Ktl-icon-tai-lieu

Giả phẫu sinh lý

Được đăng lên bởi Yên Dương
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ & NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT
Môn học: Giải phẫu sinh lý vật nuôi
Lớp: Trung cấp thú y 2012B2
Họ và tên giáo viên : Trần Quang Hùng
Năm học:2012-2013; Khoá: 2012-2015

Quyển số: 01

2
GIÁO ÁN SỐ: 01

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Tế bào và mô
Thực hiện ngày 20 tháng 05 năm 2013
Chương 1 : TẾ BÀO VÀ MÔ

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Học xong bài này người học có khả năng:
- Biết được về hình dạng, kích thước, cấu tạo của tế bào
- Chức năng sinh lý của các loại tế bào và mô trong cơ thể động vật nuôi đang
khỏe mạnh.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Phấn, bảng.
- Giáo trình, tài liệu liên quan.
- Tài liệu phát tay cho học sinh.
- Máy chiếu Over head, phim trong về mô hình
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Nhắc nhở lớp học tập, trật tự, giữ vệ sinh.
- Biểu dương tinh thần học tập của lớp.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

1
2

NỘI DUNG

Thời gian: 02 phút

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

- Thuyết trình

- Lắng nghe

- Phát vấn

- Trả lời

- Phân tích

- Lắng nghe,
ghi chép

Dẫn nhập

THỜI
GIAN

phút

Giảng bài mới

1.1. Tế bào
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Hình dạng
1.1.3. Kích thước
1.1.4. Cấu tạo
1.1.5. Sinh lý
1.2. Mô
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Phân loại

2h

- Giảng giải
- Trực quan
- Tổng hợp

- Quan sát,
ghi chép
2h

3
3
4

Củng cố kiến thức và kết thúc
bài
Hướng dẫn tự học

5

Nguồn tài liệu tham khảo

Lắng
Phát vấn, gợi mở trả lời

nghe,

10p
5p
5p

Ngày 17 tháng 5 năm 2013
TRƯỞNG KHOA/ TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

GIÁO VIÊN

Trần Quang Hùng

4

GIÁO ÁN SỐ: 02

Thời gian thực hiện: 4 giờ
Tên chương: Hệ thần kinh
Thực hiện ngày tháng 05 năm 2013
Chương 2 : HỆ THẦN KINH

MỤC TIÊU CỦA BÀI
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
- Biết được hình dạng, kích thước, cấu tạo
- Phân tích được chức năng sinh lý của tế bào thần kinh, của bộ máy thần kinh
- Áp dụng vào trong chăn nuôi, chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Phấn, bảng.
Giáo trình, tài liệu liên quan.
Tài liệu phát tay cho học sinh.
Máy chiếu Over head, phim trong về mô hình
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC
Thời gian: 03 phút
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Nhắc nhở lớp học tập, trật tự, giữ vệ sinh.
- Biểu dương tinh thần học tập của lớp.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

1
2

3
4
5

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

Dẫn nhập

THỜI
GIAN

phút
- Thuyết trình

- Lắng nghe

2.1. Giải phẫu học
2.1.1.Tế bào thần kinh
2.1.2.Cấu tạo bộ máy thần kinh
2.2...
1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ & NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT
Môn học: Giải phẫu sinh lý vật nuôi
Lớp: Trung cấp thú y 2012B2
Họ và tên giáo viên : Trần Quang Hùng
Năm học:2012-2013; Khoá: 2012-2015
Quyển số: 01
Giả phẫu sinh lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giả phẫu sinh lý - Người đăng: Yên Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giả phẫu sinh lý 9 10 125