Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án sấy chuối sấy hầm hoàn chỉnh

Được đăng lên bởi soixamvuitinh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đồ án quá trình và thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY CHUỐI BẰNG HẦM SẤY

Sinh viên thực hiện:
TRẦN THỊ THU HIỀN

Bộ Môn: Công Nghệ Sinh Học

Giáo viên hướng dẫn:
KS. Nguyễn Thị Xuân Mai

Tháng 5 năm 2012
GVHD:Nguyễn Thị Xuân Mai

Trang 1

Đồ án quá trình và thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
Họ và tên sinh viên:

Nguyễn Thị Dung MSSV: 108002516
Nguyễn Thị Hiền

MSSV: 108002343

Trần Thu Thu Hiền MSSV: 108003357
Khóa:

2008

Khoa: CNSH-MT

Ngành: Công Nghệ Sinh Học

1. Đầu đề đồ án: Thiết kế hệ thống sấy chuối
2. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:


Độ ẩm ban đầu 80%, độ ẩm sản phẩm khô 12%



Năng suất nhập liệu: 4tấn /20h



Không khí bên ngoài: 27oC và độ ẩm 79%



Chế độ sấy: nhiệt độ tác nhân vào 80 oC, thời gian sấy trong 8 giờ



Nguồn cung cấp năng lƣợng: Hơi nƣớc bão hòa

3. Nội dung thuyết minh và tính toán:


Tổng quan



Quy trình công nghệ



Tính toán sơ bộ



Thiết kế chế tạo hầm sấy



Tính thiết bị phụ

4. Các bản vẽ, đồ thị ( ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):


Bản vẽ quy trình công nghệ.



Các bản vẽ chi tiết.

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Xuân Mai
6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 15/3/2012
7. Ngày hoàn thành đồ án: 18/5/2012
Biên Hòa, ngày 18 tháng 5 năm 2012
Chủ nhiệm bộ môn

Giảng viên hƣớng dẫn

Sinh viên đã hoàn thành đồ án và nộp đồ án QT-TB ngày…….tháng……năm 2012
Cán bộ phản biện

GVHD:Nguyễn Thị Xuân Mai

Trang 2

Đồ án quá trình và thiết bị - Tính toán thiết kế hệ thống sấy chuối

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........
Đồ án quá trình và thiết b - Tính toán thiết kế h thng sy chui
GVHD:Nguyn Th Xuân Mai Trang 1
 ÁN MÔN HC QUÁ TRÌNH THIT B
THIT K H THNG SY CHUI BNG HM SY
Sinh viên thc hin:
TRN TH THU HIN
B Môn: Công Ngh Sinh Hc
Giáo viên hưng dn:
KS. Nguyn Th Xuân Mai
Tháng 5 năm 2012
Đồ án sấy chuối sấy hầm hoàn chỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án sấy chuối sấy hầm hoàn chỉnh - Người đăng: soixamvuitinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Đồ án sấy chuối sấy hầm hoàn chỉnh 9 10 859