Ktl-icon-tai-lieu

Dinh dưỡng và thức ăn

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
DINH DƯ NG VÀ TH C ĂN
Chương này h th ng hoá nh ng ki n th c cơ b n liên quan ñ n ñ c ñi m tiêu hoá
th c ăn và nhu c u dinh dư ng c a gia súc nhai l i nói chung và trâu bò nói riêng. Ti p theo,
các lo i th c ăn cơ b n c a trâu bò s ñư c th o lu n trên các khía c ch dinh dư ng, sinh
thái cũng như các chi n lư c t o ngu n trong s n xu t. Ph n cu i c a chương s ñ c p ñ n
nh ng v n ñ liên quan ñ n kh u ph n ăn c a trâu bò, trong ñó nh n m nh ñ n nh ng
nguyên t c b sung dinh dư ng trong vi c ph i h p kh u ph n l y th c ăn thô nhi u xơ làm
kh u ph n cơ s .
I. ð C THÙ LIÊU HOÁ C A GIA SÚC NHAI L I
1.1. B máy tiêu hoá
ðư ng tiêu hoá c a bò cũng tương t như các gia súc nhai l i khác có c u t o chung
như hình 3-1. Ch c năng cơ b n c a t ng b ph n trong ñư ng tiêu hoá bò cũng tương t
như gia súc d ñơn, nhưng ñ ng th i có nh ng nét ñ c thù riêng c a gia súc nhai l i. Tính
ñ c thù c a ñư ng tiêu hoá gia súc nhai l i là k t qu c a quá trình ti n hoá theo hư ng tiêu
hoá c và th c ăn thô nh s c ng sinh c a vi sinh v t.
HËu m«n

Thùc qu¶n
D¹ cá

D¹ l¸ s¸ch

Manh tr ng
Ruét gi
Ruét non

D¹ tæ ong
D¹ mói khÕ

Hình 3-1: C u t o ñư ng tiêu hoá c a gia súc nhai l i
1.1.1. Mi ng
Mi ng có vai trò l y th c ăn, ti t nư c b t, nhai và nhai l i. Tham gia vào quá trình l y
và nhai nghi n th c ăn có môi, hàm răng và lư i. Bò không có răng c a hàm trên, có 8 răng
c a hàm dư i và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghi n nát th c ăn giúp cho d dày và ru t tiêu
hóa d dàng. Lư i có có 3 lo i gai th t là gai hình ñài hoa, gai hình n m (có vai trò v giác) và
gai th t hình s i (có vai trò xúc giác). Khi ăn m t lo i th c ăn nào thì bò không nh ng bi t
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

57

ñư c v c a th c ăn mà còn bi t ñư c th c ăn r n hay m m nh các gai lư i này. Các gai th t
này cũng giúp dê nghi n nát th c ăn. Lư i còn giúp cho vi c l y th c ăn và nhào tr n th c ăn
trong mi ng.
Bò có ba ñôi tuy n nư c b t (dư i tai, dư i lư i và dư i hàm) r t phát tri n, hàng ngày
ti t ra m t lư ng nư c b t r t l n (130-180 lít). Nư c b t bò ñư c phân ti t và nu t xu ng
d c tương ñ i liên t c. Mu i cácbônát và ph tphát trong nu c b t có tác d ng trung hoà các
s n ph m axit sinh ra trong d c ñ duy trì pH m c thu n l i cho vi sinh v t phân gi i xơ
ho t ñ ng.. Nư c b t còn có tác d ng quan tr ng trong vi c th m ư t th c ăn, giúp cho quá
trình nu t và nhai l i ñư c d dàng. Nư c b t còn cung c p cho môi trư ng d c các ch t
ñi n gi i như...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
57
Chương 3
DINH DƯỠNG VÀ THC ĂN
Chương này h thng hoá nhng kiến thc cơ bn liên quan ñến ñặc ñim tiêu hoá
thc ăn và nhu cu dinh dưỡng ca gia súc nhai li nói chung và trâu bò nói riêng. Tiếp theo,
các loi thc ăn cơ bn ca trâu s ñược tho lun trên các khía cch dinh dưỡng, sinh
thái cũng như các chiến lược to ngun trong sn xut. Phn cui ca chương s ñề cp ñến
nhng vn ñề liên quan ñến khu phn ăn ca trâu bò, trong ñó nhn mnh ñến nhng
nguyên tc b sung dinh dưỡng trong vic phi hp khu phn ly thc ăn thô nhiu xơ làm
khu phn cơ s.
I. ðẶC THÙ LIÊU HOÁ CA GIA SÚC NHAI LI
1.1. B máy tiêu hoá
ðường tiêu hoá ca cũng tương t như các gia súc nhai li khác có cu to chung
như hình 3-1. Chc năng cơ bn ca tng b phn trong ñường tiêu hoá cũng tương t
như gia súc d ñơn, nhưng ñồng thi có nhng nét ñặc thù riêng ca gia súc nhai li. Tính
ñặc thù ca ñường tiêu hoá gia súc nhai li là kết qu ca quá trình tiến hoá theo hướng tiêu
hoá c và thc ăn thô nh s cng sinh ca vi sinh vt.
Hình 3-1: Cu to ñường tiêu hoá ca gia súc nhai li
1.1.1. Ming
Ming vai tly thc ăn, tiết nước bt, nhai nhai li. Tham gia vào quá trình ly
nhai nghin thc ăn môi, hàm răng lưỡi. Bò không có răng ca hàm trên, 8 răng
ca hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghin nát thc ăn giúp cho d dày và rut tiêu
hóa d dàng. Lưỡi có có 3 loi gai tht là gai hình ñài hoa, gai hình nm (có vai trò v giác)
gai tht hình si (có vai trò xúc giác). Khi ăn mt loi thc ăn nào thì không nhng biết
Thùc qu¶n
D¹ cá
D¹ l¸ s¸ch
D¹ tæ ong
D¹ mói khÕ
HËu m«n
Manh trµng
Ruét giµ
Dinh dưỡng và thức ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dinh dưỡng và thức ăn - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Dinh dưỡng và thức ăn 9 10 729