Ktl-icon-tai-lieu

Định mức tạm thời áp dụng trong các chương trình/dự án khuyến lâm - Mô hình trồng thâm canh cây Ba Kích dưới tán rừng (Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 5118 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP DỤNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN KHUYẾN LÂM

Mô hình trồng thâm canh cây Ba Kích (Morinda officinalis How) dưới tán rừng
(Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT )
I. Yêu cầu kỹ thuật:
- Phương thức trồng: Trồng xen dưới tán rừng
- Điều kiện nơi trồng:
+ Ba kích thích hợp khí hậu ở các tỉnh Miền núi phía Bắc nước ta.
+ Tuyệt đối không trồng nơi úng bí.
+ Ba kích sinh trưởng và phát triển tốt trên các loại đất ẩm, mát và thoát nước, thành phần cơ
giới trung bình, tầng đất dầy, nhiều mùn, tơi xốp, đất rừng thứ sinh nghèo kiệt, đất rừng khoanh
nuôi phục hồi, độ tàn che 0,3-0,4.
- Về giống: Tuân thủ các qui định về quản lý giống cây trồng Lâm nghiệp.
+ Cây hom thân: chồi thứ cấp cao 20-25cm, rễ dài 5-6cm, có 5-6 cặp lá trở lên.
+ Cây con từ hạt: 6-7 tháng tuổi, cao 20-25 cm, có 5-6 cặp lá, cây sinh trưởng tốt.
- Mật dộ trồng: 1000 cây/ha, hàng cách hàng 3,3 m, cây cách cây 3 mét. Quy cách hố: 30 x 30 x
30 cm.
- Tỷ lệ cây sống sau khi trồng dặm đạt ≥ 85 %
II. Phần cây giống, vật tư (tính cho 1 ha)
Mức hỗ trợ

Đơn
vị

Yêu cầu
chương
trình

Miền núi

Vùng sâu biên
giới, hải đảo

Cây trồng mới

cây

1000

600

800

Cây trồng dặm (10%)

cây

100

60

80

Phân bón NPK (0,2 kg/cây)

kg

200

80

120

Phân NPK (0,2 kg/cây)
Phân NPK (0,2 kg/cây)

kg
kg

200
200

80
80

120
120

Hạng mục

Thời gian

Năm thứ 1

Năm thứ 2
Năm thứ 3

III. Triển khai xây dựng mô hình:
STT

Hạng mục

1

Tập huấn

2

Thông tin tuyên
truyền

3
4

Tham quan, hội
thảo, tổng kết.
Cán bộ chỉ đạo 1
người/20 - 25ha

Năm thứ 1

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Chuyển giao kỹ
thuật gây trồng 1 lần
trong 2 ngày

Chuyển giao kỹ
thuật chăm sóc,
bón phân 1 lần
trong 2 ngày.
Viết bài quảng bá
mô hình.

Chuyển giao kỹ thuật
chăm sóc, bảo vệ 1 lần
trong 2 ngày.

Xây dựng biển
quảng cáo mô hình

Tham quan 1 lần, Sơ Sơ kết 1 lần
kết 1 lần
9 tháng
6 tháng

Tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin
đại chúng
Tổng kết, hội thảo 1
lần
4 tháng

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI ÁP DỤNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH/DỰ ÁN KHUYẾN LÂM

Mô hình trồng rừng thâm canh Bạch đàn Urô (Eucalyptus urophylla S.T -Blake)
bằng các dòng vô tính chọn lọc
(Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.)
I. Yêu cầu kỹ thuật:
- Phương thức trồng: Trồng thuần
- Điều kiện nơi trồng:
+ Ưa khí hậu nóng ẩm hoặc hơi ẩm.
+ Độ cao dưới 600 m so với mực nước biển. Độ dốc dưới 150 .
+ Thích hợp với đất đồi trọc, trảng cỏ, cây bụi, đất sau nương rẫy và rừng...
ĐỊNH MC TM THI ÁP DNG TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH/D ÁN KHUYN LÂM
Mô hình trng thâm canh cây Ba Kích (Morinda officinalis How) dưới tán rng
(Kèm theo quyết định s 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 ca B
Nông nghip và PTNT )
I. Yêu cu k thut:
- Phương thc trng: Trng xen dưới tán rng
- Điu kin nơi trng:
+ Ba kích thích hp khí hu các tnh Min núi phía Bc nước ta.
+ Tuyt đối không trng nơi úng bí.
+ Ba kích sinh trưởng và phát trin tt trên các loi đất m, mát và thoát nước, thành phn cơ
gii trung bình, tng đất dy, nhiu mùn, tơi xp, đất rng th sinh nghèo kit, đất rng khoanh
nuôi phc hi, độ tàn che 0,3-0,4.
- V ging: Tuân th các qui định v qun lý ging cây trng Lâm nghip.
+ Cây hom thân: chi th cp cao 20-25cm, r dài 5-6cm, có 5-6 cp lá tr lên.
+ Cây con t ht: 6-7 tháng tui, cao 20-25 cm, có 5-6 cp lá, cây sinh trưởng tt.
- Mt d trng: 1000 cây/ha, hàng cách hàng 3,3 m, cây cách cây 3 mét. Quy cách h: 30 x 30 x
30 cm.
- T l cây sng sau khi trng dm đạt 85 %
II. Phn cây ging, vt tư (tính cho 1 ha)
Mc h tr
Thi gian
Hng mc
Đơn
v
Yêu cu
chương
trình
Min núi
Vùng sâu biên
gii, hi đảo
Cây trng mi cây 1000 600 800
Cây trng dm (10%) cây 100 60 80
Năm th 1
Phân bón NPK (0,2 kg/cây) kg 200 80 120
Năm th 2
Phân NPK (0,2 kg/cây) kg 200 80 120
Năm th 3
Phân NPK (0,2 kg/cây) kg 200 80 120
III. Trin khai xây dng mô hình:
STT
Hng mc Năm th 1 Năm th 2 Năm th 3
1 Tp hun
Chuyn giao k
thut gây trng 1 ln
trong 2 ngày
Chuyn giao k
thut chăm sóc,
bón phân 1 ln
trong 2 ngày.
Chuyn giao k thut
chăm sóc, bo v 1 ln
trong 2 ngày.
2
Thông tin tuyên
truyn
Xây dng bin
qung cáo mô hình
Viết bài qung bá
mô hình.
Tuyên truyn trên các
phương tin thông tin
đại chúng
3
Tham quan, hi
tho, tng kết.
Tham quan 1 ln, Sơ
kết 1 ln
Sơ kết 1 ln Tng kết, hi tho 1
ln
4
Cán b ch đạo 1
người/20 - 25ha
9 tháng 6 tháng 4 tháng
Định mức tạm thời áp dụng trong các chương trình/dự án khuyến lâm - Mô hình trồng thâm canh cây Ba Kích dưới tán rừng (Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định mức tạm thời áp dụng trong các chương trình/dự án khuyến lâm - Mô hình trồng thâm canh cây Ba Kích dưới tán rừng (Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Định mức tạm thời áp dụng trong các chương trình/dự án khuyến lâm - Mô hình trồng thâm canh cây Ba Kích dưới tán rừng (Kèm theo quyết định số 4227 QĐ/BNN-KHCN ngày 31tháng 12 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 9 10 47