Ktl-icon-tai-lieu

định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi

Được đăng lên bởi doansy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
-------Số: 176/BXD-KTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011

V/v: định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi.

Kinh gửi:Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn tỉnh Lạng Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 91/CV-BQL ngày 11/8/2011 của Ban qu ản lý dự
án công trình thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp & Phát tri ển nông thôn t ỉnh L ạng S ơn v ề định
mức chi phí chung công trình thuỷ lợi. Sau khi nghiên c ứu, B ộ Xây dựng có ý ki ến nh ư
sau:
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c ủa Bộ Xây dựng v ề
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với định m ức chi phí
chung công trình thuỷ lợi thì:
1. Các hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp kết hợp cơ giới và th ủ công thì tính chi
phí chung cơ giới và thủ công bằng 5,5% trên chi phí trực tiếp;
2. Hạng mục công trình thuỷ lợi có đào, đắp bằng th ủ công (không có chi phí máy thi
công) thì tính chi phí chung bằng 51% trên chi phí nhân công trực ti ếp.
Với nội dung trên, Ban quản lý dự án công trình thu ỷ l ợi – Sở Nông nghi ệp & Phát tri ển
nông thôn tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

Phạm Văn Khánh

...
BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 176/BXD-KTXD
V/v: định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi.
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011
Kinh gửi:Ban quản dự án công trình thuỷ lợi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông
thôn tỉnh Lạng Sơn
B Xây d ng ã nh n c công v n s 91/CV-BQL ngày 11/8/2011 c a Ban qu n lý d đ đượ ă
án công trình thu l i S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn t nh L ng S n v nh ơ đị
m c chi phí chung công trình thu l i. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng ý ki n nh ế ư
sau:
Theo h ng d n t i Thông t s 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c a B Xây d ng vướ ư
H ng d n l p qu n chi phí u t xây d ng công trình i v i nh m c chi phíướ đầ ư đố đị
chung công trình thu l i thì:
1. Các h ng m c công trình thu l i ào, p k t h p c gi i th công thì tính chi đ đắ ế ơ
phí chung c gi i và th công b ng 5,5% trên chi phí tr c ti p;ơ ế
2. H ng m c công trình thu l i ào, p b ng th công (không chi phí máy thi đ đắ
công) thì tính chi phí chung b ng 51% trên chi phí nhân công tr c ti p. ế
V i n i dung trên, Ban qu n lý d án công trình thu l i S Nông nghi p & Phát tri n
nông thôn t nh L ng S n t ch c th c hi n theo quy nh./. ơ đị
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh
định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi - Người đăng: doansy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
định mức chi phí chung công trình thuỷ lợi 9 10 132