Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương về tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của người nghèo

Được đăng lên bởi Dương Thanh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 775 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐỀ TÀI
“ Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người
dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh”
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài

I.

Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người
dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa
bàn xã.
- Đánh giá khả năng tiếp cận của người dân đến các nguồn vốn tín dụng.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng của người dân.
II.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tín dụng
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng
* Khái niệm tín dụng
Tín dụng là quan hệ kinh tế giữa người đi vay và người cho vay (quan hệ vay mượn), là sự
chuyển nhượng quyền sử dụng một giá trị hay hiện vật theo những điều kiện mà hai bên thỏa
thuận, hết thời hạn thì người đi vay phải trả cho người cho vay số tài sản kèm theo một số lợi
tức.
Theo từ điển thuật ngữ tài chính thì: “Tín dụng là một phạm trù kinh tế tồn tại trong các
phương thức sản xuất hàng hóa khác nhau và được biểu hiện như sự vay mượn trong thời hạn
nào đó”. Khái niệm vay mượn bao gồm sự hoàn trả. Chính sự hoàn trả là đặc trung thuộc bản
chất của tín dụng, là dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù cấp phát tài chính
khác[19].
Tín dụng là một phạm trù kinh tế, thể hiện quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng tư bản
giữa người cho vay và người đi vay trên ba nguyên tắc: có hoàn trả, có thời hạn và có đền bù.

1

Đối tượng của tín dụng là vốn vay, là tư bản “lưu động” ở dạng thể lý (hàng hóa, vật tư) hay
dạng tài chính (tiền giao dịch, tiền tín dụng) được sử dụng với mục đích tạo lãi. Chủ thể tham gia
tín dụng bao gồm các cá nhân và tổ chức hợp pháp đóng vai trò đi vay hoặc bên cho vay.
Tóm lại, tín dụng không chỉ là một hình thức vận động của tiền tệ (vốn vay), bên cạnh đó còn
là một loại quan hệ xã hội, trước hết dựa vào lòng tin. Khi một tổ chức tín dụng cấp một khoản
tín dụng cho khách hàng, trước hết là họ tin tưởng khách hàng có khả năng trả nợ món nợ đó. Tín
dụng từ xa xưa dựa vào lòng tin là chủ yếu, ngày nay nó được pháp luật bảo trợ. Tín dụng biểu
hiện các mối liên hệ kinh tế gắn liền với các quá trình phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc
hoàn trả. Cơ sở vật chất tín dụng là tiền tệ và hàng hóa.

2

* Đặc điểm của tín dụng
- Chủ thể thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hữu vốn tín dụng.
- Thời gian tín dụng đ...
TÊN ĐỀ TÀI
“ Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người
dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh”
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người
dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa
bàn xã.
- Đánh giá khả năng tiếp cận của người dân đến các nguồn vốn tín dụng.
- Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng của người dân.
II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tín dụng
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng
* Khái niệm tín dụng
Tín dụng quan hệ kinh tế giữa người đi vay người cho vay (quan hệ vay mượn), sự
chuyển nhượng quyền sử dụng một giá trị hay hiện vật theo những điều kiện hai bên thỏa
thuận, hết thời hạn thì người đi vay phải trả cho người cho vay số i sản kèm theo một số lợi
tức.
Theo từ điển thuật ngữ tài chính thì: “Tín dụng một phạm trù kinh tế tồn tại trong c
phương thức sản xuất hàng hóa khác nhau được biểu hiện như sự vay mượn trong thời hạn
nào đó”. Khái niệm vay mượn bao gồm sự hoàn trả. Chính sự hoàn trả đặc trung thuộc bản
chất của tín dụng, dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù cấp phát tài chính
khác[19].
Tín dụng một phạm trù kinh tế, thể hiện quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng bản
giữa người cho vay và người đi vay trên ba nguyên tắc: có hoàn trả, có thời hạn và có đền bù.
1
Đề cương về tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của người nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương về tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của người nghèo - Người đăng: Dương Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đề cương về tình hình vay vốn và sử dụng vốn vay của người nghèo 9 10 532