Ktl-icon-tai-lieu

Dược liệu thú y

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Tuyên
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƢỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA: THÚ Y

ĐỀ CƯƠNG HỌC KỲ 6 NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: DƯỢC LIỆU HỌC THÚ Y
Câu 1: Nguồn gốc thuốc: nêu các cách phân loại dược liệu? Cho VD cụ thể (6 cách)?
Trả lời:
- Thời nguyên thủy, tổ tiên ta đã biết cách phân loại cây độc với cây làm thuốc và cây làm
thức ăn.
+ Kinh nghiệm tích lũy dần dần, loài người biết lợi dụng cây để làm thức ăn, sử dụng cây
thuốc phòng trị bệnh và những cây độc dùng trong săn bắn hay chống giặc ngoại bang.
- Việc phát minh cây thuốc đã có từ thời thượng cổ khi đấu tranh với thiên nhiên, tìm thức
ăn mà có.
1. Các cách phân loại dược liệu:
a. Dựa vào nguồn gốc:
- Thuốc nam gia truyền: trị bệnh theo kinh nghiệm cha truyền con nối để tồn tại và phát
huy, không hay ít biết lý luận khoa học tồn tại ở các vùng dân tộc ít người.
- Lương y được đào tạo: có hiểu biết cơ bản về nội dung y lý, khoa học, thường tồn tại
trong khu đô thị, được học và đào tạo nghiêm chỉnh.
b. Dựa vào tác dụng dược lý:
- Dược liệu có tác dụng ở đường tiêu hóa: thảo quyết minh,
- Dược liệu có tác dụng ở đường hô hấp
- Dược liệu có tác dụng kháng sinh thực vật: cây tỏi
- Dược liệu có tác dụng trị nội ngoại kí sinh trùng:
c. Dựa vào cường độ tác dụng (độc tính) của dược liệu:
- Dược liệu độc bảng A: ba đậu sống, mã tiền sống, phụ tử sống, ô dầu, thạch tín, thiềm tô,
hoàng nàng, mã tiền, thạch tín, ban miêu, thiềm tô, cà độc dược, thông thiên, trúc đào.
- Dược liệu độc bảng B: ba đậu chế, hoàng màn chế, mã tiền chế, hùng hoàng, chu sa, kinh
phấn, thủy ngân, lưu huỳnh, phụ tử chế (muối 6 tháng),..
d. Nguồn gốc dược liệu: Có nguồn gốc từ thực vật, động vật.
- Dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên hoàn toàn: dựa vào thiên nhiên mà khai thác hoàn
toàn: thực vật, động vật,…
- Dược liệu do con người sản xuất ra.
Câu 2: Mục đích và nguyên tắc thu hái dược liệu?
Trả lời:
1. Mục đích thu hái dược liệu:
- Chủ động nguồn thuốc trong điều trị.
SV: LƢƠNG QUỐC HƢNG

1

Email: lqhungtyak53@gmail.com

TRƢỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA: THÚ Y

+ Nguyên liệu dùng làm thuốc chỉ sinh trưởng và phát triển theo từng mùa, không phải lúc
nào cũng có được nguyên liệu tươi dùng trong phòng, trị bệnh được.
+ Đặc biệt hoạt chất có trong vị thuốc cũng không phân bố đều trong tất cả các bộ phận
hay tồn tại trong cả 4 mùa.
- Tác dụng quyết định đến công tác điều trị tốt hay không tốt.
+ Hái lá làm thuốc không đúng mùa vụ, không đúng quy cách, có khi hoàn toàn không có
tác dụng chữa bệnh vì không có hoạt chất cần dùng. VD: ma hoàng thu hái khi đã có gió
mùa đông bắc ...
TRƢỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP NI KHOA: THÚ Y
SV: LƢƠNG QUỐC HƢNG Email: lqhungtyak53@gmail.com
1
ĐỀ CƯƠNG HỌC K 6 NĂM HC 2010 2011
MÔN: DƯỢC LIU HC THÚ Y
Câu 1: Ngun gc thuc: nêu các cách phân loi dược liu? Cho VD c th (6 cách)?
Tr li:
- Thi nguyên thy, t tiên ta đã biết cách phân loiy độc vi y làm thuc và cây m
thức ăn.
+ Kinh nghim tích lũy dần dần, loài người biết li dụng cây để làm thức ăn, s dng cây
thuc phòng tr bnh và những cây độc dùng trong săn bắn hay chng gic ngoi bang.
- Vic phát minh cây thuốc đã có từ thời thượng c khi đấu tranh vi thiên nhiên, tìm thc
ăn mà có.
1. Các cách phân loi dược liu:
a. Da vào ngun gc:
- Thuc nam gia truyn: tr bnh theo kinh nghim cha truyn con nối để tn ti và phát
huy, không hay ít biết lý lun khoa hc tn ti các vùng dân tộc ít người.
- Lương y được đào to: có hiu biết cơ bản v ni dung y lý, khoa học, tng tn ti
trong khu đô thị, được học và đào to nghiêm chnh.
b. Da vào tác dụng dược lý:
- c liu có tác dng đường tiêu hóa: tho quyết minh,
- c liu có tác dng đường hô hp
- c liu có tác dng kháng sinh thc vt: cây ti
- c liu có tác dng tr ni ngoi kí sinh trùng:
c. Dựa vào cường độ tác dụng (độc tính) của dược liu:
- c liệu độc bng A: ba đậu sng, mã tin sng, ph t sng, ô du, thch tín, thim tô,
hoàng nàng, mã tin, thch tín, ban mu, thim tô, cà độc dược, thông thiên, trúc đào.
- c liệu độc bng B: ba đậu chế, hoàng màn chế, mã tin chế, hùng hoàng, chu sa, kinh
phn, thy ngân, lưu huỳnh, ph t chế (mui 6 tháng),..
d. Ngun gốc dược liu: Có ngun gc t thc vật, động vt.
- c liu có ngun gc thiên nhiên hoàn toàn: da vào thiên nhiên mà khai thác hoàn
toàn: thc vật, động vt,…
- c liệu do con người sn xut ra.
Câu 2: Mục đích và nguyên tắc thu hái dược liu?
Tr li:
1. Mục đích thu hái c liu:
- Ch động ngun thuốc trong điều tr.
Dược liệu thú y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dược liệu thú y - Người đăng: Nguyễn Văn Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Dược liệu thú y 9 10 238