Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết học phần SInh học đại cương - Chuyên ngành Công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi mo-tran-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 14362 lần   |   Lượt tải: 16 lần
B
BỘ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC)
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHỐI NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ
THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, SƯ PHẠM KỸ THUẬT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Sinh Học Đại Cương
General Biology
I. Thông tin về học phần
Tên học phần: Sinh Học Đại Cương (General Biology)
Mã học phần: SH1001
Số tín chỉ: 2 (1.5 - 0.5 - 4)
Bộ môn/ Khoa quản lý: Bộ môn Sinh học – Khoa Công Nghệ Sinh Học
Nhóm môn học:
Đại cương
Tính chất môn học:
Bắt buộc
Bố trí giảng dạy:
Năm thứ nhất, học kỳ I hoặc học kỳ II
Học phần tiên quyết: Không
III. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức của cơ thể sống, các quá trình
sinh học đặc trưng của tế bào và cơ thể. Đây là những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc tiếp
thu các kiến thức liên quan ở các kỳ học tiếp theo. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến
thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành sinh học.
IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
SH1001. Sinh Học Đại Cương - general Biology: (2TC: 1,5 – 0,5 – 4). Tổng quan về tổ chức
cấu tạo của cơ thể sống; quá trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào; bản chất sinh học của
các hình thức sinh sản ở sinh vật; tính cảm ứng và thích nghi của sinh vật; nguồn gốc sự sống và
quá trình tiến hóa của sinh giới.. Tiên quyết: Không
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp lý thuyết: Tham gia tối thiểu 75% số tiết lý thuyết (16/22 tiết).

- Thảo luận: Tham gia thảo luận xây dựng bài trong quá trình giảng dạy của giáo viên,
thảo luận seminar.
- Tiểu luận/seminar: Viết tiểu luận nộp cho giáo viên phụ trách và trình bày dưới dạng
seminar trước lớp/nhóm sinh viên cùng học (nếu giáo viên yêu cầu).
- Kiểm tra và thi cuối học kỳ: Làm bài kiểm tra giữa kỳ và thi cuối học kỳ theo đúng thời
khóa biểu do Phòng Đào tạo ban hành.
- Thực hành/bài tập: Bắt buộc phải tham gia đầy đủ các bài thực hành. Điểm trung bình
của các bài thực hành phải đạt tối thiểu 5 điểm (theo thanh điểm 10) mới được dự thi hết môn.
VI. Tài liệu học tập
6.1 Giáo trình:
6.2 Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đăng Phong, Sinh học tế bào-Di truyền và Tiến hóa, Đại học NN Hà Nội;
2. Nguyễn Như Hiền, Giáo trình Sinh học Tế bào, NXB Giáo dục, 2006;
3. W. Phillips – T.Chilton, Sinh học (tập 1, tập 2), Bản dịch tiếng Việt, NXB Giáo dục,
Hà Nội, 1998;
4. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of
Cell (2002);
5. Campbell - Reece, Biology, Seventh Edit...
B BỘ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC)
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHỐI NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ
THỦY SẢN, MÔI TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, SƯ PHẠM KỸ THUẬT
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Sinh Học Đại Cương
General Biology
I. Thông tin về học phần
Tên học phần: Sinh Học Đại Cương (General Biology)
Mã học phần: SH1001
Số tín chỉ: 2 (1.5 - 0.5 - 4)
Bộ môn/ Khoa quản lý: Bộ môn Sinh học – Khoa Công Nghệ Sinh Học
Nhóm môn học: Đại cương
Tính chất môn học: Bắt buộc
Bố trí giảng dạy: Năm thứ nhất, học kỳ I hoặc học kỳ II
Học phần tiên quyết: Không
III. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức của cơ thể sống, các quá trình
sinh học đặc trưng của tế bào thể. Đây những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc tiếp
thu các kiến thức liên quan ở các kỳ học tiếp theo. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kiến
thức và kỹ năng cơ bản trong thực hành sinh học.
IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
SH1001. Sinh Học Đại Cương - general Biology: (2TC: 1,5 0,5 4). Tổng quan về tổ chức
cấu tạo của thể sống; quá trình trao đổi chất năng lượng của tếo; bản chất sinh học của
các hình thức sinh sản sinh vật; tính cảm ứng thích nghi của sinh vật; nguồn gốc sự sống
quá trình tiến hóa của sinh giới.. Tiên quyết: Không
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp lý thuyết: Tham gia tối thiểu 75% số tiết lý thuyết (16/22 tiết).
Đề cương chi tiết học phần SInh học đại cương - Chuyên ngành Công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chi tiết học phần SInh học đại cương - Chuyên ngành Công nghệ sinh học - Người đăng: mo-tran-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương chi tiết học phần SInh học đại cương - Chuyên ngành Công nghệ sinh học 9 10 228