Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Tổ Hợp Trang Trại Chăn Nuôi HEO

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP
TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH

ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN LƯƠNG SƠN – HUYỆN LẠC THỦY – HUYỆN YÊN
THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

Hòa Bình - Tháng 9 năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN

TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP
TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN SANA
VIỆT NAM
(Chủ tịch HĐQT)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
(Tổng Giám đốc)

ÔNG. NGUYỄN CẢNH DINH

ÔNG. NGUYỄN VĂN MAI

Hòa Bình - Tháng 9 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN SANA
VIỆT NAM
Số: 01/2013/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Hòa Bình, ngày tháng năm 2013

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Kính gửi:
- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
- Sở Công thương tỉnh Hòa Bình
- Uỷ ban Nhân dân huyện Lương Sơn;
- Uỷ ban Nhân dân huyện Lạc Thủy;
- Uỷ ban Nhân dân huyện Yên Thủy;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Quyết định số 10/QĐ-TTg của Thủ tướng v/v phê duyệt "Chiến lược phát triển
chăn nuôi đến năm 2020;
 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Chủ đầu tư kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dự án “Tổ hợp
trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch” với các nội dung chính sau:
 Tên dự án
: Tổ hợp trang trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp sạch;
 Các hợp phần dự án :
+ Hợp phần 1
: Trang trại chăn nuôi lợn nái (bầu) theo hướng công nghiệp
+ Hợp phần 2
: Trang trại chăn nuôi lợn thịt theo hướng công nghiệp
+ Hợp phần 3
: Nhà máy giết mổ lợn (Chế biến thực phẩm)
+ Hợp phần 4
: Hệ thống quầy bán hàng thịt lợn sạch tại các điểm dân c...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
BÁOO ĐẦUXÂY DỰNG DỰ ÁN
TỔ HỢP TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TẬP
TRUNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP SẠCH
ĐỊA ĐIỂM : HUYỆN LƯƠNG SƠN – HUYỆN LẠC THỦY – HUYỆN YÊN
THỦY, TỈNH HÒA BÌNH
Hòa Bình - Tháng 9 năm 2013
Dự Án Tổ Hợp Trang Trại Chăn Nuôi HEO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Tổ Hợp Trang Trại Chăn Nuôi HEO - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Dự Án Tổ Hợp Trang Trại Chăn Nuôi HEO 9 10 640