Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái và heo thịt theo mô hình trại lạnh

Được đăng lên bởi nghicenlantec@gmail.com
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3984 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
VĂN

Công ty TNHH TV-DV môi trường TRỊNH

CÔNG TY TNHH PIGsK5
----------

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI HEO NÁI SINH SẢN VÀ
HEO THỊT THEO MÔ HÌNH TRẠI LẠNH

CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH PIGsK5

CÔNG TY TNHH TV-DV MÔI
TRƯỜNG TRỊNH VĂN

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THUẬN LÂM
TRỊNH VĂN CẦU

Tây Ninh, 03/ 2011
Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường
VĂN

Công ty TNHH TV-DV môi trường TRỊNH

MỞ ĐẦU..........................................................................................................................................6
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
TRƯỜNG..........................................................................................................................................6
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN..............................................................................................................6
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG (ĐTM).....................................................................................................................7
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN..............................................................................................................8
CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.......................................................................................12
1.1. TÊN DỰ ÁN............................................................................................................................12
1.2 TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ...............................................................................................12
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN.................................................................................................12
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.....................................................................................13
Quy trình chăn nuôi heo nái sinh sản..........................................................................................20
CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
KHU VỰC DỰ ÁN.........................................................................................................................23
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN..........................................................................23
2.2. ĐỊA HÌNH VÀ ĐỊA CHẤT...............
 






!"#$#
%&'(

)
*+$,
%!-
.
!
)
!

 !""#$%!&!'()(
1
Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái và heo thịt theo mô hình trại lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái và heo thịt theo mô hình trại lạnh - Người đăng: nghicenlantec@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái và heo thịt theo mô hình trại lạnh 9 10 414