Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích- các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập 2
Câu 1 :
Quan sát về tình trạng tiêu chảy trên 40 con heo con cai sữa trong suốt 15 ngày ở một
trại chăn nuôi kết quả như bảng trang sau. Trong đó
-

ô màu đen “d”: cho thấy kết quả bị tiêu chảy

-

“X”: con bị chết do bệnh tiêu chảy

-

“S” heo không được tiếp tục khảo sát (loại bỏ) hay chết do nguyên nhân khác

Xác định tỉ lệ tiêu chảy của trại nếu người quan sát cả 2 dãy chuồng ở một thời điểm nhất
định: Ngày thứ 2, thứ 10 và 15 của quan sát ? Cho biết các tỉ lệ vừa tính là dạng tỉ lệ bệnh
lưu hành (prevalence) hay tỉ lệ mắc bệnh (incidence)?
Xác định tỉ lệ tiêu chảy trong cả quá trình khảo sát của cả trại và từng dãy chuồng? So sánh
giữa 2 dãy chuồng
Xác định tỉ lệ ngày con tiêu chảy trong cả giai đoạn khảo sát của cả trại và từng dãy chuồng?
So sánh giữa 2 dãy chuồng
Tính tốc độ mắc bệnh (incident rate) của từng dãy chuồng ?
Tính các dạng tỉ lệ chết (giả sử tất cả trường hợp ký hiệu “S” là các ca chết nguyên nhân
khác khác)
Câu 2:
Theo một số nghiên cứu trước đây tỉ lệ trại gà có vấn đề về bệnh Marek là 30% trên
một địa bàn khảo sát. Thông thường khi có vấn đề bệnh thì 20% số gà trong 1 đàn sẽ cho
kết quả dương tính với xét nghiệm chẩn đoán.
Nếu là một người nghiên cứu trên địa bàn đó, nhằm mục đích xác định tỉ lệ trại có
vấn đề về bệnh Marek, bạn hãy tính xem cần phải lấy mẫu từ bao nhiêu trại và ở mỗi trại
cần lấy bao mẫu bao nhiêu con (cả hai trường hợp: (i) kết quả xác định thêm tỉ lệ gà bệnh
của trại; (ii) chỉ cần biết trại có hay không có bệnh). Giả sử là các trại quan tâm trung bình
có 1000 con gà, tổng số trại trong khu vực là 500 trại (Dữ liệu chỉ mang tính minh hoạ cho
bài học)

1

stt chuồng 1
1
A
2
A
3
A
4
A
5
A
6
A
7
A
d
8
A
9
A
10
A
11
A
12
A
13
A
14
A
15
A
16
A
17
A
18
A
19
A
20
A
21
B
22
B
23
B
24
B
25
B
26
B
27
B
28
B
29
B
30
B
31
B
32
B
33
B
34
B
35
B
36
B
37
B
38
B
39
B
40
B

2

3

S

S

d

d

4

S

d

5

S

d

6

S

d

7

8

9

10

d

d

d

d

S

S

d

d

d

12

13

14

15

d

d

X

X

X

X

S

S

S

S

S

S

S

S

d

d

d

d

X

d

d

X

S

S

S

d

d

d

S

11

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

2

...
1
Bài tp 2
Câu 1 :
Quan sát v tình trng tiêu chy trên 40 con heo con cai sa trong sut 15 ngày mt
trại chăn nuôi kết qu như bảng trang sau. Trong đó
- ô màu đen “d”: cho thy kết qu b tiêu chy
- X”: con bị chết do bnh tiêu chy
- “S” heo không được tiếp tc kho sát (loi b) hay chết do nguyên nhân khác
Xác định t l tiêu chy ca tri nếu người quan sát c 2 dãy chung mt thời điểm nht
định: Ngày th 2, th 10 và 15 ca quan sát ? Cho biết các t l va tính là dng t l bnh
lưu hành (prevalence) hay t l mc bnh (incidence)?
Xác định t l tiêu chy trong c quá trình kho sát ca c tri và tng dãy chung? So sánh
gia 2 dãy chung
Xác định t l ngày con tiêu chy trong c giai đoạn kho sát ca c tri và tng dãy chung?
So sánh gia 2 dãy chung
Tính tốc độ mc bnh (incident rate) ca tng dãy chung ?
Tính các dng t l chết (gi s tt c trường hp ký hiệu “S” là các ca chết nguyên nhân
khác khác)
Câu 2:
Theo mt s nghiên cứu trước đây t l tri gà có vấn đề v bnh Marek là 30% trên
một địa bàn khảo sát. Thông thường khi có vấn đề bnh thì 20% strong 1 đàn sẽ cho
kết qu dương tính với xét nghim chẩn đoán.
Nếu là một người nghiên cứu trên địa bàn đó, nhằm mục đích xác định t l tri
vấn đề v bnh Marek, bn hãy tính xem cn phi ly mu t bao nhiêu tri và mi tri
cn ly bao mu bao nhiêu con (c hai trường hp: (i) kết qu xác định thêm t l gà bnh
ca tri; (ii) ch cn biết tri có hay không có bnh). Gi s là các tri quan tâm trung bình
có 1000 con gà, tng s tri trong khu vc là 500 tri (D liu ch mang tính minh ho cho
bài hc)
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích- các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Trang 2
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích- các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả- dịch tễ học phân tích- các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y 9 10 129