Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Nông Nghiệp Trang Trại VAC Hậu Giang

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI VAC HẬU GIANG

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

:
:

Hậu Giang - Tháng 10 năm 2015

DỰ ÁN TRANG TRẠI VAC-HẬU GIANG

----------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN
TRANG TRẠI VAC HẬU GIANG

CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Hậu Giang – Tháng 10 năm 2015
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

2

DỰ ÁN TRANG TRẠI VAC-HẬU GIANG

----------------------------------------------------------------------------

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ
 Chủ đầu tƣ
:
 Giấy phép ĐKKD
:
 Ngày đăng ký lần 1 :
 Ngày đăng ký lần 3 :
 Đại diện pháp luật
:
 Địa chỉ trụ sở
:
 Ngành nghề chính
:
- Trồng rừng, chăm sóc rừng
- Chăn nuôi
 Vốn điều lệ
: VNĐ (triệu đồng)

Chức vụ

:

I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại VAC Hậu Giang
 Địa điểm xây dựng : Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
 Hình thức đầu tƣ
: Đầu tƣ xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tƣ thành lập.
I.3. Cơ sở pháp lý

Văn bản pháp lý
Luật Đầu Tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm2006;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam, và luật số 32/2013/QH 13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và
hƣớng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanhnghiệp;

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

3

DỰ ÁN TRANG TRẠI VAC-HẬU GIANG

----------------------------------------------------------------------------

Thông tƣ số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 về việc hƣớng dẫn thi
hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DÁN
TRANG TRẠI VAC HẬU GIANG
ĐỊA ĐIỂM :
CHỦ ĐẦU TƢ :
Hậu Giang - Tháng 10 năm 2015
Dự Án Nông Nghiệp Trang Trại VAC Hậu Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Nông Nghiệp Trang Trại VAC Hậu Giang - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Dự Án Nông Nghiệp Trang Trại VAC Hậu Giang 9 10 734