Ktl-icon-tai-lieu

Dự án chọn giống có sự tham gia của nông dân ở ĐBSCL (PPB-participatory plant breeding) (Huỳnh Quang Tín)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DỰ ÁN
CHỌN GIỐNG CÓ SỰ THAM GIA
NÔNG DÂN Ở ĐBSCL

(PPB-participatory plant breeding)
2000-2004
Huỳnh Quang Tín
Viện HTCT-DHCT

Sản xuất và tiêu thụ gạo trên thế giới

430
410
390
370
350
330
95

96

97

98

San luong

99

'00

'01

Tieu thu

'02

'03

'04 f

Cân đối lương thực
Khu vöïc

Nhu caàu
1995 2025

Saûn löôïng
1995 2025

Caân ñoái
1995 2025

Ñoâng AÙ
Ñoâng Nam AÙ
Nam AÙ
Taây vaø Nam Phi
Caän Sahara
Chaâu Myõ Latin
Nöôùc phaùt triển

146.2
82.9
103.1
7.51
9.78
14.96
35.1

140.3
87.7
106.7
5.18
6.58
13.64
35.07

-2.27
4.75
3.43
-2.33
-3.21
-1.32
-0.31

158.2
117.1
161.7
14.45
22.23
25.22
49.03

154.8
131.6
161.2
9.86
16.31
23.98
49.03

-3.48
14.57
-0.46
-4.58
-5.91
-1.24
0

Sản lượng lúa các nước Châu Á
2002
Thế giới
Trung Quốc
AÁn Ñoä
Indonesia
Bangladesh
Viet Nam
Thaùi Lan
Mieán Ñieän
Philippines
Brazil
Hoa Kyø
Pakistan

2003

2004

576.1
176.3
113.6
51.5
38.2
34.4
25.6
22.8
13.0
10.6
9.6
6.7

591.2
167.5
133.5
51.8
39.9
34.7
26.8
24.6
13.5
10.4
9.0
6.9

608.0
173.6
136.0
53.0
41.0
34.2
27.0
24.6
14.5
11.8
9.8
7.0

Sự thay đổi
của hệ thống sản xuất lúa
1. Cô caáu gioáng luùa
2. Phöông thöùc saûn xuaát
3. Phöông thöùc thu hoaïch vaø toàn tröõ.
4. Phöông thöùc hoã trôï cuûa nhaø nöôùc

Chiến lược cải thiện giống lúa VN
Chất lượng, năng suất cao, ngắn ngày
Giống lúa sống tiết kiệm nước (aerobic rice)
Lúa lai

Cải thiện phương pháp sản xuất giống
- Tăng cường bảo tồn quĩ gene lúa
- Nguyên cứu và ứng dụng kỹ thuật sinh học

Diện tích & Sản lượng lúa VN

22%

1% 3%

24%
Winter-Spring
Summer-Autumn
Summer

Irrigated
Rainfed

49%

Flood prone
Upland
74%
27%

7,449,300ha (2003)

34,518,600 tons (2003)
+ 326,000 tons (2004)

Thực trạng sử dụng
“lúa làm giống”
Tỉ lệ nông dân sử dụng thóc thịt làm giống ở tỉnh Đồng Tháp
(theo Bùi Chí Bửu)

1 vu , 5%
8 vu, 25%

6 vu, 20%

2 vu , 10%

3 vu , 25%
4 vu, 15%

Năng lực sản xuất giống của hệ
thống nhà nước ở ĐBSCL
• ĐBSCL

• Tỉnh An Giang
Cơ sở SXG

3

Số cơ sở SXG

30

Diện tích (ha)

2.127

Diện tích (ha)

240

Sản lượng (t)

20.650

Sản lượng (t)

3.500

Nhu cầu (t)

780.000

Nhu cầu (t)

86.000

Đáp ứng (%)

2,5

Đáp ứng (%)

4

MỤC TIÊU DỰ ÁN
(2001-2004)
• Xây dựng mô hình xã hội hoá công tác
giống ở ĐBSCL
– Nâng cao nhận thức và kỹ năng của nông về
nghiên cứu chọn giống lúa và kỹ thuật sản xuất
lúa giống
– Xây dựng mạng lưới cộng đồng sản xuất và
phân phối hạt giống chất lượng phục vụ sản
xuất lúa ở địa phương

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BAN ĐIỀU PHỐI

Nhóm cố vấn kỹ thuật

TỔ GIỐNG

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

...