Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHĂN NUÔI TRÂU BÒ

Được đăng lên bởi nguyen thanh thu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP
BỘ MÔN: Khoa học vật nuôi

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
MÃ SỐ HỌC PHẦN: 164045

1. Thông tin về giảng viên
1.1. Thông tin về giảng viên 1
- Họ và tên: Mai Danh Luân
- Chức danh, học hàm, học vị: P. Giám đốc, Giảng viên, Tiến sỹ
- Địa điểm làm việc: Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng khoa học công nghệ, trường Đại
học Hồng Đức (phòng 101 nhà A2, cơ sở 3 trường đại học Hồng Đức).
- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm nghiên cứu - Ứng dụng khoa học công nghệ, trường Đại học
Hồng Đức.
- Email: mailuan61@gmail.com
- Điện thoại: Văn phòng: 0372 460 307; DĐ: 0986 723 261.
1.2. Thông tin về giảng viên 2
- Họ và tên: Hoàng Văn Nam
- Chức danh, học vị, học hàm: Giảng viên, Kỹ sư chăn nuôi - thú y
- Địa điểm làm việc: Bộ môn khoa học vật nuôi, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, trường
Đại học Hồng Đức (phòng 111 nhà A1, cơ sở 3 trường Đại học Hồng Đức).
- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn khoa học vật nuôi, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, trường Đại
học Hồng Đức.
- Điện thoại: 0949 801584.
2. Thông tin về học phần
Tên chuyên ngành đào tạo: Chăn nuôi - thú y
Tên học phần: Chăn nuôi trâu bò
Số tín chỉ: 3
Mã học phần:
Học phần: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết: Giải phẫu - Sinh lý động vật, dinh dưỡng - Thức ăn
Các môn học kế tiếp:
Các học phần tương đương, học phần thay thế (nếu có)

1

Số giờ cho các hoạt động:
-

Nghe giảng lý thuyết: 21

-

Thảo luận nhóm , xemina: 28

-

Thực hành môn học: 20

-

Tự học: 135

3. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức:
+ Giúp sinh viên hiểu biết về tình hình chăn nuôi trâu bò trên thế giới và trong
nước, ý nghĩa của các sản phẩm từ chăn nuôi trâu bò đối với đời sống con người và nền
kinh tế xã hội, tình hình và xu hướng phát triển chăn nuôi trâu bò trên thế giới, trong
nước và tại địa phương mình.
+ Giúp sinh viên củng cố những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý của trâu
bò như sinh lý tiêu hóa, sinh lý sinh sản....
+ Nắm được các biện pháp kỹ thuật trong công tác chọn giống, chăm sóc nuôi
dưỡng trâu bò sinh sản, trâu bò cày kéo, bê nghé, trâu bò thịt...
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về tập đoàn cây thức ăn, cách chế biến các
loại thức ăn trong chăn nuôi trâu bò.
- Về kỹ năng:
+ Rèn luyện kỹ năng nhận biết và chọn giống trâu bò.
+ Kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng trâu bò.
+ Kỹ năng trồng, chăm sóc và chế biến thức ăn chăn nuôi trâu bò.
+ Một số kỹ năng về thao tác kỹ thuật thường áp dụng trong quá trình chăn nuôi
trâu bò.
- Về thái độ:
+ Rèn luyện cho sinh viên có tinh thần, thái độ học tập đúng đắn, tích...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC HNG ĐỨC Đ CƯƠNG CHI TIT HC PHN
KHOA NÔNG LÂM NGƯ NGHIP CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
B MÔN: Khoa hc vt nuôi MÃ S HC PHN: 164045
1. Thông tin v ging viên
1.1. Thông tin v ging viên 1
- H và tên: Mai Danh Luân
- Chc danh, hc hàm, hc v: P. Giám đốc, Ging viên, Tiến s
- Địa đim làm vic: Trung tâm Nghiên cu - ng dng khoa hc công ngh, trường Đại
hc Hng Đc (phòng 101 nhà A2, cơ s 3 trường đại hc Hng Đức).
- Địa ch liên h: Trung tâm nghiên cu - ng dng khoa hc công ngh, trường Đi hc
Hng Đức.
- Email: mailuan61@gmail.com
- Đin thoi: Văn phòng: 0372 460 307; DĐ: 0986 723 261.
1.2. Thông tin v ging viên 2
- H và tên: Hoàng Văn Nam
- Chc danh, hc v, hc hàm: Ging viên, K sư chăn nuôi - thú y
- Địa đim làm vic: B môn khoa hc vt nuôi, khoa Nông Lâm Ngư nghip, trường
Đại hc Hng Đức (phòng 111 nhà A1, cơ s 3 trường Đại hc Hng Đức).
- Địa ch liên h: B môn khoa hc vt nuôi, khoa Nôngm Ngư nghip, trường Đại
hc Hng Đc.
- Đin thoi: 0949 801584.
2. Thông tin v hc phn
Tên chuyên ngành đào to: Chăn nuôi - thú y
Tên hc phn: Chăn nuôi trâu bò
S tín ch: 3
Mã hc phn:
Hc phn: Bt buc
Các môn hc tiên quyết: Gii phu - Sinh lý động vt, dinh dưỡng - Thc ăn
Các môn hc kế tiếp:
Các hc phn tương đương, hc phn thay thế (nếu có)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHĂN NUÔI TRÂU BÒ - Người đăng: nguyen thanh thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CHĂN NUÔI TRÂU BÒ 9 10 49