Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI TRÔNG TẾCH

Được đăng lên bởi Thịnh Thân Thiện
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 746 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÄÜ GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC TÁY NGUYÃN
*&*

Tãn âãö taìi:

NGHIÃN CÆÏU CAÏC CÅ SÅÍ KHOA HOÜC ÂÃØ
KINH DOANH RÆÌNG TRÄÖNG TÃÚCH
(Tectona grandis Linn.)
ÅÍ TÁY NGUYÃN

Maî säú: B96-30-TÂ-01

Cå quan chuí quaín:
Cå quan chuí trç:
Chuí nhiãûm âãö taìi:
Caïc cäüng taïc viãn:

Bäü Giaïo Duûc & Âaìo Taûo.
Træåìng Âaûi Hoüc Táy Nguyãn.
TS. BAÍO HUY.
KS. NGUYÃÙN VÀN HOÌA.
Th.S. NGUYÃÙN THË KIM LIÃN.

Buän Ma Thuäüt 1998

2

MUÛC LUÛC
1

ÂÀÛT VÁÚN ÂÃÖ ................................................................................................ 3

2

LËCH SÆÍ VÁÚN ÂÃÖ NGHIÃN CÆÏU ............................................................ 7

3

4

5

6

2.1

ÅÍ ngoaìi næåïc: ............................................................................................................... 7

2.2

ÅÍ trong næåïc: ............................................................................................................. 14

2.3

Thaío luáûn ................................................................................................................... 21

ÂÄÚI TÆÅÜNG NGHIÃN CÆÏU .................................................................... 23
3.1

Tãn, âàûc âiãøm hçnh thaïi thæûc váût cuía loaìi ngiãn cæïu .................................................. 23

3.2

Phán bäú vaì yãu cáöu sinh thaïi cuía cáy tãúch: ................................................................ 23

3.3

Âëa âiãøm nghiãn cæïu: ................................................................................................. 24

3.4

Hoaìn caính sinh thaïi caïc khu væûc nghiãn cæïu: ............................................................ 25

MUÛC TIÃU VAÌ GIÅÏI HAÛN CUÍA ÂÃÖ TAÌI: ............................................ 27
4.1

Muûc tiãu nghiãn cæïu................................................................................................... 27

4.2

Giåïi haûn cuía âãö taìi: .................................................................................................... 27

NÄÜI DUNG VAÌ PHÆÅNG PHAÏP NGHIÃN CÆÏU .................................. 28
5.1

Näüi dung nghiãn cæïu: ................................................................................................. 28

5.2

Phæång phaïp nghiãn cæïu: ........................................................................................... 28

KÃÚT QUÍA NGHIÃN CÆÏU VAÌ THAÍO LUÁÛN ......................................... 41
6.1

Kãút quaí nghiãn cæïu caïc loaìi sáu bãûnh haûi chu...
Ü GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC TÁY NGUYÃN
*&*
Tãn âãö taìi:
NGHIÃN CÆÏU CAÏC CÅ SÅÍ KHOA HOÜC ÂÃØ
KINH DOANH RÆÌNG TRÄÖNG TÃÚCH
(Tectona grandis Linn.)
ÅÍ TÁY NGUYÃN
Maîú: B96-30-TÂ-01
quan chuí quaín: Bäü Giaïo Duûc & Âaìo Taûo.
quan chuí trç: Træåìng Âaûi Hoüc Táy Nguyãn.
Chuí nhiãûm âãö taìi: TS. BAÍO HUY.
Caïc cäüng taïc viãn: KS. NGUYÃÙN VÀN HOÌA.
Th.S. NGUYÃÙN THË KIM LIÃN.
Buän Ma Thuäüt 1998
ĐỀ TÀI TRÔNG TẾCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI TRÔNG TẾCH - Người đăng: Thịnh Thân Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
ĐỀ TÀI TRÔNG TẾCH 9 10 682