Ktl-icon-tai-lieu

Dịch tễ học thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA THÚ Y

Chương 2
Diễn biến của bệnh Dịch tả lợn từ năm 2008 đến năm 2009 tại tỉnh A như sau:
Tháng
Số ốm
2008
Số chết
Số ốm
2009
Số chết

1
38
8
42
7

2
39
7
46
9

3
41
4
47
11

4
37
6
21
6

5
32
3
17
5

6
20
4
20
7

7
19
3
18
5

8
28
5
27
8

9
48
7
45
12

10
42
9
43
15

11
38
7
39
12

12
32
10
30
11

Tổng đàn: Năm 2008 là 4870 con; Năm 2009 là 5012 con.
Yêu cầu:
Xác định mùa dịch?
Năm nào là năm dịch?
Vẽ đồ thị biểu diễn riêng và chung, nhận xét?
Tỷ lệ ốm, tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong của các năm?
Trả lời:
1. Xác định mùa dịch:
Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/tháng =

Số mới mắc của một tháng
Số ngày của tháng đó

Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/năm =

Số mới mắc của một năm
Số ngày của năm đó

Hệ số mùa dịch =

Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/tháng x 100
Chỉ số mắc bệnh trung bình ngày/năm

Năm 2008:

SV: Lương Quốc Hưng – TYA53

1

Email: lqhungtyak53@gmail.com

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA THÚ Y

Tháng Số ngày CSMBTBN/T CSMBTBN/N
1
31
38/31 = 1.23
2
29
39/29 = 1.34
3
31
41/31 = 1.32
4
30
37/30 = 1.23
5
31
32/31 = 1.03
6
30
20/30 = 0.67
414/366 = 1.13
7
31
19/31 = 0.61
8
31
28/31 = 0.90
9
30
48/30 = 1.60
10
31
42/31 = 1.35
11
30
38/30 = 1.27
12
31
32/31 = 1.03

HSMD
108.37
118.89
116.92
109.03
91.26
58.94
54.18
79.85
141.45
119.78
111.98
91.26

Ghi chú
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng không có dịch

Năm 2009:
Tháng Số ngày CSMBTBN/T CSMBTBN/N
1
31
42/31 = 1.35
2
28
46/28 = 1.64
3
31
47/31 = 1.52
4
30
21/30 = 0.70
5
31
17/31 = 0.55
6
30
20/30 = 0.67
395/365 = 1.08
7
31
18/31 = 0.58
8
31
27/31 = 0.87
9
30
45/30 = 1.50
10
31
43/31 = 1.39
11
30
39/30 = 1.30
12
31
30/31 = 0.97

HSMD
125.19
151.81
140.10
64.68
50.67
61.60
53.65
80.48
138.61
128.17
120.13
89.42

Ghi chú
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng không có dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng dịch
Tháng không có dịch

Mùa dịch của bệnh Dịch tả lợn là tháng 1-3 và tháng 9-11
2. Năm dịch
Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong một năm =

Số mới mắc trong năm đó
12 tháng

Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong nhiều năm =

Số mới mắc trong nhiều năm
Số tháng trong thời kỳ nhiều năm đó

SV: Lương Quốc Hưng – TYA53

2

Email: lqhungtyak53@gmail.com

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Hệ số năm dịch =

KHOA THÚ Y

Chỉ số mắc bệnh trung bình tháng trong một năm x 100
Chỉ ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NI KHOA THÚ Y
SV: Lương Quốc Hưng TYA53 Email: lqhungtyak53@gmail.com
1
Chương 2
Din biến ca bnh Dch t ln t năm 2008 đến năm 2009 tại tỉnh A như sau:
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2008
Số ốm
38
39
41
37
32
20
19
28
48
42
38
32
Số chết
8
7
4
6
3
4
3
5
7
9
7
10
2009
Số ốm
42
46
47
21
17
20
18
27
45
43
39
30
Số chết
7
9
11
6
5
7
5
8
12
15
12
11
Tổng đàn: Năm 2008 là 4870 con; Năm 2009 là 5012 con.
Yêu cu:
Xác định mùa dch?
Năm nào là năm dịch?
V đồ th biu din riêng và chung, nhn xét?
T l m, t l chết, t l t vong của các năm?
Tr li:
1. Xác định mùa dch:
Ch s mc bnh trung bình ngày/tháng =
Ch s mc bệnh trung bình ngày/năm =
H s mùa dch =
Ch s mc bnh trung bình ngày/tháng x 100
Ch s mc bệnh trung bình ngày/năm
Năm 2008:
Dịch tễ học thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch tễ học thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Dịch tễ học thú y 9 10 208