Ktl-icon-tai-lieu

Địa lý ngành chăn nuôi Việt Nam

Được đăng lên bởi kunkunxine
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Bằng trí tuệ, óc sáng tạo và sự cần cù lao động, cách đây khoảng một vạn
năm, con người đã biết thuần hóa các loại cây trồng, vật nuôi từ thế giới tự
nhiên thành các đối tượng sản xuất chính trong hoạt động nông nghiệp, tạo ra
lượng thực, thực phẩm duy trì sự sống và tồn tại của mình. Cũng bằng lao động,
phương thức sản xuất chính của con người từ săn bắt - hái lượm được chuyển
sang thành các hoạt động trồng trọt - chăn nuôi, tạo ra khối lượng sản phẩm
phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của đời sống xã hội.
Trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiện nay, chăn nuôi là ngành giữ vị trí
và vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu nội bộ
ngành nông nghiệp nói riêng và cơ cấu kinh tế quốc gia nói chung. Sự phát triển
của ngành chăn nuôi là chỉ tiêu, thước đo cho một nền nông nghiệp tiên tiến.
Trên thế giới, sản phẩm từ ngành chăn nuôi vẫn là một trong những sản
phẩm không thể thay thế trong nhu cầu lương thực thực phẩm của con người.
Hoạt động chăn nuôi luôn được chú trọng và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, cao
hơn tỉ trọng ngành trồng trọt. Tuy nhiên, do đặc điểm sản xuất của nó, chăn
nuôi phụ thuộc sâu sắc vào các điều kiện tự nhiên, nhu cầu tiêu dùng và những
biến đổi của thị trường nên sự phát triển và phân bố của ngành sản xuất này
không ổn định, thậm chí xuất hiện nhiều rủi ro, ảnh hưởng nghiêm trọng đến
hiệu quả kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp nói riêng và hiệu quả của nền kinh tế
quốc gia nói chung.
Với quy mô dân số 86,2 triệu dân hiện nay, Việt Nam vẫn là thị trường
tiêu thụ rộng lớn cho ngành chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm trong nước. Phát triển chăn nuôi trở thành một sinh kế bền vững
cho các hộ gia đình nông thôn góp phần to lớn trong công cuộc xóa đói giảm
nghèo ở nước ta. Chăn nuôi ở Việt Nam những năm gần đây cũng có những
biến động nhất định. Trong cơ cấu nông nghiệp, chăn nuôi đó cú những bước
tiến mới khi tỉ trọng của ngành tăng lên rõ rệt so với trồng trọt. Sự phát triển
của công nghiệp và dịch vụ thú y cho phép hạn chế những rủi ro trong sản
1

xuất. Tuy nhiên, nhu cầu và những tiêu chuẩn của thị trường lại là yếu tố gây
tác động mạnh mẽ, làm kìm hãm tốc độ phát triển của từng ngành chăn nuôi
Việt Nam trong giai đoạn gần đây.
Sau hai năm gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu, những tồn tại và thách
thức của ngành chăn nuôi vẫn đang là cản trở cho quá trình sản xuất, làm
chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp nước ta.
Ngàn...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Bằng trí tuệ, óc sáng tạo và sự cần cù lao động, cách đây khoảng một vạn
năm, con người đã biết thuần hóa các loại cây trồng, vật nuôi t thế giới tự
nhiên thành các đối tượng sn xuất chính trong hoạt động nông nghiệp, tạo ra
ợng thực, thực phẩm duy trì sự sốngtồn tại của mình. Cũng bằng lao động,
phương thức sản xuất chính của con người từ săn bắt - hái lượm được chuyển
sang thành các hoạt động trồng trọt - chăn nuôi, tạo ra khối lượng sản phẩm
phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên của đời sống hội.
Trong cơ cấu sản xuất nông nghip hin nay, chăn nuôi là ngành giữ vị trí
và vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy mnh m chuyn dịch cơ cấu nội bộ
ngành nông nghip nói riêng và cơ cấu kinh tế quốc gia nói chung. Sự phát triển
của ngành chăn nuôi chtu, thước đo cho mt nền nông nghip tiên tiến.
Trên thế giới, sản phẩm từ ngành chăn nuôi vẫn một trong những sản
phẩm không thể thay thế trong nhu cầu lương thực thực phẩm của con người.
Hoạt động chăn nuôi luôn được chú trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, cao
hơn tỉ trọng ngành trồng trọt. Tuy nhiên, do đặc điểm sản xuất của nó, chăn
nuôi phụ thuộc sâu sắc vào các điều kiện tự nhiên, nhu cầu tiêu dùng và những
biến đổi của thị trường nên sự phát triển phân b của ngành sản xuất này
không ổn định, thậm chí xuất hiện nhiều rủi ro, ảnh ởng nghiêm trọng đến
hiệu quả kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp nói riêng và hiệu quả của nền kinh tế
quốc gia nói chung.
Với quy dân số 86,2 triệu dân hiện nay, Việt Nam vẫn là thị trường
tiêu thụ rộng lớn cho ngành chăn nuôi nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực -
thực phẩm trong nước. Phát triển chăn nuôi trở thành một sinh kế bền vững
cho các hộ gia đình nông thôn góp phần to lớn trong công cuộc a đói giảm
nghèo nước ta. Chăn nuôi Việt Nam những năm gần đây cũng những
biến động nhất định. Trong cấu nông nghiệp, chăn nuôi đó những ớc
tiến mới khi t trọng của ngành tăng lên rệt so với trồng trọt. Sự phát triển
của công nghiệp dịch v thú y cho phép hạn chế những rủi ro trong sản
1
Địa lý ngành chăn nuôi Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Địa lý ngành chăn nuôi Việt Nam - Người đăng: kunkunxine
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Địa lý ngành chăn nuôi Việt Nam 9 10 894