Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Boy Quyết Thuận
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2152 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TS. Lê Quốc Tuấn
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM

Chương 4

ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG
4.1.

Nền tảng độc chất học môi trường

Các khu công nghiệp và nông nghiệp thường xuyên sử dụng nhiều loại
hóa chất cùng với chất thải hóa học phát sinh từ khu chế xuất được thải vào môi
trường. Các loại khí thải phát tán trong không khí; chất thải lỏng hòa tan vào các
nguồn tiếp nhận và được vận chuyển xa nguồn thải một cách nhanh chóng. Giống
như các chất diệt cỏ và các hóa chất nông nghiệp khác làm thay đổi sản lượng
nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong thực tế, lợi nhuận từ việc sử dụng các loại hóa
chất cho phát triển công nghiệp thường có ảnh hưởng không tốt đến môi trường.
Việc sử dụng các chất diệt côn trùng có thể làm cho cá và chim chết hàng loạt.
Ngoài ra ảnh hưởng của các độc tố phát sinh trong quá trình sử dụng, các loại
hóa chất còn gây ảnh hưởng đến đời sống hoang dã và trong nhiều trường hợp có
thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và cộng đồng. Điều này đã gióng
lên một hồi chuông cảnh báo về tác hại của các hóa chất được sử dụng. Do đó đã
có một vài khuyến cáo đưa ra nhằm điều tiết và hạn chế việc thải các hóa chất
vào môi trường. Việc thải hóa chất vào trong môi trường đòi hỏi có một sự hiểu
biết về thuộc tính của độc chất và hậu quả chúng đối với môi trường. Từ đó
ngành độc chất học môi trương ra đời.
Độc chất học môi trường là ngành khoa khoa học nghiên cứu “số phận”
và ảnh hưởng các hóa chất trong môi trường. Cho dù, định nghĩa này đầu tiên đề
cập đến các hóa chất tự nhiên có trong môi trường, độc chất học môi trường về
cơ bản kết hợp với ngành hóa môi trường nghiên cứu về các hợp chất do con
người tạo ra. Độc chất học môi trường có thể chia ra thành 2 chuyên ngành: độc
chất học sức khỏe môi trường và độc chất học sinh thái. Độc chất học sức khỏe
môi trường là ngành nghiên cứu ảnh hưởng của các hóa chất lên sức khỏe con
người, trong khi độc chất học sinh thái tập trung vào ảnh hưởng của độc chất môi
trường lên hệ sinh thái và các cấu thành của hệ sinh thái. Đánh giá ảnh hưởng
độc tính của các hóa chất lên con người có liên quan đến việc sử dụng các mẫu
sinh vật chuẩn (vd. chuột) cũng như các đánh giá về sự phát nhiễm của cộng
đồng bị phơi nhiễm (vd. nông dân và công nhân). Trái lại, độc học sinh thái liên
quan đến ngành nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất lên nhiều loại sinh vật cấu
thành nên hệ sinh thái từ vi sinh vật cho đến động vật ăn thịt. Hơn nữa, để có một

TS. Lê Quốc Tuấn
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM

...
TS. Lê Quc Tun
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, ĐH Nông Lâm TP.HCM
Chương 4
ĐỘC CHT HC MÔI TRƯỜNG
4.1. Nn tng độc cht hc môi trường
Các khu công nghip và nông nghip thường xuyên s dng nhiu loi
hóa cht cùng vi cht thi hóa hc phát sinh t khu chế xut được thi vào môi
trường. Các loi khí thi phát tán trong không khí; cht thi lng hòa tan vào các
ngun tiếp nhn và được vn chuyn xa ngun thi mt cách nhanh chóng. Ging
như các cht dit c và các hóa cht nông nghip khác làm thay đổi sn lượ
ng
nông nghip và lâm nghip. Trong thc tế, li nhun t vic s dng các loi hóa
cht cho phát trin công nghip thường có nh hưởng không tt đến môi trường.
Vic s dng các cht dit côn trùng có th làm cho cá và chim chết hàng lot.
Ngoài ra nh hưởng ca các độc t phát sinh trong quá trình s dng, các loi
hóa cht còn gây nh hưởng đến đời sng hoang dã và trong nhiu trường hp có
th gây nh h
ưởng xu đến sc khe con người và cng đồng. Điu này đã gióng
lên mt hi chuông cnh báo v tác hi ca các hóa cht được s dng. Do đó đã
có mt vài khuyến cáo đưa ra nhm điu tiết và hn chế vic thi các hóa cht
vào môi trường. Vic thi hóa cht vào trong môi trường đòi hi có mt s hiu
biết v thuc tính c
a độc cht và hu qu chúng đối vi môi trường. T đó
ngành độc cht hc môi trương ra đời.
Độc cht hc môi trường là ngành khoa khoa hc nghiên cu “s phn”
nh hưởng các hóa cht trong môi trường. Cho dù, định nghĩa này đầu tiên đề
cp đến các hóa cht t nhiên có trong môi trường, độc cht hc môi trường v
cơ bn kết hp vi ngành hóa môi trường nghiên cu v các h
p cht do con
người to ra. Độc cht hc môi trường có th chia ra thành 2 chuyên ngành: độc
cht hc sc khe môi trường và độc cht hc sinh thái. Độc cht hc sc khe
môi trường là ngành nghiên cu nh hưởng ca các hóa cht lên sc khe con
người, trong khi độc cht hc sinh thái tp trung vào nh hưởng ca độc cht môi
trường lên h sinh thái và các cu thành ca h sinh thái. Đánh giá nh h
ưởng
độc tính ca các hóa cht lên con người có liên quan đến vic s dng các mu
sinh vt chun (vd. chut) cũng như các đánh giá v s phát nhim ca cng
đồng b phơi nhim (vd. nông dân và công nhân). Trái li, độc hc sinh thái liên
quan đến ngành nghiên cu nh hưởng ca độc cht lên nhiu loi sinh vt cu
thành nên h sinh thái t vi sinh vt cho đến động vt ăn tht. Hơn na,
để có mt
ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Boy Quyết Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG 9 10 647