Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn tập kiểm nghiệm thú sản

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2288 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HẾT HỌC PHẦN
MÔN: Kiểm Nghiệm Thú Sản
A.

Phần thực hành
Kiểm nghiệm trứng
a. Quan sát : độ sạch bẩn, độ nguyên vẹn...
b. Đo tỷ trọng : thả trứng lần lượt vào 3 bình dung dịch có tỷ trọng 1,00 ; 1,05 ; 1,07 để
đánh giá trạng thái của quả trứng trong đó.
- Đo tỉ trọng



Nhận xét
- Trứng giống: lấy loại 1
- Trứng tươi xuất khẩu: lấy loại 1 và 2
- Trứng làm thực phẩm: lấy loại 1, 2 và 3 nhưng có kỳ hạn
- Trứng loại 4 phải dùng ngay
c. Soi trứng
- Là khâu qtrọng nhất trong KN. Có thể dùng ÁS mặt trời, đèn dầu, đèn điện...
yêu cầu AS tập trung và chiếu trực tiếp.
 Xđịnh: độ lớn buồng hơi, vị trí và sự di động của lòng đỏ, phát hiện dị vật
 phân loại trứng theo độ lớn buồng hơi. Độ lớn càng ít thì trứng càng mới và
ngược lại.
d. Cân trứng
- Xác định P1, P10
e. Lắc trứng
- (dùng với trứng ăn ngay): Với trứng có buồng hơi quá to và lòng trắng bị loãng
khi lắc có tiếng óc ách.
f. Xem cấu tạo
- Thẩm định lại kquả của các khâu nói trên.
 Dùng dao chặt ở 1/3đầu to quả trứng, bóc vỏ vàđổ nhẹ nhàng ra đĩa lồng.
 Quan sát: tính chất lòng trắng (đặc), dây chằng, chỉ số lòng đỏ, đĩa phôi, tìm
dị vật.
g. Cảm quan trứng luộc quan sát bên ngoài hộp ktra sự phồng méo, han rỉ. Ktra bột trứng
về màu sắc, mùi, vị, tìm dị vật. Bột trứng tốt có màu vàng nhạt, mịn đều, mùi thơm và 0 có chất lạ.
 Xác định độ tươi của thịt gia súc
1. Cảm quan

2. Đo pH nước chiết thịt
- Nguyên lý: Trong thịt có sự biến đổi pH,
• Mới mổ pH=7,2 – 7,4
• Q/trình toan hóa: tích tụ a.lactic và H3PO4  pH giảm tới 5,8-6,2
• Thịt hư hỏng: pH lại tăng đến trung tính hay kiềm yếu (tùy mức độ).
• Cách làm (thực tập): so màu, pH met
3. Phản ứng sa lắng protit
- Nguyên lý: Một số Pr (globulin) 0 tan trong mtrường a-xít hay trung tính
mà chỉ tan trong mtrường kiềm hay muối. Thịt hư hỏng tạo ra nhiều muối
(NH4+) và mtrường kiềm  Pr tan nhiều hơn. Dùng muối k/loại nặng (CuSO4
1-5%) hay a-xít yếu (CH3COOH)để phát hiện Pr hòa tan.
- Cách làm: Lấy vào 2 ống nghiệm mỗi ống 2 ml nước chiết thịt của mỗi
- mẫu tương ứng. Nhỏ 5 giọt CuSO4 (1 – 5%), để yên 30 phút, quan sát:
+ P/ư(+): dung dịch vẩn đục sau đó lắng cặn ở đáy
+ P/ư(-): dung dịch bình thường
4. Phản ứng Nessler (xđịnh NH3)
- Nguyên lý: NH3 là SP phân giải của thịt, thịt càng bị phân giải nhiều thì hàm
lượng NH3 càng cao. NH3 + dd Nessler (HgCl2 + KI + KOH)  NH2Hg2IO

(Iodua dimercua ammonium/ ammonium dimercuric iodide màu vàng) + KCl + H2O
- Cách làm: Lấy vào 2 ống nghiệm mỗi ống 2 ml nước chiết thịt của mỗi mẫu
tương ứng. Nhỏ từ từ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN
TH
I
HẾT HỌC
P
H
N
MÔN: Kiểm Nghiệm T
S
n
A. Phần thực
hàn
h
K i
ểm
n
g
h
iệm
tr
n
g
a. Q u a
n s át : độ sạch bẩn, độ nguyên
vẹn...
b. Đo t
t r ọng : thả trứng lần lượt vào 3 bình dung dịch tỷ trọng 1,00 ; 1,05 ; 1,07
để
đánh giá trạng thái của quả trứng trong
đó.
- Đo t
trọng
N h
n
x
é
t
- Trứng giống: lấy loại
1
- Trứng tươi xuất khẩu: lấy loại 1 và
2
- Trứng m thực phẩm: lấy loại 1, 2 3 nhưng có kỳ
hạn
- Trứng loại 4 phải dùng
ngay
c. S
oi
t
r
ứng
- Là khâu qtrọng nhất trong KN. Có thể dùng ÁS mặt trời, đèn dầu, đèn
điện...
yêu cầu AS tập trung chiếu trực
tiếp.
X đ n
h : độ lớn buồng hơi, vị trí và sự di động của lòng đỏ, phát hiện dị
vật
phân loại trứng theo độ lớn buồng hơi. Độ lớn càng ít thì trứng càng
mới
ngược
lại.
d. C â
n
tr
n
g
- Xác định P1,
P10
e. L
ắc
trứng
- (dùng với trứng ăn ngay): Với trứng buồng hơi quá to và lòng trắng bị
loãng
khi lắc có tiếng óc
ách.
f. X e
m
c
u t
o
- Thẩm định lại kquả của các khâu nói
trên.
Dùng dao chặt ở 1/3đầu to quả trứng, bóc vỏ vàđổ nhẹ nhàng ra đĩa
lồng.
Quan sát: tính chất lòng trắng ặc), dây chằng, chỉ số lòng đỏ, đĩa
phôi,
m
dị
vật.
g. C
m
q u a
n tr ng
lu
c
quan sát bên ngoài hộp ktra sự phồng méo, han rỉ. Ktra bột trứng
về
màu sắc, mùi, vị, tìm dị vật. Bột trứng tốt có màu vàng nhạt, mịn đều,
mùi
thơm 0 có chất
lạ.
X
ác
định độ t
ươi
c
ủa t
hịt
g
ia
súc
1. Cảm
qu
an
đề cương ôn tập kiểm nghiệm thú sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương ôn tập kiểm nghiệm thú sản - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
đề cương ôn tập kiểm nghiệm thú sản 9 10 387