Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp nghành chế biến gỗ

Được đăng lên bởi Nhật Thực
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ch¬ng1
Tæng Quan
1.1. T×m hiÓu nghÒ ch¹m kh¾c gç
1.1.1. Kh¸i niÖm chung
NghÒ ch¹m kh¾c gç cã ë nhiÒu níc trªn thÕ giíi víi phong c¸ch kh¸c
nhau, ë níc ta ck¹m kh¾c gç lµ mét nghÒ mang tÝnh cæ truyÒn cña nh©n d©n
ta. Nã ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi ®¹i vµ kinh nghiÖm ®îc
truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c ®Ó chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm tõ gç mang nh÷ng
nÐt ®Æc trng vÒ v¨n ho¸ d©n téc, víi viÖc sö dông nguyªn liÖu, thñ ph¸p ch¹m
kh¾c cã tÝnh truyÒn thèng riªng. Trong nghÒ ch¹m kh¾c gç, phÊn lín dïng
c«ng cô thñ c«ng nh chµng t¸ch, c¸c lo¹i ®ôc... To¹ ra c¸c bøc v¨n hoa, phï
®iªu, lÌo, bÖ tñ chÌ, bÖ sËp, tîng ngêi, con gièng...
NghÒ ch¹m kh¾c gç lµ nghÒ d©n gi· nhng còng lµ nghÒ mü thuËt t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm võa cã gi¸ trÞ sö dông hµng ngµy, võa cã gi¸ trÞ thÈm mü gãp
phÇn n©ng cao gi¸ trÞ sö dông cña gç trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ n©ng cao
chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n.
Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm ch¹m kh¾c gç thuÇn tuý b»ng ®ôc, ch¹m nhiÒu
lo¹i s¶n phÈm méc ch¹m kh¾c ®îc kÕt hîp víi kh¶m xµ cõ hay c«ng nghÖ
trang søc b»ng s¬n mµi rÊt ®Æc s¾c. C¸c s¶n phÈm ch¹m kh¾c gç rÊt ®a d¹ng
vµ phong phó, phÇn lín lµ nh÷ng ®å dïng hay nh÷ng ®å vËt trang trÝ kh«ng
gian néi thÊt cã tÝnh thÈm mü ®¹ec biÖt t¹o ra sù trang träng mµ con ng ¬u× dÔ
c¶m nhËn ®îc.
HiÖn nay nghÒ ch¹m kh¾c gç ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ c¸c vËt dông nh
giêng, tñ, bµn nghÕ còng nh c¸c mÆt hµng kh¸c cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®ang cã xu
híng ph¸t triÓn t¬ng ®èi m¹nh t¹i mtj sè lµng nghÒ vµ nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt
trªn c¶ níc.
1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nghÒ ch¹m kh¾c gç
1.1.2.1. NghÒ ch¹m kh¾c gç trongh c¸c giai ®o¹n lÞch sö tríc ®©y
NghgÒ ch¹m kh¾c gç lµ mét nghÒ cã tõ l©u ®êi vµ cã nhiÒu nrts truyÒn
thèng cña d©n téc. Nã ®îc ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi ®¹i ®Æc biÖt lµ tõ ®êi nhµ
Lý ®Õn nay cßn lu truyÒn l¹i nhiÒu t¸c phÈm ch¹m kh¾c cã gi¸ trÞ. NhiÒu ®×nh
1

chïa, miÕu cæ ®îc ch¹m træ rÊt tinh vi, nh÷ng hioa v¨n trang trÝ, nh÷ng con
rång, phîng. NhiÒu kho tîng phËt b»ng gç ®îc bµn tay tµi hoa cña nghÖ nh©n
s¸ng t¹o rÊt ®éc ®¸o cã gi¸ trÞ lÞch sö vµ thÈm mü cao. Cã thÓ nãi s¶n phÈm
ch¹m kh¾c gç ë ViÖt Nam cã nÐt t¬ng ®ång víi Trung Quèc Do sù giao lu v¨n
h¸o gi÷a hai d©n téc. Tõ xa ®Õn nay chóng ta ®Òu tiÕp thu tõ Trung Quèc vÒ
mÉu m· b»ng nhiÒu c¸ch sau ®ã ph¸t triÓn thµnh nh÷ng s¶n phÈm cã nh÷ng
nÐt ®éc ®¸o riªng sinh ®éng vµ phong phó.
Nh÷ng cung ®iÖn nguy nga cña c¸c vua chóa trong c¸c triÒu ®¹i ®Òu
ph¶i sö dông nhiÒu nghÖ nh©n ch¹m kh¾c gç trong kiÕn tróc còng nh tr«ng
trang trÝ néi thÊt.
NghÒ ch¹m kh¾c g...
Ch¬ng1
Tæng Quan
1.1. T×m hiÓu nghÒ ch¹m kh¾c gç
1.1.1. Kh¸i niÖm chung
NghÒ ch¹m kh¾c ë nhiÒu níc trªn t giíi víi phong c¸ch kh¸c
nhau, ë níc ta ck¹m kh¾c lµ mét nghÒ mang tÝnh truyÒn cña nh©n d©n
ta. ®îc h×nh thµnh pt triÓn qua nhiÒu thêi ®¹i kinh nghiÖm ®îc
truyÒn ®êi nµy sang ®êi kh¸c ®Ó chÕ t¸c c¸c s¶n phÈm mang nh÷ng
nÐt ®Æc trngv¨n ho¸ d©n téc, víi viÖc dông nguyªn liÖu, thñ ph¸p ch¹m
kh¾c tÝnh truyÒn thèng riªng. Trong nghÒ ch¹m kh¾c gç, phÊn lín dïng
c«ng thñ c«ng nh chµng t¸ch, c¸c lo¹i ®ôc... To¹ ra c¸c bøc v¨n hoa, phï
®iªu, lÌo, bÖ tñ chÌ, bÖ sËp, tîng ngêi, con gièng...
NghÒ ch¹m kh¾c nghÒ d©n gi· nhng còng nghÒ thuËt t¹o ra
nh÷ng s¶n phÈm võa cã gi¸ tsö dông hµng ngµy, võa cã gi¸ trÞ thÈm mü gãp
phÇn n©ng cao gi¸ trÞ dông cña trong nÒn kinh quèc d©n n©ng cao
chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n.
Ngoµi nh÷ng s¶n phÈm ch¹m kh¾c thuÇn tuý b»ng ®ôc, ch¹m nhiÒu
lo¹i s¶n phÈm méc ch¹m kh¾c ®îc kÕt hîp víi kh¶m hay c«ng nghÖ
trang søc b»ng s¬n mµi rÊt ®Æc c. C¸c s¶n phÈm ch¹m kh¾c rÊt ®a d¹ng
phong phó, phÇn lín nh÷ng ®å dïng hay nh÷ng ®å vËt trang trÝ kh«ng
gian néi thÊt cã tÝnh thÈm mü ®¹ec biÖt t¹o ra trang träng mµ con ng¬u×
c¶m nhËn ®îc.
HiÖn nay nghÒ ch¹m kh¾c ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ c¸c vËt dông nh
giêng, tñ, bµn nghÕ còng nh c¸c mÆt hµng kh¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ ®ang xu
híng ph¸t triÓn t¬ng ®èi m¹nh t¹i mtj lµng nghÒ nhiÒu s¶n xuÊt
trªn c¶ níc.
1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nghÒ ch¹m kh¾c gç
1.1.2.1. NghÒ ch¹m kh¾c gç trongh c¸c giai ®o¹n lÞch sö tríc ®©y
NghgÒ ch¹m kh¾c mét nghÒ l©u ®êi nhiÒu nrts truyÒn
thèng cña d©n téc. ®îc ph¸t triÓn qua nhiÒu thêi ®¹i ®Æc biÖt tõ ®êi nhµ
®Õn nay cßn lu truyÒn l¹i nhiÒu t¸c phÈm ch¹m kh¾c cã gi¸ trÞ. NhiÒu ®×nh
1
Đồ án tốt nghiệp nghành chế biến gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp nghành chế biến gỗ - Người đăng: Nhật Thực
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp nghành chế biến gỗ 9 10 899