Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương quy hoạch lâm nghiệp

Được đăng lên bởi doanngocthan1993
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 1 lần
`

ĐỀ CƯƠNG
MÔN: QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP

Câu 1: Trình bày khái niệm, ý nghĩa của năm hồi quy và tuổi khái thác chính?
Trả lời:
-KN và ý nghĩa: Năm hồi quy là chu kì kinh doanh dc biểu thị qua quá trình lặp lại
giữa các lần khai thác những bộ phận cây rừng đạt quy cách sản phẩm.
-Ý nghĩa: năm hồi quy là 1 trog những chỉ tiêu để tính lượng khai thác hang năm
trong phương thức khai thác chọn thô. Vì vậy nó là cơ sở quan trọng để tổ chức sản
xuất và đặc biệt trong điêu tra sản lượng.
-KN Tuổi khai thác chính: là tuổi thấp nhất có thể tiến hành khai khác tập trung
nhưng cây rừng trog loại hình kinh doanh.(dc sd trog phương thức khai thác trắng
và khai thác dần)
-Ý nghĩa: - giúp cho việc tổ chức sx trog phương thức KT trắng và KT dần dc hợp
lí
-Là cơ sở để phân chia tổ tuổi và từ đó đề ra biện pháp kinh doanh cho từng tổ tuổi.
-Là cơ sở tính toán lượng khai thác và tổ chức kinh doanh lợi dung rừng trog
phương thức KT trắng và KT dần
Câu 2: Khi xác định năm hồi quy và tuổi khai thác chính c ần căn c ứ vào
những yếu tổ nào?
Trả Lời :
Yếu tố xđ năm hồi quy:
-Xác định đường kính bắt đầu khai thác và đkinh KT lớn nhất (căn cứ vào muc
đích kinh doanh, đklđ, đặc tính sinh vật học của loài cây, tình hình sinh trưởng, vệ
sinh của rừng và kết cấu phân bố N-D)rừng

1

`

- Tính tuổi cây rừng đạt đkính bắt đầu khai thác và tuổi cây rừng đạt đ.kính khai
thác lớn nhất.
* Yếu tố xđ tuổi khai thác chính
- Căn cứ vào tuổi thành thục
- Căn cứ vào kết cấu lâm phần trong loại hình kinh doanh
- Căn cứ vào tình hình sinh trưởng và tình hình vệ sinh của rừng.
Câu 3: Trình bày khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa và ph ương pháp xác
định của tuổi thành thục công nghệ?
Trả lời: TTCN là trạng thái cây rừng trong quá trình sinh trưởng đạt lượng tăng
trưởng bình quân cao nhất theo loại sp chủ yếu.
Đặc điểm: - tuổi TTCN dùng chi tiêu lượng tăng trưởng bình quân của loại sp chủ
yếu làm cơ sở để xđ.
-Ko phải bất kì loại cây nào, và trên bất kì Đklđ nào cũng đạt đc trạng thái TTCN
-Tùy theo quy cách sp chủ yếu mà tuổi TTCN có thể lớn hơn, nhỏ hơn hay = tuổi
TTSL
*Ý nghĩa:TTCN phản ánh mục đích kinh doanh chủ yếu của c.ng` đối vs các loại
rừng. Nó là cơ sở để xđ chu kì kinh doanh và đc sd rộng rãi trong kinh doanh R`
* Phương pháp xác định TTCN:
- PP dùng biểu quá trình sinh trưởng và biểu suất sp: biểu quá trình sinh
trưởng và biểu suất sản phẩm đã đc lập sắn cho tưng loài cây,từng cấp đất và theo
tường địa phương khác nhau. Khi áp dụng pp này cần chọn biểu phù hợp vs loài
cây cấp đất địa phương. Sau...
`
ĐỀ CƯƠNG
MÔN: QUY HOẠCH LÂM NGHIỆP
Câu 1: Trình bày khái niệm, ý nghĩa của năm hồi quy và tuổi khái thác chính?
Trả lời:
-KN và ý nghĩa: Năm hồi quy là chu kì kinh doanh dc biểu thị qua quá trình lặp lại
giữa các lần khai thác những bộ phận cây rừng đạt quy cách sản phẩm.
-Ý nghĩa: năm hồi quy là 1 trog những chỉ tiêu để tính lượng khai thác hang năm
trong phương thức khai thác chọn thô. Vì vậy nó là cơ sở quan trọng để tổ chức sản
xuất và đặc biệt trong điêu tra sản lượng.
-KN Tuổi khai thác chính: là tuổi thấp nhất có thể tiến hành khai khác tập trung
nhưng cây rừng trog loại hình kinh doanh.(dc sd trog phương thức khai thác trắng
và khai thác dần)
-Ý nghĩa: - giúp cho việc tổ chức sx trog phương thức KT trắng và KT dần dc hợp
-Là cơ sở để phân chia tổ tuổi và từ đó đề ra biện pháp kinh doanh cho từng tổ tuổi.
-Là cơ sở tính toán lượng khai thác và tổ chức kinh doanh lợi dung rừng trog
phương thức KT trắng và KT dần
Câu 2: Khi xác đ nh năm h i quy và tu i khai thác chính c n căn c vào
nh ng y u t nào? ế
Trả Lời :
Yếu tố xđ năm hồi quy:
-Xác định đường kính bắt đầu khai thác và đkinh KT lớn nhất (căn cứ vào muc
đích kinh doanh, đklđ, đặc tính sinh vật học của loài cây, tình hình sinh trưởng, vệ
sinh của rừng và kết cấu phân bố N-D)rừng
1
Đề cương quy hoạch lâm nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương quy hoạch lâm nghiệp - Người đăng: doanngocthan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề cương quy hoạch lâm nghiệp 9 10 575