Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn học vệ sinh thú y 1

Được đăng lên bởi Dũng Nguyễn Tiến
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: Vệ sinh thú y 1
Học kỳ I năm học 2013-2014
A: CÂU HỎI
Câu 1. Nhiệt độ là gì?
Câu 2. Sự điều tiết thân nhiệt ? Quá trình sản nhiệt?
Câu 3. Sự điều tiết thân nhiệt ? Quá trình thải nhiệt?
Câu 4. Định nghĩa mối thăng bằng về nhiệt, Phương trình cân bằng nhiệt, Khu nhiệt điều hoà và
nhiệt độ giới hạn?
Câu 5: Anh hưởng của nhiệt độ cao tới cơ thể của gia súc và biện pháp kiểm soát
Câu 6. Ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đến cơ thể vật nuôi và biện pháp kiểm soát?
Câu 7. Độ ẩm môi trường không khí là gì?
Câu 8. Một số phương pháp biểu thị độ ẩm
Câu 9. Ảnh hưởng của độ ẩm đến cơ thể Đv và biện pháp khắc phục
Câu 10. Biện pháp kiểm soát độ ẩm trong chuồng nuôi ?
Câu 11. Bức xạ mặt trời là gì? Thành phần của bức xạ mặt trời?
Câu 12. Tia tử ngoại là gì? Vai trò, ảnh hưởng và ứng dụng của tia tử ngoại?
Câu 14. Tia hồng ngoại ? vai trờ và tác hại?
Câu 13. Ánh sáng nhìn thấy ?
Câu 15. Tác động của bức xạ mặt trời với cơ thể động vật? và đề phòng bức xạ
Câu 16. Ứng dụng của bức xạ mặt trời?
Câu 17. Sự lưu thông kk, Gió là gì? Các luồng gió chính ở VN, ảnh huởng của gió, đề phòng gió?
Câu 18. Khái niệm, Nguyên nhân, ảnh hưởng của không khí, biểu hiện của cơ thể khi gặp Áp suất
thấp?
Câu 19. Bụi là gì? Đặc điểm nguồn gốc tính chất, tác hại, biện pháp phòng bụi?
Câu 20. Tiếng ồn là gì? Nguyên nhân tạo tiếng ồn?
Câu 21. Thành phần hóa học của môi trường không khí?
Câu 22. Ảnh hưởng của khí O2 tới cơ thể động vật? ý nghĩa ?
Câu 23. Ảnh hưởng của khí CO2 tới cơ thể động vật?
Câu 24. Ảnh hưởng của khí CO tới cơ thể động vật?
Câu 25. Ảnh hưởng của khí NH3 (Amoniac) tới cơ thể động vật?
Câu 26. Ảnh hưởng của khí H2S (Hydro sulfua) tới cơ thể động vật?
Câu 27. Đặc tính sinh vật học của môi trường không khí, các yếu tố ảnh hưởng, và chỉ tiêu đánh giá
VSV trong
Câu 28. Vai trò của nước?
Câu 29. Các nguồn nước tự nhiên và chất lượng vệ sinh?
Câu 30. Khả năng tự làm sạch của nước?
Câu 31. Đặc tính vật lý của nguồn nước?
Câu 32. Đặc tính hóa học (ph, các muối có chứa ni tơ trong nước?
Câu 33. Hàm lượng oxy hòa tan trong nước (DO – Dissolved Oxygen)? Phương pháp Wilkler tính
DO?
Câu 34. Độ oxy hóa của nước (COD – Chemical Oxygen Demand)?
Câu 35. Nhu cầu oxy sinh hóa của nƣớc (BOD – Biochemical Oxygen Demand)?
Câu 36. Độ cứng của nước?

Đinh Công Trưởng - K55 TYD

Mail: dinhcongtruong1311@gmail.com

Câu 37. Các chất...
Đinh Công Trưng - K55 TYD Mail: dinhcongtruong1311@gmail.com
ĐỀ CƯƠNG THAM KHO ÔN THI KT THC HC PHN
MÔN: V sinh thú y 1
Hc k I năm học 2013-2014
A: CÂU HI
Câu 1. Nhit đ là gì?
Câu 2. S điều tiết thân nhit ? Quá trình sn nhit?
Câu 3. S điều tiết thân nhit ? Quá trình thi nhit?
Câu 4. Đnh ngha mi thăng bng về nhiệt, Phương trình cân bng nhit, Khu nhiệt điều hoà và
nhiệt độ gii hn?
Câu 5: Anh hưng ca nhiệt độ cao ti cơ th ca gia sc và biện php kim sot
Câu 6. nh hưng ca nhit đ thấp đến cơ th vt nuôi và bin pháp kim soát?
Câu 7. Độ ẩm môi trưng không khí là gì?
Câu 8. Mt s phương php biu th độ m
Câu 9. nh hưng ca độ m đến cơ th Đv và biện php khc phc
Câu 10. Bin pháp kim sot độ m trong chung nuôi ?
Câu 11. Bc x mt tri là gì? Thành phn ca bc x mt tri?
Câu 12. Tia t ngoi là gì? Vai trò, ảnh hưng và ứng dng ca tia t ngoi?
Câu 14. Tia hng ngoi ? vai trờ và tc hi?
Câu 13. Ánh sáng nhìn thy ?
Câu 15. Tc đng ca bc x mt tri vi cơ th động vật? và đề phòng bức x
Câu 16. ng dng ca bc x mt tri?
Câu 17. Sự lưu thông kk, Gió là gì? Cc lung gió chính VN, nh hung ca gió, đề phòng gió?
Câu 18. Khi niệm, Nguyên nhân, ảnh hưng ca không khí, biu hiện ca cơ th khi gặp Áp sut
thấp?
Câu 19. Bi là gì? Đặc đim ngun gc tính cht, tác hi, bin pháp phòng bi?
Câu 20. Tiếng n là gì? Nguyên nhân to tiếng n?
Câu 21. Thành phn hóa hc ca môi trường không khí?
Câu 22. nh hưng ca khí O2 ti cơ th đng vật?  ngha ?
Câu 23. nh hưng ca khí CO2 ti cơ th động vt?
Câu 24. nh hưng ca khí CO ti cơ th động vt?
Câu 25. nh hưng ca khí NH3 (Amoniac) ti cơ th động vt?
Câu 26. nh hưng ca khí H2S (Hydro sulfua) ti cơ th động vt?
Câu 27. Đc tính sinh vt hc ca môi trường không khí, cc yếu t ảnh hưng, và ch tiêu đnh gi
VSV trong
Câu 28. Vai trò ca nưc?
Câu 29. Các nguồn nưc t nhiên và chất lượng v sinh?
Câu 30. Kh năng tự làm sch ca nưc?
Câu 31. Đc tính vt lý ca nguồn nưc?
Câu 32. Đc tính hóa học (ph, cc mui có chứa ni tơ trong nưc?
Câu 33. Hàm lượng oxy hòa tan trong nưc (DO Dissolved Oxygen)? Phương php Wilkler tính
DO?
Câu 34. Đ oxy hóa ca nưc (COD Chemical Oxygen Demand)?
Câu 35. Nhu cu oxy sinh hóa ca nƣc (BOD Biochemical Oxygen Demand)?
Câu 36. Đ cng ca nưc?
Đề cương môn học vệ sinh thú y 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương môn học vệ sinh thú y 1 - Người đăng: Dũng Nguyễn Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Đề cương môn học vệ sinh thú y 1 9 10 680