Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai (Phạm Văn Hiền)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1848 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM

ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC CAÁP BOÄ

Mã số: B2005 – 21 - 102

Nghiên cứu caûi tiến heä thoáng
caây troàng cạn tại một số vuøng
ñoàng baøo daân toäc tænh Ñoàng Nai
Chuû nhieäm ñeàø taøi: PGS.TS. Phaïm Vaên Hieàn

4/12/2009

1

I. ĐAËT VAÁN ÑEÀ
Ñoàng Nai hieän coù 62.441 ngöôøi daân toäc
(chieám 3,2%), soáng baèng ngheà noâng ôû
nhöõng vuøng saâu, vuøng xa cuûa tænh.
Xuaân Loäc, Caåm Myõ laø 2 huyeän coù 1.298
hoä vôùi 17 daân toäc thieåu soá

4/12/2009

2

- Nghèo, trình ñoä vaên hoùa thaáp, thieáu voán,
- Thiếu TBKT trong SX caây troàng, HTCT
chöa hôïp lyù, neân NS caùc loaïi caây troàng
thấp.
- Nhaèm caûi thieän HTCT hieän taïi cuûa ñoàng
baøo daân toäc, taêng NS caây troàng, goùp phaàn
XÑGN. Chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi “NC
caûi tiến heä thoáng caây troàng cạn tại một số
vuøng ñoàng baøo daân toäc tænh Ñoàng Nai”.
4/12/2009

3

Muïc ñích
Ñaùnh giaù vaø thöû nghieäm HTCT ngaén
ngaøy,
xaùc ñònh moâ hình hôïp lyù để ñöa vaøo caûi
tieán HTCT cạn ngaén ngaøy,
nhaèm naâng cao NS, taêng thu nhaäp vaø goùp
phaàn XÑGN taïi 4 xaõ thuoäc huyeän Xuaân
Loäc vaø Caåm Myõ tænh Ñoàng Nai.

4/12/2009

4

II. TOÅNG QUAN
NG

4/12/2009

5

2.1. Cô sôû lyù luaän veà cô caáu caây troàng, HTCT
2.2. Moät soáâ lyù luaän veà heä thoáng caây troàng
2.3. Nhöõng yeáu toá cô baûn taùc ñoäng ñeán HTCT
2.4. Caùc phöông phaùp N/C cô caáu caây troàng
2.5. Cô caáu SX noâng nghieäp vaø cô caáu caây troàng
2.6. Nghieân cöùu HTCT vuøng ñoàng baøo daân toäc ôû
trong vaø ngoaøi nöôùc
2.7. Ñaëc ñieåm sinh soáng cuûa caùc daân toäc trong
vuøng nghieân cöùu.
4/12/2009

6

Dieän tích NN chieám 79%
Phía Baéc giaùp H. Ñònh Quaùn
Phía Ñoâng Nam giaùp T .Bình Thuaän
Phía Nam giaùp T. Baø Ròa Vuõng taøu
Phía Taây giaùp TX. Long Khaùnh

4/12/2009

7

Xuaân Höng
(Chăm)

4/12/2009

8

Xuaân Phuù
(Chơ ro)

4/12/2009

9

Xuaân Taây
(Kh’mer)

Soâng Raây
Dieän tích ñaát noâng nghieäp chieám 90%
Phía Baéc giaùp H. Thoáng Nhaát
Phía Nam giaùp H Xuaân Loäc vaø tænh Baø Ròa Vuõng Taøu
Phía Ñoâng giaùp TX. Long Khaùnh
4/12/2009

(Taày)

10

III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP

4/12/2009

11

1, Phöông phaùp
PRA: KIP, SWOT, phoûng vaán 135 hoä/4 xaõ
Thí nghieäm dieän roäng 1000 m2/moâ hình,
4 moâ hình
Theo doõi sinh tröôûng vaø PT

Tieán trình nghieân cöùu phaùt trieån HTCT
4/12/2009

12

Cải thiện HTCT ngắn ngaøy vuøng ñoàng baøo daân toäc
Cải thiện HTCT ngắn ngaøy vuøng ñoàng baøo daân toäc
huyeän Caåm Myõ,, Xuaân Loäc
huyeän Caåm...
4/12/2009 1
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM
ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC CAÁP BOÄ
Mã s: B2005 – 21 - 102
Nghiên cu caûi tiến heä thoáng
caây troàng cn ti mt s vuøng
ñoàng baøo daân toäc tænh Ñoàng Nai
Chuû nhieäm ñeàø taøi: PGS.TS. Phaïm Vaên Hieàn
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai (Phạm Văn Hiền) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai (Phạm Văn Hiền) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng cạn tại một số vùng đồng bào dân tộc tỉnh Đồng Nai (Phạm Văn Hiền) 9 10 135