Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học Quy hoạch môi trường

Được đăng lên bởi lothiphong25
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0908464668, huongvie@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý môi trường, môi trường và sức khỏe, giáo dục tuyền thông
môi trường trong cộng đồng
2. Thông tin chung về môn học
-

Tên môn học: Quy hoạch môi trường (Environmental Planning )
Mã môn học: 212318
Số tín chỉ: 2
Môn học: Bắt buộc
Các môn học tiên quyết:
Các môn học kế tiếp: Không
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 30 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phân vùng tài nguyên môi trường, giúp cho học viên xây
dựng phương pháp luận khoa học về quản lý tổng hợp khai thác tài nguyên môi trường, ở quy mô
vùng, lãnh thổ theo mục tiêu phát triển bền vững.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ giới thiệu và phân tích cơ sở khoa học và phương pháp luận của quy họach môi
trường vùng, phân tích mối quan hệ giữa quy họach sử dụng đất và quy hoạch môi trường. Môn học
cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quy họach môi trường vùng, các nội dung quy họach môi
trường vùng đặc thù cùng với phương pháp thực hiện.

5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết
Nội dung (Chương-mục)
Chương 1: Quy hoạch Môi trường là gì?
1.1 Mục đích
1.2 Yêu cầu
1.3 Nguyên tắc
1.4 Phương pháp luận
1.5 Yêu cầu nội dung của QHMT
1.6 Các bước của QHMT
Chương 2: Phương pháp phân tích hệ thống và các cách tiếp cận trong quy hoạch môi
trường
2.1 Phương pháp phân tích hệ thống là gì?
2.2 Các bước thực hiện phương pháp phân tích hệ thống?
2.3 Các công cụ thực hiện pp phân tích hệ thống?
2.4. Những khó khăn khi thực hiện?
2.5 Các tiếp cận về QHMT
2.6 Quy hoạch và quản lý MT chiến lược
2.7 Mục tiêu quy hoạch và quản lý
2.8 Giáo dục và đào tạo MT
2.9 Phát triển thể chế và tổ chức
2.10 Hợp tác, điều phối và hài hoà các chính sách, chương trình
2.11 Đánh giá, giám sát và kiểm soát
Chương 3: Phương pháp thu thập dữ liệu Quy hoạch
3.1. Sự đa dạng của thông tin QHMT
3.2. Phân loại các thông tin thực địa phục vụ QHMT
3.3. Phươn...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
(QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG)
1. Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường và Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Điện thoại, email: 08-3722-0291; 0908464668, huongvie@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính: Quản môi trường, môi trường sức khỏe, giáo dục tuyền thông
môi trường trong cộng đồng
2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quy hoạch môi trường (Environmental Planning )
- Mã môn học: 212318
- Số tín chỉ: 2
- Môn học: Bắt buộc
- Các môn học tiên quyết:
- Các môn học kế tiếp: Không
- Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Thực hành/Thí nghiệm: 30 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên
3. Mục tiêu của môn học
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phân vùng tài ngun môi trường, giúp cho học viên xây
dựng phương pháp luận khoa học về quản tổng hợp khai thác tài nguyên môi trường, quy
vùng, nh thổ theo mục tiêu phát triển bền vững.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học sẽ giới thiệu phân ch sở khoa học phương pháp luận của quy họach môi
trường vùng, phân tích mối quan hgiữa quy họach sử dụng đất và quy hoạch môi trường. Môn học
cũng phân tích các yếu t ảnh hưởng đến quy họach môi trường vùng, các nội dung quy họach môi
trườngng đặc thù cùng với phương pháp thực hiện.
5. Nội dung chi tiết môn học
Đề cương môn học Quy hoạch môi trường - Trang 2
Đề cương môn học Quy hoạch môi trường - Người đăng: lothiphong25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương môn học Quy hoạch môi trường 9 10 486