Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Được đăng lên bởi Kim Dung
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2364 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tiểu luận

Lớp Bồi dưỡng kiến thứcQuản lý Nhà nước ngạch chuyên
viên chính 2013

LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học
viện, Phòng Đào tạo, quý thầy cô giáo của Học viện
hành chính, trường Chính trị

tỉnh Bình Định đã

giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập tại
trường, đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều
kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện tiểu luận tình
huống này.
Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn
chân thành và sâu sắc tới quý Thầy, Cô chủ nhiệm
lớp,

quý thầy Cô giáo trong Học Viện Và Trường

Chính trị tỉnh đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn,
chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu
và động viên chúng tôi thực hiện, hoàn thành tiểu
luận tình huống này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, tiểu luận tình
huống không tránh khỏi những thiếu sót, những
hạn chế về cả nội dung lẫn hình thức. Chúng tôi rất
mong nhận được những góp ý của quý thầy cô
giáo, các bạn đồng nghiệp đối với tiểu luận tình
huống của chúng tôi.
Xin trân trọng cảm ơn!

Trương Minh Triều

=1=
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Trạm Thú y

Tiểu luận

Lớp Bồi dưỡng kiến thứcQuản lý Nhà nước ngạch chuyên
viên chính 2013

Bình Định, ngày 20
tháng 10 năm 2013
Người thực hiện tiểu
luận tình huống

Trương Minh Triều

MỤC LỤC

Trang
Lời cảm ơn …………………………………………………………...

1

MỤC LỤC …………………………………………………………...

2

A. Lời nói đầu ………………………………………………………..

3

B. Nội dung …………………………………………………………..

6

I. Mô tả tình huống …………………………………………………..

6

II. Phân tích tình huống………………………………………………

7

III. Mục tiêu và phương án xử lý tình huống .......................................

9

IV. Đánh giá việc xử lý tình huống .....................................................

15

V. Kết luận và kiến nghị ......................................................................

18

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………...

22

Trương Minh Triều

=2=
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Trạm Thú y

Tiểu luận

Lớp Bồi dưỡng kiến thứcQuản lý Nhà nước ngạch chuyên
viên chính 2013

Tiểu luận tình huống cuối khóa
Đề tài: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm” ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
A. LỜI NÓI ĐẦU
Như chúng ta đã biết, chăn nuôi là một bộ phận quan trọng trong nền
kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, khi đất nước ta trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khi tỷ trọng giá trị sản phẩm trong GDP có xu
hướng giảm đi, thì trọng giá trị sản phẩm chăn nuôi lại có xu hướng tăng lên
trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Song song với trồng trọt và các
...
Ti ểu luận L p B i d ưỡ ng ki ến thức Qu n lý Nhà n ướ c ng ch chuyên
viên chính 2013
LI CM ƠN
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Học
viện, Phòng Đào to, quý thầy cô giáo của Học viện
hành chính, trường Chính trị tỉnh Bình Định đã
giúp đ chúng tôi trong quá trình học tp tại
trường, đồng thời đã nhit nh giúp đ tạo điều
kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện tiểu luận tình
huống này.
Đặc biệt, chúng i xin y tỏ lòng biết ơn
chân thành sâu sắc tới quý Thầy, chnhiệm
lớp, quý thầy Cô giáo trong Học Viện Và Trưng
Chính tr tỉnh đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn,
chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu
động viên chúng i thực hiện, hoàn thành tiểu
luận tình huống này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, tiểu luận tình
huống không tránh khi những thiếu sót, những
hạn chế v cnội dung lẫn hình thức. Chúng tôi rất
mong nhận được những góp ý ca quý thầy
giáo, các bạn đồng nghiệp đối với tiểu luận tình
huống của chúng tôi.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trương Minh Triu Trm Thú y
Vĩnh Thnh, Bình Đnh
= 1 =
Đề tài: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Người đăng: Kim Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm” ở xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 9 10 311