Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Nông Lâm

I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are

DỊCH TỄ HỌC MÔ TẢ
- Đo lường sự xuất hiện bệnh trong quần thể-

Rudyard Kipling
(1865 – 1936)

TS. Lê Thanh Hiền

1

Định nghĩa – Dịch tễ học mô tả

Các dạng số liệu
Số liệu lâm sàng bao gồm 3 dạng:



Mô tả về bệnh hay các trạng thái liên quan đến bệnh



Sự xuất hiện (cái gì)



Hạng mục (nominal hay categorical),



Phân bố sự xuất hiện theo: thời gian, địa điểm, các
yếu tố khác



Thứ tự (ordinal)



Diễn biến của sự xuất hiện (nhanh, chậm)



Khoảng cách (interval) – Liên tục
(continuous)

3

4

Ví dụ các dạng số liệu









5

2

Hàm lượng NH3 trong không khí chuồng nuôi
(mg/L)
pH của nước uống trong trại
Tình trạng bệnh, không bệnh
Mức độ bệnh của thú: Bệnh nặng, bệnh trung bình,
bệnh nhẹ, và không bệnh
Trọng lượng heo cai sữa
Lứa đẻ của nái
Số năm kinh nghiệm nuôi của hộ
Giống chó

ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI SỐ LIỆU HẠNG MỤC
 Tần số (frequency): là số lượng cá thể có cùng một

tính chất nào đó. Đơn vị có thể là con, cái, vật...
 Tỷ số (ratio): khi so sánh 2 nhóm nào đó về tần số

hoặc một chỉ số nào đó người ta có thể dùng tỷ số
 Tỷ lệ (proportion): khi đề cập đến tần số bệnh hay

một tính chất nào đó chiếm bao nhiêu phần trong tổng
số
 Mức độ (rate) (đôi khi dùng là tốc độ): liên quan

đến tốc độ lây lan nhanh hay chậm của một bệnh, nên
nhớ là đại lượng này luôn đi kèm với thời gian
6

1



Tỉ số hay tỉ lệ ?


Bàn thắng 5:2



Loại hình chuẩn có chiều dài:chiều rộng là 2:1



Tỉ lệ xích trên bản đồ 1:1.000.000





Lưu ý tỷ lệ khác với tỷ số là phần mẫu số của chúng
có chứa luôn phần của tử số. Thí dụ tỷ số là a/b
trong khi đó tỷ lệ là a/(a + b)



Tỷ số được dùng để so sánh một đo lường trên 2
đối tượng độc lập nhau trong khi đó tỉ lệ đánh giá
độ cấu thành của các đo lường trong cùng một đối
tượng



Trong dịch tễ học phổ biến nhất là tỉ số OR, RR dùng
khi so sánh nguy cơ có bệnh của 2 nhóm thú nào đó

Số lượng đực: cái trong quần thể là 1:1

 Tỉ lệ đực trong đàn là ?


Số lượng bệnh: không bệnh trong quần thể là
1:10

 Tỉ lệ bệnh trong quần thể là ?
7

8



ĐO LƯỜNG SỰ XUẤT HIỆN BỆNH

So sánh 2 trường hợp:
 Quan sát trên các chó giống A tại một địa

phương, số lượng chó bệnh : chó không bệnh là
1:10
Tỉ lệ bệnh trong quần

1. Tỉ lệ bệnh, tỉ lệ lưu hành (prevalence)

thể chó giống A?

Chọn ra 100 con chó bệnh và 100 con không

bệnh ghi nhận tại bệnh viện thú y, số lượng chó
bệnh có thuộc giống A là 30; Số chó không
bệnh t...
1
DỊCH TỄ HỌC MÔ T
- Đo ờng sự xuất hiện bệnh trong quần thể-
TS. Lê Thanh Hiền
Trường Đại Học Nông Lâm
1
I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are
Rudyard Kipling
(1865 1936)
2
Định nghĩa – Dịch tễ học mô tả
Mô tả về bệnh hay các trạng thái liên quan đến bệnh
Sự xuất hiện (cái gì)
Phân bố sự xuất hiện theo: thời gian, địa điểm, các
yếu tố khác
Diễn biến của sự xuất hiện (nhanh, chậm)
3
Các dạng số liệu
Số liệu lâm sàng bao gồm 3 dạng:
Hạng mục (nominal hay categorical),
Thứ tự (ordinal)
Khoảng cách (interval) Liên tục
(continuous)
4
Ví dụ các dạng số liệu
Hàm lượng NH3 trong không khí chuồng nuôi
(mg/L)
pH của nước uống trong trại
Tình trạng bệnh, không bệnh
Mức độ bệnh của thú: Bệnh nặng, bệnh trung bình,
bệnh nhẹ, và không bệnh
Trọng lượng heo cai sữa
Lứa đẻ của nái
Số năm kinh nghiệm nuôi của hộ
Giống c
5
ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI SỐ LIỆU HẠNG MỤC
Tần số (frequency): là số lượng cá thể có cùng một
tính chất nào đó. Đơn vị có thể là con, cái, vật...
Tỷ số (ratio): khi so sánh 2 nhóm nào đó về tần số
hoặc một chỉ số nào đó người ta có thể dùng tỷ số
Tỷ lệ (proportion): khi đề cập đến tần số bệnh hay
một tính chất nào đó chiếm bao nhiêu phần trong tổng
số
Mức độ (rate) (đôi khi dùng là tốc độ): liên quan
đến tốc độ lây lan nhanh hay chậm của một bệnh, nên
nhớ là đại lượng này luôn đi kèm với thời gian
6
Dịch tễ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tễ học - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dịch tễ học 9 10 238