Ktl-icon-tai-lieu

Độc học

Được đăng lên bởi dkm1122b
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 4332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Khái niệm về độc chất học
Ng{y nay, môi trường đang có những thay đổi bất lợi cho con người, đặc biệt là những yếu tố
mang tính tự nhiên như đất, nước, không khí, hệ thực vật, động vật. Tình trạng môi trường
thay đổi và bị ô nhiễm theo chiều hướng xấu đang diễn ra trên phạm vi mỗi quốc gia cũng như
trên phạm vi toàn cầu. Sự ô nhiễm môi trường l{ l{m thay đổi tính chất của môi trường, vi
phạm tiêu chuẩn môi trường, l{m thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp tới c|c đặc tính vật lý, hóa
học, sinh học... của bất kì thành phần n{o trong môi trường. Chất gây ô nhiễm chính là nhân tố
l{m cho môi trường trở nên độc hại hoặc có tiềm năng g}y tổn hại đến sức khỏe của con người
và sinh vật trong môi trường đó. Sau đ}y, 10 vấn đề được cả thế giới quan tâm nhất về môi
trường:
- Lỗ thủng tầng ô zon ng{y c{ng mở rộng
- Biến đổi khí hậu to{n cầu
- Bùng nổ d}n số
- Sự suy giảm t{i nguyên rừng
- Ô nhiễm biển v{ c|c đại dương
- Sự suy giảm t{i nguyên nước ngọt
- Ô nhiễm đất v{ hiện tượng sa mạc hóa
- Suy giảm đa dạng sinh học
- Sự cạn kiệt c|c nguồn t{i nguyên kho|ng sản
- R|c thải gia tăng.
Vì thế, hiện tại con người đ~, đang v{ sẽ quan t}m đến sự t|c động của ô nhiễm môi
trường đối với sức khỏe cộng đồng, bởi vì ngo{i sự l}y lan c|c bệnh truyền nhiễm (dịch tả,
thương h{n) do vi sinh vật g}y ra, những bệnh nguy hiểm như ung thư, AIDS, qu|i thai, c|c dị
tật bẩm sinh ở trẻ do c|c chất độc hại trong môi trường đ~ xuất hiện v{ ng{y c{ng gia tăng ở
nhiều nơi trên thế giới.
Tác nhân gây ô nhiễm là những chất, những nguyên tố hóa học có t|c động v{o môi trường
l{m cho môi trường từ trong sạch trở nên độc hại. Những tác nh}n n{y thường được gọi khái
quát là "chất ô nhiễm". Chất ô nhiễm có thể là chất rắn (rác, phế thải rắn...), chất lỏng (các dung
dịch hóa chất, chất thải của công nghiệp dệt nhuộm, chế biến thực phẩm...), chất khí (SO2 từ
núi lửa, CO2, NO2 trong khói thải của xe hơi, CO trong khói bếp, lò gạch...), các kim loại nặng
như Pb, Cu, Hg… Các chất n{y đồng thời t|c động vào cây trồng, v{o động vật, làm suy giảm sự
phát triển của mọi sinh vật, mạnh hơn có thể làm chết. Không khí đô thị thường vừa bị bụi đất,
bụi xi măng, khí SO2, NO2 trong khói xe, mùi hôi thối cống rãnh bốc lên, cộng với tiếng ồn, từ
trường quá mức cho phép, gây tổn hại sức khỏe con người, thậm chí gây chết người.
Như vậy, x~ hội c{ng ph|t triển, công nghiệp hóa c{ng nhanh thì tỷ lệ chất thải độc hại từ
sản xuất công nghiệp v{ những ảnh hưởng bất lợi từ c|c hoạt động của con...
-1-
T S V CHUNG
1.1. Khái nim v c cht hc
i bt lc bit nhng yu t
mang tính t c, không khí, h thc vng vt. Tình trng
i và b ô nhim theo ching xn ra trên phm vi mi qu
trên phm vi toàn cu. S ô nhii tính cht cng, vi
phm tiêu chui trc tip hoc gián tip tc tính vt lý, hóa
hc, sinh hc... ca bt kì thành phng. Cht gây ô nhim chính là nhân t
ng tr c hi hoc có tin hn sc khe ci
sinh v  c c th gii quan tâm nht v môi
ng:
- 
- 
- 
- 
-  
- 
- óa
- 
- 
- .
th, hin ti                
 



Tác nhân gây ô nhim là nhng cht, nhng nguyên t hóa hng
ng t trong sch tr c hi. Nhng tác c gi khái
quát là "cht ô nhim". Cht ô nhim có thcht rn (rác, ph thi rn...), cht lng (các dung
dch hóa cht, cht thi ca công nghip dt nhum, ch bin thc phm...), cht k(SO
2
t
núi la, CO
2
, NO
2
trong khói thi cp, gch...), các kim loi nng
  Các chng thng vào cây trng vt, làm suy gim s
phát trin ca mi sinh vt, m làm ch ng va b bt,
b
2
, NO
2
trong khói xe, mùi hôi thi cng rãnh bc lên, cng vi ting n, t
ng quá mc cho phép, gây tn hi sc khe coi, thm chí gây chi.
y, 




Độc học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Độc học - Người đăng: dkm1122b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Độc học 9 10 253