Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Thực trạng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẢN I: L LUẶN CHƯNG VÊ BAO HIÊM NONG NGHIỆP
I.sự CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM

NÔNG

NGHIỆP:

1.Đặc điểm và sự cần thiết của bảo hiểm:
Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất quan trọng, cung cấp lương thực và
thực phẩm cho con người, là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ công nghiệp thực
phẩm và hàng hoá để xuất khẩu. Nône nghiệp cũng là neành thu hút nhiều lao động xã
hội, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đồns thời còn là nsành đóng góp một phần
không nhỏ vào tổng sản phẩm quốc nội(GDP). Nhưng nông nghiệp thường không ổn
định, bởi lẽ ngành này có nhiều đặc điểm khác biệt so với nhiều ngành sản xuất khác
trong nền kinh tế quốc dân. Những đặc điểm cơ bản đó là:
- Sản xuất nông nghiệp thường trải trên phạm vi rộng lớn và hầu hết lại
được tiến hành ở nsoài trời, vì thế nó chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện tự
nhiên. Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến và hiện đại, con
người ngày càng chế ngự được những ảnh hưởng xấu của hiện tượng tự nhiên
nhưne mâu thuẫn giữa con người và lực lượng tự nhiên vẫn tồn tại trong sản
xuất nông nghiệp. Hàng năm, điều kiện tự nhiên vẫn luôn đe doạ và gây tổn
thất lớn cho quá trình sản xuất nông nghệp.
- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống như: cây trồng,
vật nuôi. Chúng không chỉ chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên mà còn chịu
sự tác động của các quy luật sinh học. Đó là các quy luật: đồng hóa, dị hoá,
biến dị, di truyền; quy luật về thời gian sinh trưởng và cho sản phẩm V.V...VÌ
vậy, xác xuất rủi ro trong nông nghiệp đã lớn lại càng lớn hơn so với nhiều
ngành sản xuất khác.
- Chu kỳ sản xuất trons nông nghiệp thường kéo dài, chẳng hạn như cây
lúa khoảng 4 tháng, cây cà phê khoảng 20 đến 30 năm; cây cao su trên 50 năm;
thêm vào đó, thời gian lao độns và thời gian sản xuất lại không trùng nhau, do
đó việc đánh giá, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro là rất kho khăn.
trong nông nghiệp có hàng trăm cây trông vật nuôi khác nhau. Thâm chí, có
những loại rủi ro, mà hậu quả của chúng mang tính chất thảm hoạ. Từ đó đã có ảnh
hưởng tâm lý của người chăn nuôi và trồng trọt. Mặc dù có lao động, có đất đai nhưng
muốn 1Ĩ1Ỏ’ rộng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn, họ cũng không giám dạn vay vốn
để đầu tư . Bởi vì tài sản thế chấp thì không có mà rủi 1*0 thì luôn rình rập.

1

Các loại rủi 1*0 thườns gặp trong nông nghiệp bao gồm rất nhiều loại và hậu quả

của chúng thật khó lường, ở nước ta các loại rủi ro thường gặp trong nông nghiệp thành
các nhóm sau đây:
+Nhóm gió bão: gió mạ...
PHẢN I: L LUẶN CHƯNG VÊ BAO HIÊM NONG NGHIỆP
I.sự CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM NÔNG
NGHIỆP:
1.Đặc điểm và sự cần thiết của bảo hiểm:
Nông nghiệp một ngành sản xuất vật chất quan trọng, cung cấp lương thực
thực phẩm cho con người, là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nhẹ công nghiệp thực
phẩm hàng hoá để xuất khẩu. Nône nghiệp cũng neành thu hút nhiều lao động
hội, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đồns thời còn nsành đóng góp một phần
không nhỏ o tổng sản phẩm quốc nội(GDP). Nhưng nông nghiệp thường không ổn
định, bởi lẽ ngành này nhiều đặc điểm khác biệt so với nhiều ngành sản xuất khác
trong nền kinh tế quốc dân. Những đặc điểm cơ bản đó là:
- Sản xuất nông nghiệp thường trải trên phạm vi rộng lớn hầu hết lại
được tiến hànhnsoài trời, thế chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện tự
nhiên. Mặc trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng tiên tiến hiện đại, con
người ngày càng chế ng được những ảnh hưởng xấu của hiện tượng tự nhiên
nhưne mâu thuẫn giữa con người lực lượng tự nhiên vẫn tồn tại trong sản
xuất nông nghiệp. Hàng năm, điều kiện t nhiên vẫn luôn đe doạ gây tổn
thất lớn cho quá trình sản xuất nông nghệp.
- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là những cơ thể sống như: cây trồng,
vật nuôi. Chúng không chỉ chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên còn chịu
sự tác động của các quy luật sinh học. Đó là các quy luật: đồng hóa, dị hoá,
biến dị, di truyền; quy luật về thời gian sinh trưởng cho sản phẩm V.V...VÌ
vậy, xác xuất rủi ro trong nông nghiệp đã lớn lại càng lớn hơn so với nhiều
ngành sản xuất khác.
- Chu kỳ sản xuất trons nông nghiệp thường kéo dài, chng hạn như cây
lúa khoảng 4 tháng, cây cà phê khoảng 20 đến 30 năm; cây cao su trên 50 năm;
thêm vào đó, thời gian lao độns thời gian sản xuất lại không trùng nhau, do
đó việc đánh giá, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro là rất kho khăn.
trong nông nghiệp ng trăm y trông vật nuôi khác nhau. Thâm chí,
những loại rủi ro, hậu quả của chúng mang tính chất thảm hoạ. Từ đó đã ảnh
hưởng tâm của người chăn nuôi trồng trọt. Mặc lao động, đất đai nhưng
muốn 1Ĩ1Ỏ’ rộng sản xuất hàng hoá với quy mô lớn, họ cũng không giám dạn vay vốn
để đầu tư . Bởi vì tài sản thế chấp thì không có mà rủi 1*0 thì luôn rình rập.
1
Đề tài Thực trạng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Thực trạng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề tài Thực trạng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam 9 10 439