Ktl-icon-tai-lieu

DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY

Được đăng lên bởi hungtu
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dù ¸n trång rõng thay thÕ n¬ng rÉy trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An giai ®o¹n 2009- 2015

phÇn thø nhÊt

c¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng dù ¸n
I. C¨n cø ph¸p lý
Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn
miền núi và vùng sâu, vùng xa.
Chỉ thị số 36/2000/CT-BNN-KL ngày 6/4/2000 của Bộ trưởng Bộ nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy.
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho
hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật
đất đai.
Quy trình các bước lập dự án đầu tư quy định tại Nghị định số
16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây
dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005.
Văn bản số 23/BNN-LN ngày 06/01/2006 về việc xây dựng đề án hỗ trợ
lương thực để trồng rừng thay cho sản xuất nương rẫy.
Nghị định số 23/CP ngày 3/3/2006 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và
phát triển rừng.
Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC- BNN & PTNT ngày 06/4/2006
hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động
khuyến nông, khuyến ngư.
Quyết định số 210/2006/QĐ- TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư
phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010.
Quyết đinh số 18/2007/QĐ- TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt nam giai đoạn 2006 –
2020.
Quyết định số 33/2007/QĐ- TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc
thiểu số giai đoạn 2007-2010.
Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục
giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng
đồng dân cư thôn.
Quyết định số 100/2007/QĐ- TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ- TTg ngày 29/7/1998

§¬n vÞ t vÊn: §oµn §iÒu tra Quy ho¹ch L©m nghiÖp NghÖ An, th¸ng 03 n¨m 2009

1

Dù ¸n trång rõng thay thÕ n¬ng rÉy trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An giai ®o¹n 2009- 2015

về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu
ha rừng.
Quyết định 147/2007/QĐ-T...
Dù ¸n trång rõng thay thÕ n¬ng rÉy trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An giai ®o¹n 2009- 2015
phÇn thø nhÊt
c¸c c¨n cø ®Ó x©y dùng dù ¸n
I. C¨n cø ph¸p lý
Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - hội các đặc biệt khó khăn
miền núi và vùng sâu, vùng xa.
Chỉ thị s 36/2000/CT-BNN-KL ngày 6/4/2000 của Bộ trưởng Bộ nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy.
Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất, nhà ở nước sinh hoạt cho
hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.
Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật
đất đai.
Quy trình các bước lập dự án đầu quy định tại Nghị định số
16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ v Quản dự án đầu xây
dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ- CP ngày 29/9/2006 về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005.
Văn bản s 23/BNN-LN ngày 06/01/2006 v việc xây dựng đ án h trợ
lương thực để trồng rừng thay cho sản xuất nương rẫy.
Nghị định số 23/CP ngày 3/3/2006 về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ
phát triển rừng.
Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC- BNN & PTNT ngày 06/4/2006
hướng dẫn việc quản sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động
khuyến nông, khuyến ngư.
Quyết định số 210/2006/QĐ- TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu
phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010.
Quyết đinh số 18/2007/QĐ- TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt nam giai đoạn 2006
2020.
Quyết định số 33/2007/QĐ- TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ
về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cho đồng bào dân tộc
thiểu số giai đoạn 2007-2010.
Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục
giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng
đồng dân cư thôn.
Quyết định số 100/2007/QĐ- TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 661/QĐ- TTg ngày 29/7/1998
§¬n vÞ t vÊn: §oµn §iÒu tra Quy ho¹ch L©m nghiÖp NghÖ An, th¸ng 03 n¨m 2009
1
DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY - Người đăng: hungtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
DỰ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ NƯƠNG RẪY 9 10 608