Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra sâu bệnh hại

Được đăng lên bởi songbvtvk43-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ NN & PTNT QUẢNG NAM
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 07/TB-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Trung Tâm BVTV Miền Trung;
- Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam.
THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại từ 16/6/2014 đến ngày 15/7/2014
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
- Nhiệt độ TB: 28.5 - 30.7oC; CNTB: 35.3 - 36.5oC; TNTB: 24.7 - 27.3oC.
- Ẩm độ TB: 71.7 - 80.0%.
- Lượng mưa: 125 - 187 mm.
- Số giờ nắng: 185 - 225 giờ.
Nhận xét khác:
- Từ giữa đến cuối tháng 6/2014: Các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng
của nắng nóng và giá Tây nam từ ngày 15 - 28/6. Nền nhiệt độ cao nhất của đợt
nắng nóng này là từ 35 - 38oC, vùng đồng bằng ven biển có nơi trên 39oC, độ ẩm
thấp nhất 40 - 45%, có những ngày gió Tây Nam thổi mạnh. Riêng ngày 20/6 tại
Tam Kỳ nhiệt độ cao nhất đạt 40.20C và độ ẩm thấp nhất 37%. Nhìn chung hầu hết
các ngày trời nắng nóng, tuần cuối T6, vài ngày chiều tối và đêm có mưa rào và
dông nhiều nơi.
- Từ đầu đến giữa tháng 7/2014: Do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt
động trung bình đến mạnh gây hiệu ứng phơn nên các địa phương trong tỉnh đã
xảy ra đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 01 - 08/7. Nền nhiệt độ cao nhất của đợt
nắng nóng này là từ 35 - 38 oC, vùng đồng bằng có nơi trên 38 oC, độ ẩm thấp nhất
43%. Những ngày còn lại ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.
Các đợt nắng nóng kéo dài trong tháng đã làm cho nhiều diện tích cây trồng
bị khô hạn, một số diện tích lúa bị nhiễm mặn, cụ thể như sau:
* Diện tích bị khô hạn:
+ Cây lúa: 1.500,8 ha (Hiệp Đức: 258,5ha; QSơn: 150 ha; Nông Sơn: 239,2
ha; Tam Kỳ: 80 ha; Tiên Phước: 683,5 ha; Phú Ninh: 58,6 ha; Đại Lộc: 31 ha)
+ Ngô: 636,5 ha (Hiệp Đức: 205,5 ha; Đại Lộc: 250ha; Tiên Phước: 133,8
ha; Quế Sơn: 47,2 ha)
+ Lạc: 379,7ha (Hiệp Đức: 113ha; Tiên Phước: 201,7 ha; Quế Sơn: 65 ha)
+ Đậu Xanh: 178 ha (Đại Lộc) .

+ Rau Đậu các loại: 79,4 ha(Tiên Phước)
+ Sắn: 350ha (Quế Sơn) giai đoạn: phát triển thân lá-củ.
* DT lúa nhiễm mặn: 4 ha (Núi Thành: 3 ha, Duy Xuyên: 1 ha mất trắng)
Tuy nhiên, đến nay nhờ có mưa dông nên nhiều diện tích lúa và rau màu các
loại đã phục hồi sinh trưởng.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
2.1. Cây lúa:
- Cây lúa: Đã sản xuất 42.792,65ha/44.403,2 ha, trong đó:
+ Diện tích lúa nước trời: Đã sạ 923,6 ha, giống KD18, PC6..., giai đoạn
đòng.
+ Diện tích lúa chủ động nước: Đã sạ, cấy 36.671,05 ha, giai đoạn đẻ nhánh
rộ - đứ...



 !"#$$%
 Quảng Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 !"#$%"&$'
()*+,()'
-.#/) 0+1

&'
(#$$(#$)*#$+,-./$"*,012323451678##-9/1:3;34516
<==>?@ABCDEFBG
1<$H*,*8,
#$23451671
!
'76177816
!
'491417
!
1
:+23;151<1
=>?+>0;46;5++1
@A;56446@1
Nhận xét khác
BC02D)$E84;9E2F0/>G$(!$HF) >-
I0AJ"KE*L0+$BKL;64581,#$230!M$I02?$
AJKLNK$B7675
!
O"P2QRS"TRUJG$(V7W
!
O23X+
$M/M$996<OJCKLJ*L0+$Y+Z1[VKL48$Z
0+\#$230!M$2Z$914
"K23X+$M/M$7<1])^)D$
EKL$(@AJO$)^)8O"KKL,)$"K2V+J+>0(K!"K
_.,)G1
B2^)2DC0$E4;9`! >-I02aJ*L0+!Z$
23$()R]2D+Z*L#)b/GVE2F0/>G$(!$H2c
d L(02?$AJef!_K$BKL;51,#$230!M$I02?$
AJKLNK$B7675
!
O"P2QRSJG$(V75
!
O23X+$M/M$
97<1CKLgNZKLAO,)"K$J+>0(K!"K_.( (E1
E2?$AJef!_K$(!$E2cNK+!,)_#$*L$(Q
RFe.ZO+3$h_#$Ni0RFj++kO$U>h0)
* Diện tích bị khô hạn:
l*LNi0;16O50mn#/ob465O60'G;60'.G47WO4
0'0+\50'V>a857O60'i65O80'oZ=37;0p
l.878O60mn#/ob46O60'oZ=3460'V>a;77O5
0')DG9O40p
l=Z7WO0mn#/ob;;70'V>a4;O0')DG860p
lo&)q0;50moZ=3p1
Điều tra sâu bệnh hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra sâu bệnh hại - Người đăng: songbvtvk43-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Điều tra sâu bệnh hại 9 10 327