Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG kHU BTTN PÙ HUỐNG NGHỆ AN

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Dù ¸n ®Çu t
Qu¶n lý b¶o vÖ rõng khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Huèng

Pï Huèng lµ ®Þa danh ®· ®îc ghi vµo danh môc hÖ thèng rõng ®Æc dông
ViÖt Nam t¹i QuyÕt ®Þnh sè 194 Q§/H§BT ngµy 25/01/2002 cña Héi ®ång Bé trëng (Nay lµ ChÝnh phñ) vÒ viÖc thµnh lËp Ban qu¶n lý vµ QuyÕt ®Þnh sè
2452/Q§.UB ngµy 11/7/2002 cña UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc Phª duyÖt dù ¸n
®Çu t x©y dùng Khu BTTN Pï Huèng thêi kú 2002 - 2006.
§îc sù gióp ®ì cña UBND tØnh, c¸c ngµnh cÊp tØnh, sù chØ ®¹o cña Chi côc
KiÓm l©m vµ sù gióp ®ì cña chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng, 5 n¨m qua Khu
BTTN Pï Huèng ®· tõng bíc ®îc ®Çu t x©y dùng vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc
®Çu trong c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ rõng. Tuy nhiªn, so víi yªu cÇu nhiÖm vô th×
nguån lùc ®Çu t cho Khu b¶o tån vÉn cha t¬ng xøng víi vÞ trÝ cña Pï Huèng vµ
yªu cÇu qu¶n lý b¶o vÖ rõng, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc rõng ®Æc dông trong chiÕn
lîc ph¸t triÓn 3 lo¹i rõng cña TØnh.
§Ó bæ sung vµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, UBND tØnh ®· ra QuyÕt ®Þnh sè
2901Q§/UBND ngµy 11/8/2006 vÒ viÖc Phª duyÖt ®iÒu chØnh kÐo dµi Dù ¸n ®Çu t
x©y dùng Khu BTTN Pï Huèng cho thêi kú 2006 - 2010, ngµy 12/02/2007 UBND
tØnh cã C«ng v¨n sè 961/UBND.NN vÒ viÖc ®ång ý cho Ban qu¶n lý Khu BTTN
Pï Huèng ®îc lËp Dù ¸n ®Çu t qu¶n lý b¶o vÖ rõng Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï
Huèng.
Dù ¸n ®Çu t QLBVR Khu BTTN Pï Huèng ®îc x©y dùng trªn c¸c sè liÖu,
b¶n ®å cËp nhËt, bæ sung míi nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi nguyªn rõng, kinh tÕ - x· héi
trªn ®Þa bµn, còng nh h¹n chÕ khã kh¨n trong viÖc x©y dùng Khu b¶o tån trong 5
n¨m qua, c¸c yªu cÇu cÊp thiÕt cÇn ®îc ®Çu t cho QLBVR trong thêi gian tíi. Trªn
nÒn t¶ng ®ã, dù ¸n ®Çu t QLBVR Khu BTTB Pï Huèng ch¾c ch¾n sÏ cã tÝnh kh¶
thi cao.
Khi Dù ¸n ®îc triÓn khai thùc hiÖn, c¸c nguån vèn ®Çu t lµ nguån lùc quan
träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ QLBVR, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc. §Ó rõng ®Æc dông
Pï Huèng t¬ng xøng víi vÞ thÕ tiªu biÓu cho hÖ sinh th¸i rõng B¾c Trêng S¬n vµ
vïng T©y - T©y B¾c tØnh NghÖ An.
Dù ¸n cã 3 phÇn chÝnh:
- PhÇn thø nhÊt:
- PhÇn thø hai:
- PhÇn thø ba:

C¸c c¬ së ®Ó lËp Dù ¸n.
Néi dung Dù ¸n.
KÕt luËn - Tån t¹i - KiÕn nghÞ.

2
PhÇn thø nhÊt

C¬ së ®Ó lËp dù ¸n
I- C¬ së ph¸p lý vµ tµi liÖu sö dông

1) C¬ së ph¸p lý:
+ C«ng v¨n sè 961/UBND.NN ngµy 12/02/2007 cña UBND tØnh NghÖ An
vÒ viÖc ®ång ý cho lËp dù ¸n ®Çu t qu¶n lý b¶o vÖ rõng Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï
Huèng.
+ QuyÕt ®Þnh sè 342 Q§/UBND.NN ngµy 25/01/2002 cña UBND tØnh NghÖ
An vÒ viÖc thµnh lËp Ban qu¶n lý Khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Huèng.
+ QuyÕt ®Þnh sè 2452 Q§/UBND ngµy 11/7/2002 c...
Dù ¸n ®Çu t
Qu¶n lý b¶o vÖ rõng khu b¶o tån thiªn nhiªn Pï Huèng
Huèng ®Þa danh ®· ®îc ghi vµo danh môc thèng rõng ®Æc dông
ViÖt Nam t¹i QuyÕt ®Þnh 194 Q§/H§BT ngµy 25/01/2002 cña Héi ®ång tr-
ëng (Nay ChÝnh phñ) viÖc thµnh lËp Ban qu¶n QuyÕt ®Þnh
2452/Q§.UB ngµy 11/7/2002 cña UBND tØnh NghÖ An viÖc Phª duyÖt ¸n
®Çu t x©y dùng Khu BTTN Pï Huèng thêi kú 2002 - 2006.
§îc gióp ®ì cña UBND tØnh, c¸c ngµnh cÊp tØnh, chØ ®¹o cña Chi côc
KiÓm l©m sù gióp ®ì cña chÝnh quyÒn nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng, 5 n¨m qua Khu
BTTN Huèng ®· tõng bíc ®îc ®Çu t x©y dùng ®¹t ®îc nh÷ng kÕt q bíc
®Çu trong c«ng t¸c qu¶n lý b¶o rõng. Tuy nhiªn, so víi yªu cÇu nhiÖm vô th×
nguån lùc ®Çu t cho Khu b¶o tån vÉn cha t¬ng xøng víi trÝ cña Huèng
yªu cÇu qu¶n b¶o rõng, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc rõng ®Æc dông trong chiÕn
lîc ph¸t triÓn 3 lo¹i rõng cña TØnh.
§Ó sung vµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, UBND tØnh ®· ra QuyÕt ®Þnh
2901Q§/UBND ngµy 11/8/2006 viÖc Phª duyÖt ®iÒu chØnh kÐo dµi ¸n ®Çu t
x©y dùng Khu BTTN Huèng cho thêi 2006 - 2010, ngµy 12/02/2007 UBND
tØnh C«ng v¨n 961/UBND.NN viÖc ®ång ý cho Ban qu¶n Khu BTTN
Huèng ®îc lËp ¸n ®Çu t qu¶n b¶o rõng Khu b¶o tån thiªn nhiªn
Huèng.
¸n ®Çu t QLBVR Khu BTTN Huèng ®îc x©y dùng trªn c¸c liÖu,
b¶n ®å cËp nhËt, sung míi nhÊt t×nh h×nh tµi nguyªn rõng, kinh - héi
trªn ®Þa bµn, còng nh h¹n chÕ khã kh¨n trong viÖc x©y dùng Khu b¶o tån trong 5
n¨m qua, c¸c yªu cÇu cÊp thiÕt cÇn ®îc ®Çu t cho QLBVR trong thêi gian tíi. Trªn
nÒn t¶ng ®ã, ¸n ®Çu t QLBVR Khu BTTB Huèng ch¾c ch¾n cã tÝnh kh
thi cao.
Khi ¸n ®îc triÓn khai thùc hiÖn, c¸c nguån vèn ®Çu t nguån lùc quan
träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ QLBVR, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc. §Ó rõng ®Æc dông
Huèng t¬ng xøng víi t tiªu biÓu cho sinh th¸i rõng B¾c Trêng S¬n
vïng T©y - T©y B¾c tØnh NghÖ An.
Dù ¸n cã 3 phÇn chÝnh:
- PhÇn thø nhÊt: C¸c c¬ së ®Ó lËp Dù ¸n.
- PhÇn thø hai: Néi dung Dù ¸n.
- PhÇn thø ba: KÕt luËn - Tån t¹i - KiÕn nghÞ.
1
DỰ ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG kHU BTTN PÙ HUỐNG NGHỆ AN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG kHU BTTN PÙ HUỐNG NGHỆ AN - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
DỰ ÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG kHU BTTN PÙ HUỐNG NGHỆ AN 9 10 288