Ktl-icon-tai-lieu

Dược lý

Được đăng lên bởi Lá Dại
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI DƯỢC LÝ
I/ Chọn câu đúng nhất:
1. Có thể dùng thuốc ... để trị chậm lên giống cho bò:
a. Progesterone

b. PGF2α

c. cả hai đều được d. cả hai đều ko được

2. Thuốc n{o dưới đ}y l{ chất giải đặc hiệu cho ngộ độc hóa chất
chống đông khô ethylenglycol
a/ Atropine b/ piridoxin c/ ethanol

d/ N-acetycystein

3. Albendazole là thuốc trị
a. nhiễm sán dây

b. nhiễm giun tròn c. a v{ b đúng

d. a và b sai

4. Oxtetraxycline là kháng sinh có thể dùng để điều trị
a. bệnh viêm vú ở bò sữa do vk Gram + gây ra
b. bệnh tiêu chảy ở heo do vk Gram - gây ra
c. bện viêm đường hô hấp ở gia cầm do mycoplasma gây ra
d. cả a, b, c đều đúng

5. Kháng sinh trong nhóm quinolone có hiệu quả chống
Pseudomonas aeruginosa là:
a. norfloxacin

b. flumequin

c. ciprofloxacin

d. nalidixic acid

6. Kh|ng sinh n{o dưới đ}y thường chỉ được dùng tại chỗ:
a. polymyxin B

b. penicillin G

c. doxycycline

d. Kanamycin

7. Sulfonamide ức chế tiến trình n{o dưới đ}y
a. Biến tetrahydrofolic acid thành
dihydrofolic acid
b. Biến folic acid thành folinic acid

8. Cấu trúc hóa học Kháng sinh Tylosine.

c. Tổng hợp DNA
d. Tổng hợp folic
acid

II/ Kết hợp số và chữ của 2 cột.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

t1/2
U.I
EDTA
NSAID
ppm
ADI
PGE
???

a) phần triệu
b) Chất trung gian trong viêm gây dãn mạch và lôi kéo bạch
cầu
c) Lượng ăn v{o h{ng ng{y chấp nhận được
d) Thuốc kháng viêm không steroid
e) bơm nhũ tuyến
f) Thời gian bán thải
g) Chất kh|ng đông dùng trong phòng thí nghiệm
h) đơn vị quốc tế

đáp án: 1/ f 2/ h 3/ g

4/ d 5/ a

6/ c

7/ b 8/ e

III/ chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Epinephrine kéo dài tác dụng của thuốc tê do gây co mạch tại chỗ. (Đ)
Hấp thu của thuốc chủ yếu của đường uống là ở dạ dày
(S)
0
Dung dịch sinh lý mặn đẳng trương l{ NaCl 9 /00
(Đ)
Bò không đẻ được và khám thấy cổ tử cung chưa mở, sử dụng oestrogen
tiêm tĩnh mạch .
(Đ)
Dùng pentamidine hoặc piperazine để trị bệnh do Babesia gây ra cho chó
và bò. (S)
Ivermectin ức chế dẫn truyền thần kinh của ký sinh cho giảm phóng thích
GABA. (S)
Kháng nấm griseofulvin ức chế chuyên biệt đến sự tổng hợp ergossterol
của màng tế bào nấm.
(S)
sử dụng kh|ng sinh trong chăn nuôi (virginiamycin, avoparcin) có thể dẫn
tới việc đề kháng chéo.
(Đ)
Kháng khuẩn với các kháng sinh dùng trong nhân y : dalfopristin,
vancomycin...
(Đ)

IV/ Bôi đen nhiều ký tự
1/ Phòng trị mạt cho trại gà có thể dùng:
a. Amprolium

b. Phosmet

c. Lindan

d. Albendazole

2/ Có thể cấp 1 ngày 1 lần các loại thuốc sau:
a. Marbofloxacin

b. Na penicillin...
ĐỀ THI DƯỢC LÝ
I/ Chọn câu đúng nhất:
1. Có th dùng thuốc ... để tr chm lên ging cho bò:
a. Progesterone b. PGF2α c. c hai đều được d. c hai đu ko đưc
2. Thuốc n{o dưới đ}y l{ chất giải đặc hiu cho ng độc hóa cht
chống đông khô ethylenglycol
a/ Atropine b/ piridoxin c/ ethanol d/ N-acetycystein
3. Albendazole là thuc tr
a. nhim sán dây b. nhim giun tròn c. a v{ b đúng d. a và b sai
4. Oxtetraxycline là kháng sinh có th dùng để điều tr
a. bnh viêm vú bò sa do vk Gram + gây ra
b. bnh tiêu chy heo do vk Gram - gây ra
c. bện viêm đường hô hp gia cm do mycoplasma gây ra
d. c a, b, c đều đúng
5. Kháng sinh trong nhóm quinolone có hiu qu chng
Pseudomonas aeruginosa là:
a. norfloxacin b. flumequin c. ciprofloxacin d. nalidixic acid
6. Kh|ng sinh n{o dưới đ}y thường ch được dùng ti ch:
a. polymyxin B b. penicillin G c. doxycycline d. Kanamycin
7. Sulfonamide c chế tiến trình n{o dưới đ}y
a. Biến tetrahydrofolic acid thành
dihydrofolic acid
b. Biến folic acid thành folinic acid
c. Tng hp DNA
d. Tng hp folic
acid
8. Cu trúc hóa hc Kháng sinh Tylosine.
Dược lý - Trang 2
Dược lý - Người đăng: Lá Dại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Dược lý 9 10 498