Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 4
Câu 1

Một nghiên cứu được thiết kế để xác định mối liên hệ giữa vi khuẩn Mannheimia
hemolytica và bệnh hô hấp trên bê. Thông thường bê được đưa từ các trại giống sang các
trại bò thịt dễ mắc bệnh trong tháng đầu tiên. Nghiên cứu này nhằm đánh giá nguy cơ bệnh
trong 28 ngày đầu này (thời gian có nguy cơ).
Trong khoảng thời gian 1 năm thực hiện tại một trại bò thịt, 820 bê con được khảo
sát; 210 con có biểu hiện bệnh hô hấp trong giai đoạn có nguy cơ. Mẫu máu được lấy 2 lần:
lần đầu khi bê mới chuyển đến và lần sau vào ngày thứ 28 sau đó. Mẫu máu được xác định
có sự chuyển đổi kháng thể đối với M. hemolytica hay không (sero-converted: âm sang
dương - ELISA test). Sự chuyển đổi kháng thể có nghĩa là bê có nhiễm vi khuẩn trong giai
đoạn nguy cơ.
Để hạn chế số mẫu phân tích, tất cả các mẫu đã được lấy đợt đầu sẽ được trữ lạnh
đông , và đến ngày lấy mẫu đợt sau (28 ngày), nghiên cứu viên chỉ lấy mẫu máu của những
con đã có ghi nhận bệnh hô hấp (210 con), và lấy thêm 210 con không có biểu hiện bệnh hô
hấp. Trong tổng số con bệnh hô hấp, 134 con có chuyển đổi kháng thể, và trong các con
không có biểu hiện bệnh hô hấp thì 67 con có chuyển đổi kháng thể
a. Đây là nghiên cứu dịch tễ loại gì
b. Xác định mối quan hệ giữa M. hemolytica và bệnh hô hấp, giá trị đo lường và mức
ý nghĩa
c. Những sai lệnh nào có thể có trong nghiên cứu này
Câu 2
Nghiên cứu hiệu quả của một loại vaccine phòng bệnh X được bố trí tại các phòng
mạch của 2 tỉnh trong suốt 6 tháng có nguy cơ bệnh cao.
Tại phòng mạch, khi người chủ đem chó khoẻ tới để kiểm tra sức khoẻ định kỳ hay
các dịch vụ khác (không phải điều trị), nhân viên thú y sẽ kiểm tra sức khoẻ chó và hỏi chủ
nuôi có đồng ý tham gia vào nghiên cứu hay không. Nếu đồng ý chó sẽ được tiêm chủng
(vaccine hay nước muối sinh lý - chủ nuôi hoàn toàn không biết chính xác). Chó trong
nghiên cứu sẽ được kiểm tra sức khoẻ theo định kỳ để xác định có biểu hiện của bệnh X hay
không trong khoảng thời gian 6 tháng sau đó.
Khoảng 2000 con chó trên 2 địa bàn được đưa vào nghiên cứu . Trong số 1165 con
không được tiêm phòng, 93 con có biểu hiện bệnh trong suốt thời gian khảo sát. Trong số
920 con có tiêm vaccine, 20 con có biểu hiện bệnh
a. Đây là nghiên cứu loại gì?
b. Mối quan hệ giữa tiêm vaccine và bệnh
c. Tại sao người nghiên cứu chỉ chọn “chó tới để kiểm tra sức khoẻ định kỳ hay các
dịch vụ khác (không phải điều trị)”
d. Các yếu tố nào có thể được coi như yếu tố nhiễu trong mối quan hệ này

...
Bài tp 4
Câu 1
Mt nghiên cứu được thiết kế để xác định mi liên h gia vi khun Mannheimia
hemolytica và bnh hô hp trên bê. Thông thường bê được đưa từ các tri ging sang các
tri bò tht d mc bệnh trong tháng đầu tiên. Nghiên cu này nhằm đánh giá nguy cơ bệnh
trong 28 ngày đầu này (thời gian có nguy cơ).
Trong khong thời gian 1 năm thc hin ti mt tri bò tht, 820 bê con được kho
sát; 210 con có biu hin bnh hô hp trong giai đoạn có nguy cơ. Mẫu máu được ly 2 ln:
lần đầu khi bê mi chuyển đến và ln sau vào ngày th 28 sau đó. Mẫu máu được xác định
có s chuyển đổi kháng th đối vi M. hemolytica hay không (sero-converted: âm sang
dương - ELISA test). S chuyển đổi kháng th có nghĩa là bê có nhiễm vi khun trong giai
đoạn nguy cơ.
Để hn chế s mu phân tích, tt c các mẫu đã được lấy đợt đầu s đưc tr lnh
đông , và đến ngày ly mẫu đợt sau (28 ngày), nghiên cu viên ch ly mu máu ca nhng
con đã có ghi nhn bnh hô hp (210 con), và ly thêm 210 con không có biu hin bnh hô
hp. Trong tng s con bnh hô hp, 134 con có chuyển đổi kháng th, và trong các con
không có biu hin bnh hô hp thì 67 con có chuyển đổi kháng th
a. Đây là nghiên cứu dch t loi gì
b. Xác định mi quan h gia M. hemolytica và bnh hô hp, giá tr đo lường và mc
ý nghĩa
c. Nhng sai lnh nào có th có trong nghiên cu này
Câu 2
Nghiên cu hiu qu ca mt loi vaccine phòng bnh X được b trí ti các phòng
mch ca 2 tnh trong suốt 6 tháng có nguy cơ bệnh cao.
Ti phòng mch, khi người ch đem chó khoẻ tới để kim tra sc kho định k hay
các dch v khác (không phải điều tr), nhân viên thú y s kim tra sc kho chó và hi ch
nuôi có đồng ý tham gia vào nghiên cu hay không. Nếu đồng ý chó s được tiêm chng
(vaccine hay nước mui sinh lý - ch nuôi hoàn toàn không biết chính xác). Chó trong
nghiên cu s được kim tra sc kho theo định k để xác định có biu hin ca bnh X hay
không trong khong thời gian 6 tháng sau đó.
Khong 2000 con chó trên 2 địa bàn được đưa vào nghiên cứu . Trong s 1165 con
không được tiêm phòng, 93 con có biu hin bnh trong sut thi gian kho sát. Trong s
920 con có tiêm vaccine, 20 con có biu hin bnh
a. Đây là nghiên cứu loi gì?
b. Mi quan h gia tiêm vaccine và bnh
c. Tại sao người nghiên cu ch chọn “chó tới để kim tra sc kho định k hay các
dch v khác (không phải điều trị)”
d. Các yếu t nào có th được coi như yếu t nhiu trong mi quan h này
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dịch tễ học thú y - dịch tễ học mô tả -dịch tễ học phân tích -các dạng đề thi và bài tập liên quan đến dịch tễ học sách thuật ngữ chuyên ngành dịch tễ học thú y 9 10 954