Ktl-icon-tai-lieu

Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi

Được đăng lên bởi Ngoc Trinh Tran
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP
CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

: TỈNH HÒA BÌNH
:

Hòa Bình - Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ

TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP
CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC
CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Hòa Bình - Tháng 11 năm 2012

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 5
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 5
II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô và chính sách phát triển của đất nƣớc .................................... 5
II.1.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ........................................................................... 7
II.2. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ ............................................................................. 10
CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................... 12
III.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................... 12
III.2. Khí hậu ................................................................................................................ 13
III.3. Địa hình- Thổ nhƣỡng ......................................................................................... 13
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ......................................................................... 13
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ..................................................................................... 13
III.4.2. Hiện trạng thông tin liên lạc............................................................................. 13
III.4.3. Cấp –Thoát nƣớc .............................................................................................. 13
III.5. Nhận...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp T do Hnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU
TRỒNG CÂY DƢỢC LIỆU KẾT HỢP
CHĂN NUÔI THẢ GIA SÚC
ĐỊA ĐIỂM : TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ ĐẦU TƢ :
Hòa Bình - Tháng 11 năm 2012
Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi - Người đăng: Ngoc Trinh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Dự án trồng dược liệu kết hợp chăn nuôi 9 10 817