Ktl-icon-tai-lieu

Dự thảo luật thú y

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
Luật số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2012/QH13

DỰ THẢO 6
LUẬT THÚ Y
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Thú y.
CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động thú y nhằm bảo vệ sức khỏe động vật trên
cạn và động vật thủy sản (sau đây gọi chung là động vật), phát triển chăn nuôi
bền vững, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường và hệ sinh thái; trách nhiệm
của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thú y tại Việt
Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động thú y bao gồm:
a) Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; xây dựng vùng, cơ
sở an toàn dịch bệnh động vật; khống chế, thanh toán một số bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm ở động vật;
b) Kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ
động vật, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú
y; giám sát vệ sinh thú y sản phẩm động vật;
c) Kinh doanh thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, sản phẩm cải tạo, xử lý
môi trường nuôi thủy sản (sau đây gọi chung là thuốc thú y);
d) Hành nghề thú y và các hoạt động khác có liên quan đến thú y.
2. Động vật trên cạn là các loài thú, cầm, bò sát, ong, tằm, giun, một số
loài côn trùng khác được nuôi, săn bắt.
3. Động vật thủy sản là các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm; các loài
lưỡng cư; động vật có vú sống dưới nước, các loài động vật thủy sinh khác được
nuôi, đánh bắt .
1

4. Sản phẩm động vật trên cạn là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật
trên cạn, bao gồm thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh dịch,
phôi động vật, huyết, nội tạng, da, lông, xương, sừng, ngà, móng và các sản
phẩm khác.
5. Sản phẩm động vật thủy sản là động vật thủy sản ở dạng nguyên con
hoặc đã qua sơ chế, chế biến, phôi, trứng, tinh trùng của động vật thủy sản và
các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật thủy sản.
6. Sơ chế sản phẩm động vật là việc làm sạch, pha lóc, phân loại, đông
lạnh, ướp muối, phơi tái, phơi khô, sấy, đóng gói sản phẩm động vật được thực
hiện sau giết mổ hoặc đánh bắt động vật.
7. Chế biến sả...
QUỐC HỘI
Luật số: /2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ THẢO 6
LUẬT THÚ Y
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật Thú y.
CHƯƠNG I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động thú y nhằm bảo vệ sức khỏe động vật trên
cạn động vật thủy sản (sau đây gọi chung động vật), phát triển chăn nuôi
bền vững, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường hệ sinh thái; trách nhiệm
của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thú y.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với các quan, tổ chức, nhân Việt Nam
quan, tổ chức, nhân nước ngoài hoạt động liên quan đến thú y tại Việt
Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hoạt động thú y bao gồm:
a) Phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; y dựng vùng,
sở an toàn dịch bệnh động vật; khống chế, thanh toán một số bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm ở động vật;
b) Kiểm dịch, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ
động vật, chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú
y; giám sát vệ sinh thú y sản phẩm động vật;
c) Kinh doanh thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, chế
phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, sản phẩm cải tạo, xử
môi trường nuôi thủy sản (sau đây gọi chung là thuốc thú y);
d) Hành nghề thú y và các hoạt động khác có liên quan đến thú y.
2. Động vật trên cạn các loài thú, cầm, sát, ong, tằm, giun, một số
loài côn trùng khác được nuôi, săn bắt.
3. Động vật thủy sản các loài cá, giáp xác, động vật thân mềm; các loài
lưỡng cư; động vật có vú sống dưới nước, các loài động vật thủy sinh khác được
nuôi, đánh bắt .
1
Dự thảo luật thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự thảo luật thú y - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Dự thảo luật thú y 9 10 170