Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn lâm nghiệp xã hội 2014

Được đăng lên bởi tdcuong25494
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CÂU HỎI
Câu 1. Lâm nghiệp truyền thống ở Châu Âu được áp dụng cho các nước đang phát triển đi
theo chiều hướng nào và tại sao lại không phù hợp?
Câu 2. Phân tích xu thế và nguyên nhân ra đời của Lâm ngiệp xã hội?
Câu 3. Phân tích bối cảnh ra đời của Lâm ngiệp xã hội ở Việt Nam?
Câu 4. Phân tích các quan điểm chính về Lâm nghiệp xã hội
Câu 5. Các đặc trưng của hệ sinh thái? Phân tích sự biến đổi của các loại hệ sinh thái
Câu 6. Quan điểm hệ thống là gì? Bằng tiếp cận hệ thống hãy phân tích mối quan hệ giữa
hệ xã hội và hệ tự nhiên (hệ sinh thái) trong hệ sinh thái nhân văn?
Câu 7. Bằng tiếp cận sinh thái nhân văn, hãy phân tích mối quan hệ giữa hệ xã hội và hệ
sinh thái (hệ tự nhiên) khi dân số gia tăng?
Câu 8. Phát triển bền vững là gì? Các mục tiêu và mối quan hệ của chúng trong phát triển
bền vững?
Câu 9. Phát triển bền vững là gì? Phân tích nguyên tắc của phát triển bền vững?
Câu 10. Tại sao suy thoái rừng và mất rừng lại ảnh hưởng đến phát triển bền vững?
Câu 11. Khái niệm sự tham gia của FAO và Ngân hàng thế giới (WB)? Phân tích điều kiện
và động lực để khuyến khích sự tham gia của người dân trong phát triển nông thôn?
Câu 12. Phân tích các hình thức của sự tham gia trong phát triển nông thôn?
Câu 13. Khái niệm “người bên trong” và “người bên ngoài” trong các chương trình, dự án
phát triển nông thôn? Vai trò “người bên trong” và “người bên ngoài” chuyển biến như thế
nào qua các giai đoạn từ Lâm nghiệp truyền thống đến Lâm nghiệp xã hội?
Câu 14. Khái niệm “người bên trong” và “người bên ngoài” trong các chương trình, dự án
phát triển nông thôn? Điểm mạnh, điểm yếu của “người bên trong” và “người bên ngoài”?
Câu 15. Nêu khái niệm Giới và Giới tính? Các đặc trưng cơ bản của Giới và Giới tính là gì?
Phân tích các nhu cầu của Giới
Câu 16. Vai trò của Giới? Sự bất bình đẳng về Giới thể hiện như thế nào qua các vai trò đó?
Câu 17. Phân tích Giới là gì? Nội dung và phương pháp phân tích Giới
Câu 18. Sự cần thiết của phân tích Giới? Phân tích Giới bao gồm những nội dung gì?
Câu 19. Nêu khái niệm về kiến thức bản địa? Ý nghĩa của kiến thức bản địa? Trong hệ thống
kiến thức hiện hành, kiến thức hàn lâm và kiến thức bản đia khác nhau như thế nào?
Câu 20: Nêu khái niệm về kiến thức bản địa? Nêu các đặc trưng của kiến thức bản địa? Vai
trò của kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên thiên nhiên?

...
NI DUNG CÂU HI
Câu 1. Lâm nghiệp truyền thống Châu Âu được áp dụng cho các nước đang phát triển đi
theo chiều hướng nào và tại sao lại không phù hợp?
Câu 2. Phân tích xu thế và nguyên nhân ra đời của Lâm ngiệp xã hội?
Câu 3. Phân tích bối cảnh ra đời của Lâm ngiệp xã hội ở Việt Nam?
Câu 4. Phân tích các quan điểm chính về Lâm nghiệp xã hội
Câu 5. Các đặc trưng của hệ sinh thái? Phân tích sự biến đổi của các loại hệ sinh thái
Câu 6. Quan điểm hệ thống gì? Bằng tiếp cận hệ thống hãy phân tích mối quan hệ giữa
hệ xã hội và hệ tự nhiên (hệ sinh thái) trong hệ sinh thái nhân văn?
Câu 7. Bằng tiếp cận sinh thái nhân văn, hãy phân tích mối quan hệ giữa hệ hội hệ
sinh thái (hệ tự nhiên) khi dân số gia tăng?
Câu 8. Phát triển bền vững gì?c mục tiêu mối quan hệ của chúng trong phát triển
bền vững?
Câu 9. Phát triển bền vững là gì? Phân tích nguyên tắc của phát triển bền vững?
Câu 10. Tại sao suy thoái rừng và mất rừng lại ảnh hưởng đến phát triển bền vững?
Câu 11. Khái niệm sự tham gia của FAO Ngân hàng thế giới (WB)? Phân tích điều kiện
và động lực để khuyến khích sự tham gia của người dân trong phát triển nông thôn?
Câu 12. Phân tích các hình thức của sự tham gia trong phát triển nông thôn?
Câu 13. Khái niệm “người n trong” và “người bên ngoài trong các chương trình, d án
phát triển nông thôn? Vai trò “người bên trong người bên ngoài” chuyển biến n thế
nào qua các giai đoạn từ Lâm nghiệp truyền thống đến Lâm nghiệp xã hội?
Câu 14. Khái niệm “người bên trong” người bên ngoài” trong các chương trình, dự án
phát triển nông thôn? Điểm mạnh, điểm yếu của “người bên trong” và “người bên ngoài”?
Câu 15. Nêu khái niệm Giới và Giới tính? Các đặc trưng cơ bản của Giới và Giới tính là gì?
Phân tích các nhu cầu của Giới
Câu 16. Vai trò của Giới? Sự bất bình đẳng về Giới thể hiện như thế nào qua các vai trò đó?
Câu 17. Phân tích Giới là gì? Nội dung và phương pháp phân tích Giới
Câu 18. Sự cần thiết của phân tích Giới? Phân tích Giới bao gồm những nội dung gì?
u 19. u khái niệm về kiến thức bản địa? Ý nga của kiến thức bản địa? Trong hệ thống
kiến thức hiệnnh, kiến thức n lâm kiến thức bản đia khác nhau như thế nào?
Câu 20: Nêu khái niệm về kiến thức bản địa? Nêu các đặc trưng của kiến thức bản địa? Vai
trò của kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên thiên nhiên?
Đề cương môn lâm nghiệp xã hội 2014 - Người đăng: tdcuong25494
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương môn lâm nghiệp xã hội 2014 9 10 73