Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chương trình GIS - thực địa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 7125 lần   |   Lượt tải: 17 lần
MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Bộ Giáo dục và Đào tạo
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
*******

ThS. Nguyễn Quốc Bình, 2008
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Tp. HCM, ngày tháng 5 năm 2008.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ NGẮN HẠN
Ứng dụng MapInfo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
Đề cương chi tiết:
PHẦN 1: KIẾN THỨC VỀ BẢN ĐỒ
VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỐ
1. Số tiết (dự kiến): 30 tiết
Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Quốc Bình
2. Đơn vị: Bộ môn NLKH&LNXH, khoa Lâm nghiệp
3. Mục tiêu (của phần 1):
Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng:
1. Nắm bắt được các kiến thức về bản đồ và các thông số bản đồ; Hệ thống thông tin địa lý,
2. Có các kỹ năng phân tích và xây dựng bản đồ số từ bản đồ giấy, dữ liệu thực địa, và
3. Ứng dụng các phần mềm (MapInfo) để xây dựng được một bản đồ số.
4. Nội dung:
Thời gian

Nội dung
(Lý thuyết học song song với thực hành)

(120phút/ngày)

Ngày 1:

Ngày 2:

Ngày 3:

Ngày 4:

Ngày 5:
Ngày 6:

- Giới thiệu về bản đồ, bản đồ số; ứng dụng của Hệ thống thông tin địa lý (GIS),
- Mục đích và vai trò của MapInfo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên
- Các tính năng cơ bản và các công cụ trong MapInfo: menu và công cụ.
- Sự liên quan giữa MapInfo với các phần mềm liên quan
- Cấu trúc dữ liệu trong GIS: Dữ liệu không gian và phi không gian
- Cấu trúc dữ liệu trong MapInfo: cấu trúc dữ liệu của bản đồ số
- Tạo lớp dữ liệu bản đồ (có đối tượng và không đối tượng);
- Phép chiếu bản đồ và hệ toạ độ bản đồ
- Các quy ước về đối tượng địa lý trên bề mặt trái đất,
- Vẽ các đối tượng địa lý: dạng điểm, dạng đường và dạng vùng
- Cấu trúc dữ liệu dạng raster và vector trong GIS: ưu khuyết điểm
- Phân tích bản đồ giấy và phân tích thực địa để xây dựng bản đồ
- Đăng nhập bản đồ từ bản đồ giấy
- Số hoá bản đồ dạng đường và dạng điểm
- Chỉnh sửa dữ liệu bản vẽ dạng điểm, đường
- Số hoá bản đồ dạng vùng
- Chỉnh sửa dữ liệu bản vẽ dạng vùng

ThS. NGUYỄN QUỐC BÌNH
Khoa Lâm nghiệp – ĐHNL Tp. HCM
Điện thoại: 098 314 8912
Email: ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

1

MapInfo trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Ngày 7:
Ngày 8:
Ngày 9:

Ngày 10:
Ngày 11:
Ngày 12:

ThS. Nguyễn Quốc Bình, 2008

- Nhập dữ liệu vào bản đồ số từ MapInfo
- Hiển thị định dạng cho dữ liệu thuộc tính và không gian trên bản vẽ
- Các hàm tính toán thông thường trong MapInfo: Tính diện tích, chiều dài,…
- Chồng ghép các lớp dữ liệu bản đồ (layer control)
- Các thành phần của bản đồ,
- Chú giải trên bản đồ
- Lưới toạ độ, tỷ lệ bản đồ - tỷ lệ xích
- Bả...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương chương trình GIS - thực địa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề cương chương trình GIS - thực địa 9 10 942