Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi huuvuong2204-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2373 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
NHÓM 6- ĐHMT6C
Tên dự án: đầu tư xây dựng cụng công nghiệp Tân An 1 và 2, TP Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk lắk.
2. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
1.

Địa chỉ : TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
Đại diện : Phan Xuân Mạo
Chức vụ : Giám đốc BQL Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp TP.Buôn Ma Thuột
3. Địa điểm xây dựng Km7 và Km8 - Tỉnh lộ 8, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
4. Cơ quan thực hiện ĐTM: nhóm 6 ĐHMT6C Đại học Công Nghiệp tp Hồ Chí

Minh
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38940390
Fax: 08.38946268
- Đại diện là: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Nhóm trưởng
Các thành viên lập báo cáo ĐTM bao gồm:
1. Nguyễn Thị Thúy
2. Bùi Thị Trang
3. Huỳnh Thị Ngọc Thơ
4. Lê Anh Vinh
5. Trần Anh Tú
6. Nguyễn Thành Văn
7. Nguyễn Hoàng Vinh
8. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
9. Lại Đức Trí
10.
5. Căn cứ pháp lí thực hiện ĐTM (chưa sửa theo TT26)
Báo cáo ĐTM của "Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp
Tân An 1 và 2” tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được
lập dựa vào những văn bản, hướng dẫn của các cấp thẩm quyền như sau:
-

Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ
họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

-

Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

-

Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

-

Nghị định 21/2008/NĐ – CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị Định 80/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

-

Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường và cam kết bảo vệ môi trường.

-

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày
18/12/2006 về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

-

Quyết định số 21/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày
18/12/2006 về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam.

-

Công văn số 380/SXD-QLN của Sở Xây Dựng, ký ngày 25/8/2000 về việc : báo
cáo kết quả triển khai công văn số 1212/CV-UB ngày 03/7/2000 của UBND Tỉnh về
Quy hoạch Khu TTCN và Làng Văn Hoá của Tp.Buôn Ma Thuột.

-

Quyết định số 146/QĐ-UB của ...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
NHÓM 6- ĐHMT6C
1. Tên dự án: đầu tư xây dựng cụng công nghiệp Tân An 1 và 2, TP Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk lắk.
2. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Buôn Ma Thuột
Địa chỉ : TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
Đại diện : Phan Xuân Mạo
Chức vụ : Giám đốc BQL Khu Tiểu Thủ Công Nghiệp TP.Buôn Ma Thuột
3. Địa điểm xây dựng Km7 Km8 - Tỉnh lộ 8, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
4. Cơ quan thực hiện ĐTM: nhóm 6 ĐHMT6C Đại học Công Nghiệp tp Hồ Chí
Minh
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.38940390 Fax: 08.38946268
- Đại diện là: Nguyễn Thị Thúy Chức vụ: Nhóm trưởng
Các thành viên lập báo cáo ĐTM bao gồm:
1. Nguyễn Thị Thúy
2. Bùi Thị Trang
3. Huỳnh Thị Ngọc Thơ
4. Lê Anh Vinh
5. Trần Anh Tú
6. Nguyễn Thành Văn
7. Nguyễn Hoàng Vinh
8. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
9. Lại Đức Trí
10.
5. Căn cứ pháp lí thực hiện ĐTM (chưa sửa theo TT26)
Báo cáo ĐTM của "Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp
Tân An 1 2” tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được
lập dựa vào những văn bản, hướng dẫn của các cấp thẩm quyền như sau:
- Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ
họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định 21/2008/NĐ – CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị Định 80/2006/NĐ CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Người đăng: huuvuong2204-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 9 10 218