Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chăn nuôi lợn đực giống

Được đăng lên bởi Như Tuyết
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOACHĂN NUÔI THÚ Y
BỘ MÔN CHĂN NUÔI ĐÔNG VẬT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Học phần: Chăn nuôi lợn
Số tín chỉ: 03
Mã số: SHU331

Thái Nguyên, 11/2012
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOACHĂN NUÔI THÚ Y
BỘ MÔN: CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Chăn nuôi lợn
- Mã số học phần: SHU331
- Số tín chỉ: 03
- Tính chất của học phần: Bắt buộc
- Học phần thay thế, tương đương: Chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm.
- Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Chăn nuôi thú y
2. Phân bổ thời gian học tập:
- Số tiết học lý thuyết trên lớp:
- Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp:
- Số tiết thí nghiệm, thực hành:
- Số tiết sinh viên tự học:

30 tiết
6 tiết
9 tiết
90 tiết

3. Đánh giá học phần
- Điểm chuyên cần:
trọng số 0,2
- Điểm kiểm tra giữa kỳ:
trọng số 0,3
- Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 0,5
4. Điều kiện học
- Học phần học trước:.Công nghệ sinh sản, thức ăn dinh dưỡng, giống gia
súc, di truyền động vật, sinh lý vật nuôi, ……
- Học phần song hành: Vệ sinh gia súc, bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh
trùng,…..
5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần:
5.1. Kiến thức:
Sau khi kết thúc học phần này sinh viên cần có những kiến thức về ngành
chăn nuôi lợn và kỹ thuật chăn nuôi các loại lợn như: lợn đực giống, lợn nái sinh
sản, lợn con theo mẹ, lợn thịt và phương pháp tổ chức sản xuất ngành CN lợn.
5.2. Kỹ năng:
Sau khi kết thúc học phần này sinh viên sẽ có được những kỹ năng về kỹ
thuật chọn lọc, nuôi dưỡng và chăm sóc quản lý lợn đực giống, lợn nái sinh sản,
lợn con theo mẹ và lợn thịt. Đồng thời cũng có được những kỹ thuật tổ chứac một
trang trại để sản xuất ngành chăn nuôi lợn.

2

6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy:
TT

Nội dung kiến thức
PHẦN 1: LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 1 : NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC
ĐIỂM CỦA LỢN

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Nguồn gốc và sự hình thành giống lợn
Nguồn gốc của lợn nhà
Sự thuần hóa lợn rừng
Sự hình thành giống lợn
Đặc điểm sinh vật học của lợn
Ngoại hình, thể chẩt của lợn
Các bộ phận chính trên cơ thể lợn
Ứng dụng dụng ngoại hình, thể chất của
lợn trong chăn nuôi lợn
Sinh trưởng, phát dục của lợn
Các qui luật sinh trưởng phát dục của lợn
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
phát dục của lợn
Phương pháp đánh giá sinh trưởng của
lợn.
Sức sản xuất của lợn
Sức sản xuất của lợn nái
Sức ản xuất của lợn thịt
Sức sản xuất của lợn đực giống
CHƯƠNG 2 : GIỐNG VÀ CÔNG TÁC
GIỐNG LỢN

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2

3

- Thuyết trình
- Phát vấn
-...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
KHOACHĂN NUÔI THÚ Y
BỘ MÔN CHĂN NUÔI ĐÔNG VẬT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Học phần: Chăn nuôi lợn
Số tín chỉ: 03
Mã số: SHU331
Thái Nguyên, 11/2012
Đề cương chăn nuôi lợn đực giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chăn nuôi lợn đực giống - Người đăng: Như Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương chăn nuôi lợn đực giống 9 10 874