Ktl-icon-tai-lieu

Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt

Được đăng lên bởi Nguyễn Tự Ánh
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA
VÀ BÒ THỊT

ĐỊA ĐIỂM

: LÂM ĐỒNG

CHỦ ĐẦU TƢ :

Lâm Đồng - Tháng 10 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA
VÀ BÒ THỊT
CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Lâm Đồng - Tháng 10 năm 2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 5
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 5
II.1.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô ................................................................................. 5
II.1.2. Chính sách phát triển ........................................................................................... 5
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 6
II.2.1. Tình hình chăn nuôi bò ở tỉnh Lâm Đồng ............................................................ 6
II.2.2. Môi trƣờng thực hiện dự án .................................................................................. 7
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ ............................................................................. 10
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................... 11
III.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................... 11
III.2. Địa hình ............................................................................................................... 12
III.3. Khí hậu ................................................................................................................ 12
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ......................................................................... 12
III.4.1. Hiện trạn...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA
VÀ BÒ THỊT
ĐỊA ĐIỂM : LÂM ĐỒNG
CHỦ ĐẦU TƢ :
Lâm Đồng - Tháng 10 năm 2012
Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt - Người đăng: Nguyễn Tự Ánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt 9 10 140