Ktl-icon-tai-lieu

Dự án trồng hồng tại Thái Nguyên

Được đăng lên bởi hoangsamim
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
Khoa Kinh tế & phát triển nông thôn
…………….…………………

Tên đề tài: “LẬP DỰ ÁN TRANG TRẠI TRỒNG HOA HỒNG”

Giảng viên : Bùi Thị Thanh Tâm
Sinh viên
:Nhóm 6
Lớp

:K45 – PTNT – N02

Khoa

:Kinh tế & PTNT

Thái nguyên ngày 29/9/2015

Nhóm sinh viên thực hiện:
1. Nông Thị Trang (người thuyết trình)
2. Sùng Thị Tâm
3. Bàn Văn Tỉnh
4. Mua Mí Say
5. Hầu Mí Sính
6. Hờ A Giàng
7. Tòng Văn Khoa
8. Triệu Thị Tuyết
9. Ma Thị Chinh
10. Lành Huyền Vang
11. Hoàng Thồng Sam
12. Triệu A Ton

Mục lục
CHƯƠNG I. Phần mở đầu…………………………………………...4
I
II
III
IV

Lời mở đầu……………………………………………………4
Giới thiệu chung về chủ đầu tư dự án………………………..4
Giới thiệu chung về dự án …………………………………..4
Giới thiệu chung về cây hoa Hồng………………………….5

CHƯƠNG II. Mục tiêu của dụ án…………………………………...6
CHƯƠNG III. Địa điểm thực hiện dự án vào điều kiện kinh tế
xã hội tại khu vực thực hiện dự án………………………………...7
I. Địa điểm thực hiện dự án ………………………………………..7
II. Nguồn nước ………………………………………………………7
III. Dân cư……………………………………………………………7
CHƯƠNG IV. Quy mô và nội dung đầu tư dự án…………………8
I.Quy mô đầu tư………………………………………………………8
II. Nội dung đầu tư……………………………………………………8
CHƯƠNG V. Dự kiến hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án

trong một năm hoạt động……………………………………….......10
I. Hiệu quả kinh tế …………………………………………………..10
II. Tác động xã hội – môi trường……………………………………10
CHƯƠNG VI. Kết luận và Kiến nghị……………………………….11
I
II

Kết luận…………………………………………………….11
Kiến nghị…………………………………………………….11
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….13

CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lời mở đầu.
- Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong
vài năm gần đây. Có thể nói việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban Bí thư TW Đảng
(Khoá 4), Nghị quyết 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Tháng 4/1988) về phát huy
vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân đã đặt nền móng cho sự ra đời của kinh tế
trang trại trồng hoa với những thành tựu của công cuộc đổi mới, sản xuất nông
nghiệp có bước phát triển vượt bậc, nhiều hộ nông dân có tích luỹ, đã tạo điều kiện
cho kinh tế trang trại phát triển. Đặc biệt là sau khi luật đất đai ra đời năm 1993, thì
kinh tế trang trại mới có bước phát triển khá nhanh và đa dạng. Việc phát triển kinh
tế trang trại đã đem lại lợi ích to lớn về nhiều mặt, làm thay đổi đáng kể bộ mặt
kinh tế - xã hội.
- Trong những năm đổi mới nhờ chủ trương của Đảng khuyến khích các thành
phần kinh tế trong nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và việc trang trại trả
lại cho hộ nông dân quyền tự chủ về kinh t...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
Khoa Kinh tế & phát triển nông thôn
…………….…………………
Tên đề tài: “LẬP DỰ ÁN TRANG TRẠI TRỒNG HOA HỒNG
Giảng viên : Bùi Thị Thanh Tâm
Sinh viên :Nhóm 6
Lớp :K45 – PTNT – N02
Khoa :Kinh tế & PTNT
Dự án trồng hồng tại Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án trồng hồng tại Thái Nguyên - Người đăng: hoangsamim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Dự án trồng hồng tại Thái Nguyên 9 10 66