Ktl-icon-tai-lieu

Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát

Được đăng lên bởi bichthaocnmt-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1963 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại bãi cát bồi Ninh Quý

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN......................................................4
1.1 Thông tin chung.....................................................................................................4
1.2. Cơ sở để lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.............................................4
1.2.1 Các văn bản pháp luật......................................................................................4
1.2.2 Tài liệu cơ sở....................................................................................................5
1.2.3. Tổ chức thực hiện lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường............................5
1.3. Vị trí địa lý............................................................................................................5
1.3.1. Vị trí địa lý của dự án......................................................................................5
1.3.2. Địa hình...........................................................................................................5
1.3.3. Điều kiện về khí tượng – thủy văn..................................................................5
1.3.4. Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực mỏ..............................................................6
1.4. Mục tiêu của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường............................................7
1.4.1. Mục tiêu chung................................................................................................7
1.4.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................................7
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.................8
1. Khái quát chung về khu vực khai thác khoáng sản...............................................8
1.1. Đặc điểm hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản...........................8
1.2 Khái quát về khu mỏ.............................................................................................8
2. Phương pháp khai thác...........................................................................................8
2.1. Trình tự và Công nghệ khai thác.......................................................................8
2.2. Thiết bị khai thác:................................................................................................8
3. Hiện trạng môi tr...
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường tại bãi cát bồi Ninh Quý
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................3
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN......................................................4
1.1 Thông tin chung.....................................................................................................4
1.2. Cơ sở để lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.............................................4
1.2.1 Các văn bản pháp luật......................................................................................4
1.2.2 Tài liệu cơ sở....................................................................................................5
1.2.3. Tổ chức thực hiện lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường............................5
1.3. Vị trí địa lý............................................................................................................5
1.3.1. Vị trí địa lý của dự án......................................................................................5
1.3.2. Địa hình...........................................................................................................5
1.3.3. Điều kiện về khí tượng – thủy văn..................................................................5
1.3.4. Đặc điểm kinh tế xã hội khu vực mỏ..............................................................6
1.4. Mục tiêu của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường............................................7
1.4.1. Mục tiêu chung................................................................................................7
1.4.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................................7
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TÁC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN.................8
1. Khái quát chung về khu vực khai thác khoáng sản...............................................8
1.1. Đặc điểm hình, địa mạo của khu vực khai thác khoáng sản...........................8
1.2 Khái quát về khu mỏ.............................................................................................8
2. Phương pháp khai thác...........................................................................................8
2.1. Trình tự và Công nghệ khai thác.......................................................................8
2.2. Thiết bị khai thác:................................................................................................8
3. Hiện trạng môi trường.............................................................................................8
3.1. Hiện trạng môi trường không khí :....................................................................8
3.2. Hiện trạng môi trường nước :.............................................................................9
4. Các biện pháp, các công trình bảo vệ môi trường đã thực hiện...........................9
4.1. Khống chế ô nhiễm bụi........................................................................................9
4.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn..........................................................................10
CHƯƠNG III. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG................11
1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG...............11
2. NỘI DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG...........................................11
2.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.........................................................11
2.2. Khối lượng công việc thực hiện........................................................................12
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...............13
Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Hoàng Long - ĐT: 068.3922665 - 3826797 Trang 1
Địa chỉ: 2A, Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phan Rang – Tháp Chàm
Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát - Người đăng: bichthaocnmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ cát 9 10 470