Ktl-icon-tai-lieu

Dinh dưỡng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 4621 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Hà Nội 2007Tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ tại Việt Nam

Döï aùn boø söõa Vieät Bæ xuaát baûn
Haø Noäi 2007

dinh döôõng vaø thöùc aên
trong chaên nuoâi boø söõa

Taøi lieäu thöïc haønh cho caùc hoä chaên nuoâi boø söõa quy moâ nhoû taïi Vieät Nam

DỰ ÁN BÒ SỮA VIỆT - BỈ

Cuốn sách này nhằm cung cấp cho người chăn nuôi bò sữa những hiểu biết cơ bản
nhất về dinh dưỡng và thức ăn cho bò sữa, kinh nghiệm và kỹ thuật tạo nguồn thức
ăn, xây dựng khẩu phần và cách cho bò ăn uống hàng ngày. Trên cơ sở của cuốn
sách “Dinh dưỡng và thức ăn trong chăn nuôi bò sữa”, người chăn nuôi bò sữa
sẽ được tập huấn trực tiếp để trở thành những hộ chăn nuôi bò sữa giỏi.

Để chăn nuôi bò sữa thành công, ngoài con giống tốt, chuồng trại phù hợp, điều
kiện dịch vụ chăn nuôi - thú y và tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, cần có nguồn thức
ăn nhất là thức ăn thô xanh đủ và đều quanh năm; và kỹ thuật nuôi dưỡng. Điều
này càng quan trọng hơn với những nông hộ mới khởi nghiệp.

Chăn nuôi bò sữa đã trở thành một nghề có hiệu quả ở nhiều địa phương, song cũng
có một số nông hộ không thành công như mong muốn. Nguyên nhân chính là khó
khăn về kỹ thuật mà họ gặp phải khi mới nuôi loại vật nuôi “cao cấp” này. Chăn
nuôi bò sữa không thể theo hình thức quảng canh như các loại gia súc bản địa, mà
đòi hỏi người chăn nuôi phải có đầu tư lớn, ý chí làm giàu, có hiểu biết nhất định về
kỹ thuật, và kỹ năng cần thiết thường nhật trong thực hành.

Lôøi noùi ñaàu

Minh họa: Đặng Đức Tính
Thiết kế: Công ty Thiết kế và Quảng cáo La Bàn
ĐT: (04) 269 6761

Tác giả: Dự án bò sữa Việt Bỉ

Cô quan hôï p taù c kyõ thuaä t Bæ taï i Haø Noä i (BTC Haø Noä i )
F7 - F9, soá 14 ñöôø n g Thuï y Khueâ , Haø Noä i , Vieä t Nam
Tel:
(+84) 4 728 0571
Fax: (+84) 4 728 0572
Email: vietnam@btcctb.org

Cuï c Chaê n Nuoâ i (DLP)
Soá 2, Ngoï c Haø , Ba Ñình, Haø Noä i , Vieä t Nam
Tel:
(+84) 4 734 5443
Fax: (+84) 4 844 3811 / 843 6802
Email: cn@mard.gov.vn

Döï aù n boø söõ a Vieä t Bæ (VBDP)
Phoø n g 307 - 308, A3, Nhaø Khaù c h Thaû o Vieâ n ,
1B Baé c Sôn, Ba Ñình, Haø Noä i , Vieä t Nam
Tel:
(+84) 4 734 4278
Fax: (+84) 4 734 4279
Email: vbdairyproject@fpt.vn

Chương 1: Khái niệm về dinh dưỡng bò sữa
1
I.
Nhu cầu dinh dưỡng của bò sữa
2
1. Các loại nhu cầu dinh dưỡng
2
2. Các loại dinh dưỡng cần cho bò
3
II. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn
4
1. Phân loại thức ăn
4
2. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn
6
3. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn
7
4. ...
Hà Nội 2007
DINH DÖÔÕNG VAØ THÖÙC AÊN TRONG CHAÊN NUOÂI BOØÕA
Tài liệu thực hành cho các hộ chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ tại Việt Nam
Dinh dưỡng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh dưỡng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Dinh dưỡng thức ăn trong chăn nuôi bò sữa 9 10 119