Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đánh giá hiện trạng sử dụng đất thành phố Vinh - Nghê An

Được đăng lên bởi lenguyensong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
---------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
THÀNH PHỐ VINH – TỈNH NGHỆ AN
Người thực hiện:

Lê Nguyên Song

Lớp:

QLC

MSV:

564881

Khóa:

56

Giáo viên hướng dẫn:

TS. Đỗ Thị Tám

Địa điểm thực tập:

Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

0

Hà nội - Năm 2015

1

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1. Họ và tên sinh viên:
Tel:0967230693

Lê Nguyên Song
Mail: Lenguyensong@gmail.com

2. Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

3. Lớp:

QLC

4. MSV:

564881

5. Khoá:

56

6. Giáo viên hướng dẫn:

TS. Đỗ Thị Tám

Tel: 0986739960

Mail: dttam@vnua.edu.vn

Tên đề tài: “Đánh giá hiện trạng sử dụng đất Thành phố Vinh – Tỉnh
Nghệ An ”.

Sinh viên thực hiện

Lê Nguyên Song
XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

2

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá,
là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân
cư, xây dựng các công trình văn hoá, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, là yếu
tố cấu thành lãnh thổ của mỗi quốc gia. Đất đai là điều kiện cần thiết để tồn tại
và tái sản xuất các thế hệ tiếp theo của loài người. Đất đai bị giới hạn về số
lượng trong khi nhu cầu của con người không ngừng tăng lên, đặc biệt trong
giai đoạn hiện nay áp lực đối với đất đai ngày càng lớn. Vì vậy, để khai thác sử
dụng đất đai có hiệu quả, hợp lý, đảm bảo sử dụng đất bền vững cần phải hiểu
biết một cách đầy đủ các thuộc tính và nguồn gốc của đất trong mối quan hệ
tổng hoà với các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và nhân văn của địa
phương.
Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 13 nội dung quản lý Nhà nước
về đất đai được quy định tại điều 6 Luật đất đai 2003. Việc lập quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xác lập sự ổn
định về mặt pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, làm cơ sở để tiến
hành giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai là một biện pháp hữu
hiệu hiệu của Nhà về quản lý và sử dụng đất, nó tạo ra những điều kiện cần thiết
để tổ chức sử dụng đất có hiệu quả, bố trí lại nền sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các khu dân cư một cách hợp lý . Để tiến
hành lập quy hoạch, kế hoạch hoá sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
ban hành Thông tư số 08/2007/TT – BTNMT về việc hướng dẫ...
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
---------------------------------------------------
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
THÀNH PHỐ VINH – TỈNH NGHỆ AN
Người thực hiện: Lê Nguyên Song
Lớp: QLC
MSV: 564881
Khóa: 56
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tám
Địa điểm thực tập: Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
0
Đề cương đánh giá hiện trạng sử dụng đất thành phố Vinh - Nghê An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đánh giá hiện trạng sử dụng đất thành phố Vinh - Nghê An - Người đăng: lenguyensong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương đánh giá hiện trạng sử dụng đất thành phố Vinh - Nghê An 9 10 267