cô
Học viện chính trị khu vực I và các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp nơi tôi
công tác. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới, TS. Tạ Thị Đoàn - Phó
trưởng khoa KTCTH, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp tôi suốt một thời
gian từ tháng 4 năm 2015 đến nay để tôi hoàn thành đề án này.
Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu Học viện chính trị khu
vực I, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Yên lạc, UBND huyện Tam
Dương và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian
nghiên cứu thực hiện đề án và đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn
thành tốt đề án.
Tôi xin gửi lời cám ơn tới gia đình, những người thân, cán bộ, đồng
nghiệp và bạn bè đã tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện đề tài này.
Vĩnh Phúc, ngày

tháng 5 năm 2015

Tác giả đề án

Lê Văn Tiến

iii

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU.....................................................................................................1
1. Tính cấp thiết đề án.....................................................................................1
2. Mục tiêu của đề án......................................................................................3
2.1 Mục tiêu chung..........................................................................................3
2.2 Mục tiêu cụ thể..........................................................................................3
3- Giới hạn của Đề án......................................................................................4
B. NỘI DUNG..................................................................................................5
1. Cơ sở xây dựng đề án..................................................................................5
1. 1. Cơ sở Khoa học........................................................................................5
1. 1.1. Khái niệm chung về GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...........5
1.1.2. Đặc điểm vài trò của quá trình giải phóng mặt bằng........................6
1.1.3 N...
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan số liệu kết quả nghiên cứu trong đề án y là trung
thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
i xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hin đề ány đã đưc
cảm ơn và c tng tin tch dẫn trong đề án đu đã được chrõ nguồn gc./.
TÁC GIẢ
Lê Văn Tiến
Đề án tốt nghiệp cao cấp LLCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án tốt nghiệp cao cấp LLCC - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đề án tốt nghiệp cao cấp LLCC 9 10 861