Ktl-icon-tai-lieu

Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn lửng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LỢN LỬNG
HUYỆN THANH SƠN TỈNH PHÚ THỌ
Trịnh Phú Ngọc, Võ Văn Sự, Phạm Hải Ninh, Trịnh Phú Cử, Khâu Thị Định
1
Lê Thị Phương Hoa, 2Hà Văn Chuẩn
Bộ môn Động vật quí hiếm và ĐDSH; 1Phòng nông nghiệp Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
2
Xã Đông Cửu huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
Tóm tắt
- Qua điều tra trung gian tại huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ thì tất cả các địa phương đều có nuôi lợn các
loại (lợn công nghiệp siêu nạc, lợn Móng cái, lợn lai và lợn bản địa, trong đó số hộ nuôi lợn bản địa chiếm đa số.
- 100% các xã điều tra đều nuôi lợn Lửng và các giống lợn khác, trong đó xã Đông Cửu có tỷ lệ người nuôi
cao nhất 71,15% và xã có người nuôi thấp nhất là xã Thục Luyện 31,26%.
- Xấp sỉ 50% số hộ điều tra có nuôi lợn, cao nhất là 53,00% ở xã Tất thắng, thấp nhất là 42,10% ở xã Cự
Đồng..
- Chăn nuôi lợn là nguồn thu kinh tế của bà con nông dân tại các xã điều tra. + Về cơ cấu, thành phần và
phân bố dân tộc:
- Tại các làng bản điều tra đều có từ 4 đến 6 dân tộc khác nhau cùng sống trong một cộng đồng xã hội,
trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm tỷ lệ cao nhất 74 % - 95 %, là thành phần chủ yếu trong cơ cấu dân tộc của
làng bản. Đồng bào dân tộc Dao chiếm tỷ lệ từ 2 – 18 % ( Yên Sơn 18%). Dân tộc người Kinh chiếm tỷ lệ tương
đương dân tộc Dao 3 -17% ( Tất Thắng 17%). Thấp nhất là dân tộc Tày 1 – 2 %.
+ Nguồn thu nhập kinh tế của đồng bào chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi) trồng
cây lương thực và chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, lúc nhàn rỗi đi săn bắn, đặt bẫy thú rừng. Thu nhập từ chăn
nuôi là chính 70% còn từ trồng trọt và ngành nghề khăc là 30%. Trong chăn nuôi, nuôi lợn bản địa tập trung chủ yếu
đối với đồng bào dân tộc, còn đôí với đồng bào người Kinh thường nuôi lợn lai, lợn móng cái và lợn công nghiệp.

1. Đặt vấn đề

Bảo tồn đa dạng sinh học song song với phát triền và khai thác bền vững các giống vật
nuôi bản địa đã và đang được thế giới xếp vào những hoạt động quan trọng nhằm ngăn chặn sự
suy thoái, biến mất các nguồn gen và bảo vệ sự đa dạng sinh học nói chung.
Bảo tồn, bảo vệ,
phát triển và khai thác bền vững có hiệu quả các nguồn gen quí hiếm đang được các nhà khoa
học trong nước và thế giới đặc biệt quan tâm.
Từ những năm 1980 các tổ chức, đặc biệt là FAO đã đưa ra nhiều dự án nhằm bảo tồn
các giống / dòng vật nuôi bản địa vốn đang bị suy giảm với tốc độ nhanh chóng. Những giống
mất đi đa số là những giống của các nước nghèo hoặc các vùng dân tộc thiểu số và thậm chí cả
những nước phát triển.
Để g...
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LỢN LỬNG
HUYỆN THANH SƠN TỈNH P THỌ
Trịnh Phú Ngọc, Võ Văn Sự, Phạm Hải Ninh, Trịnh Phú Cử, Khâu Thị Định
1
Lê Thị Phương Hoa,
2
Hà Văn Chuẩn
Bộ môn Động vật quí hiếm và ĐDSH;
1
Phòng nông nghiệp Huyện Thanh Sơn, P Thọ
2
Xã Đông Cửu huyện Thanh Sơn, Phú Thọ
Tóm tt
- Qua điều tra trung gian tại huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ thì tất cả các địa phương đều nuôi lợn các
loại (lợn công nghiệp siêu nạc, lợn Móng cái, lợn lai và lợn bản địa, trong đó số hộ nuôi lợn bản địa chiếm đa số.
- 100% các xã điều tra đều nuôi lợn Lửng và các giống lợn khác, trong đó xã Đông Cửu tỷ lệ người nuôi
cao nhất 71,15% và xã có người nuôi thấp nhất là xã Thục Luyện 31,26%.
- Xấp sỉ 50% số hộ điều tra có nuôi lợn, cao nhất 53,00% xã Tất thắng, thấp nhất 42,10% Cự
Đồng..
- Chăn nuôi lợn nguồn thu kinh tế của bà con nông dân tại các điều tra. + Về cấu, thành phần
phân bố dân tộc:
- Tại các ng bản điều tra đều t4 đến 6 dân tộc khác nhau cùng sống trong một cộng đồng hội,
trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm tỷ lệ cao nhất 74 % - 95 %, là thành phần chủ yếu trong cơ cấu dân tộc của
làng bản. Đồng bào dân tộc Dao chiếm tỷ lệ từ 2 18 % ( Yên n 18%). n tộc người Kinh chiếm tỷ lệ tương
đương dân tộc Dao 3 -17% ( Tất Thắng 17%). Thấp nhất là dân tộc Tày 1 2 %.
+ Nguồn thu nhập kinh tế của đồng bào chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp (trồng trọt chăn nuôi) trồng
cây lương thực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, lúc nhàn rỗi đi săn bắn, đặt bẫy thú rừng. Thu nhập từ chăn
nuôi là chính 70% còn từ trồng trọt và ngành nghề khăc là 30%. Trong chăn nuôi, nuôi lợn bản địa tập trung chủ yếu
đối với đồng bào dân tộc, còn đôí với đồng bào người Kinh thường nuôi lợn lai, lợn móng cái và lợn công nghiệp.
1. Đặt vn đề
Bảo tồn đa dạng sinh học song song với phát triền khai thác bền vững các giống vật
nuôi bản địa đã đang được thế giới xếp vào những hoạt động quan trọng nhằm ngăn chặn sự
suy thoái, biến mất các nguồn gen và bảo vệ sự đa dạng sinh học nói chung. Bảo tồn, bảo vệ,
phát triển và khai thác bền vững hiệu quả các nguồn gen quí hiếm đang được các nhà khoa
học trong nước và thế giới đặc biệt quan tâm.
Từ những năm 1980 c tổ chức, đặc biệt FAO đã đưa ra nhiều dự án nhằm bảo tồn
các giống / dòng vật nuôi bản địa vốn đang bị suy giảm với tốc độ nhanh chóng. Những giống
mất đi đa số những giống của các nước nghèo hoặc các vùng dân tộc thiểu số thậm chí cả
những nước phát triển.
Để góp phần ngăn chặn, hạn chế thực trang này tăng cường công tác nghiên cứu bảo
tồn, bảo vệ phát triển, khai thác bền vững hiệu quả nguồn gen bản địa quí hiếm giá trị
kinh tế cao. Bộ khoa học công nghệ chương trình xây dưng hình ứng dụng chuyển
giao KH &CN phuc vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi từ năm 1998 đến nay. Bộ
nông nghiệp &PTNT đề án ứng dụng KHCN trong phát triển các y, con đặc sản; các sản
phẩm chủ yếu cho vùng trung du, miền núi Bắc bộ đến 2015.
Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn lửng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn lửng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ lợn lửng huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ 9 10 806